"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-07

Vaccinets skydd mot smitta avtar snabbt – skydd mot svår sjukdom består

NYHET En registerstudie vid Umeå universitet som nu har publicerats i The Lancet visar att skyddet av vaccination mot att insjukna i covid-19 avtar successivt efter ett antal månader, beroende på vaccintyp. Skyddet mot att bli svårt sjuk bibehålls däremot betydligt bättre över tid.

Text: Ola Nilsson

– Den dåliga nyheten är att skyddet mot att bli smittad i princip verkar vara borta sju månader efter andra dosen. Den goda nyheten är att skyddet mot att behöva sjukhusvård och riskera att avlida bibehålls betydligt längre. Vaccination är alltså i vilket fall mycket klokt och viktigt, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Studien som rönte stor uppmärksamhet redan under förhandspublicering i höstas är nu granskad och resultaten därmed bekräftade. Efter att forskarna gjort stora omarbetningar och ytterligare analyser som bland annat lett till att det framkommer mer tydligt att det finns ett generellt bättre skydd mot svår sjukdom, har studien blivit publicerad i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Studien är en observationsstudie som bygger på nationella registerdata från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Huvudanalysen omfattade sammanlagt knappt 1,7 miljoner personer. Resultaten kunde även bekräftas genom analyser i en ännu större grupp som innehöll närmare 4 miljoner personer. Resultaten antyder att skyddet mot en infektion oavsett allvarlighetsgrad avtar gradvis efter att ha nått sin höjdpunkt en månad efter den andra dosen.

Efter sex månader var det kvarvarandet skyddet mot att insjukna 29 procent efter två doser Pfizer, och 59 procent efter två doser Moderna. För AstraZeneca sågs inget kvarvarande skydd alls efter fyra månader. När det gäller infektioner som var så pass allvarliga att personen behövde läggas in på sjukhus eller att personen avled inom 30 dagar, bibehålls skyddet bättre.

Skyddet mot allvarlig sjukdom var 89 procent en månad efter den andra dosen och 64 procent från fyra månader och framåt under resten av den nio månader långa uppföljningstiden i studien. Det fanns vissa tecken på att skyddet var något lägre hos de äldsta och dem med hemtjänst.

– Resultaten understryker att det var rätt att erbjuda en tredje dos. Framför allt visar resultaten att det är rätt att prioritera vaccination av de allra äldsta och sköraste, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Innan studien från Umeåforskarna har några observationsstudier och uppföljningar av fas3-studierna på vaccinen undersökt hur vaccineffekten avtar över tid i andra länder, men dessa har främst omfattat de första fyra till sex månaderna och för Pfizers vaccin.

– Det som den här studien bidrar med är att vi haft en längre uppföljningstid och att vi kunnat undersöka hur väl skyddet håller i sig beroende på vaccintyp. Styrkorna är att vi gjort detta i ett populationsbaserat material baserat på hela den svenska befolkningen, vilket ökar möjligheten att generalisera resultaten till andra länder med liknande befolkningsstruktur som Sverige, säger Anna Nordström, adjungerad professor i folkhälsa och medförfattare till studien.

 

Om den vetenskapliga publiceringen

Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden
Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00089-7

Kontakt

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53