"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-16

Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?

NYHET En ny avhandling från Företagsforskarskolan vid Umeå universitet analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär och mer miljövänlig ekonomi.

Text: Elin Andersson

För att skapa ett ekonomiskt system som både är kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart måste beslutsfattare förstå hur hushåll, företag och stater svarar på olika incitament. I sin avhandling har Alejandro Egüez undersökt hur olika incitament påverkar tre områden som är centrala i en cirkulär ekonomi: energieffektivitet, fjärrvärme och avfallshantering.

Uppmuntrar energieffektivitet

Mer energieffektiva byggnader skulle bidra till en ekonomi som utnyttjar sina resurser bättre. Men trots att det skulle gynna hushåll att investera i energieffektivisering är det många som inte gör det. Tillsammans med sina kollegor har Alejandro Egüez undersökt om mer information kan uppmuntra hushållen att göra fler energismarta investeringar.
- I en del av min avhandling utvärderar vi effekten av ett informationsbaserat verktyg som heter “Energideklarationer”. Det visade sig att för enfamiljshus hade den ökade informationen, med några få undantag, nästan ingen effekt på vilka åtgärder hushållen vidtog för att effektivisera sin bostads energiförbrukning. Den begränsade effekten av informationsverktyget ifrågasätter starkt dess kostnadseffektivitet, säger Alejandro Egüez.

Tillsammans med sin biträdande handledare Thomas Broberg kan Alejandro Egüez visa att flerbostadshus där de boende äger sitt boende, till exempel bostadsrätter, har en mer effektiv energiförbrukning än flerbostadshus med hyresrätter där uppvärmning ofta ingår i hyran.
- Dessa skillnader visar vilken potential för förbättringar det finns när det gäller energieffektivisering i flerbostadshus. I avhandlingen har jag också kunnat konstatera att priserna för uppvärmning är något högre i privata nät än i kommunalt ägda fjärrvärmenät. Olika målsättningar för privata och kommunala bolag kan delvis förklara dessa skillnader.

Effektiva regleringar av avfallshantering

EU:s avfallshierarki (EWH) ska främja en mer effektiv avfallshantering inom unionen. Direktivet beskriver en prioriteringsordning för hur avfall ska hanteras, med förebyggande åtgärder och återanvändning i toppen av hierarkin, och bränning och deponi i botten.
- När det gäller EWH så kan jag se att genomdrivande av andra miljöregleringar har en positiv effekt för hur väl EU-direktivet efterlevs.  Man kan också se en minskning i avfallsdeponering, vilket är ett av målen med EWH, säger Alejandro Egüez.

Samarbete med industrin

Alejandro Egüez doktorandprojekt är en del av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och delfinansieras av Umeå Energi.
- Att vara med i Företagsforskarskolan har lärt mig att reflektera över min egen forskning och har förbättrat min kommunikationsförmåga. Under min praktik vid Umeå Energi fick jag möjligheten att träffa personer som arbetar inom energibranschen och fick se hur ett kraftvärmeverk fungerar.  Jag hoppas att min forskning ska bidra till en djupare förståelse för hur hushåll, företag och stater efterföljer åtgärder som införts för att skapa en mer cirkulär ekonomi, avslutar Alejandro Egüez.

Länk till avhandlingen: Energy efficiency, district heating and waste management: essays on environmental economics

Om disputationen

Fredag den 20 november 2020 försvarar Alejandro Egüez, Handelshögskolan, Företagsforskarskolan och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet, sin avhandling: Energy efficiency, district heating and waste management: Essays on environmental economics.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset. Opponent är Patrik Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet. Disputationen kommer att vara på engelska och sändas via zoom. Kontakta Alejandro Egüez om du vill delta.

Huvudhandledare är Runar Brännlund, biträdande handledare är Thomas Broberg, båda från Handelshögskolan och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE), Umeå universitet.

Om Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena vetenskaplig excellens med nytta för samhället och den organisation som samarbetar. Tillsammans byggs ett långsiktigt samarbete kring ett problem som behöver utforskas och doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla forskningsområden och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

www.umu.se/foretagsforskarskolan

Kontaktinformation

Alejandro Egüez
Gästforskare
E-post
E-post