Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

The First Teacher as the Elephant in the Room: Forgotten and Hidden Teacher Leadership Perspectives in Swedish Schools

Research in Educational Administration and Leadership

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om hur förstelärare, lärare, rektorer och biträdande rektorer förstår förstelärarrollen och hur detta påverkar konstruktionen av förstelärarledarskap. Resultatet indikerar att förstelärare på grund av egalitära och autonoma normer undviker att ta en mellanledarroll och att deras kompetens glöms bort eller göms. Därmed finns det en risk att förstelärarna inte nyttjas till sin fulla potential. Som titeln antyder förvandlas förstelärare till elefanten i rummet.

Varför har du undersökt detta?

Idag har vi ca 15 000 förstelärare i Sverige men vi saknar kunskap om hur deras roll förstås i skolor och vad det får för konsekvenser för deras handlingar. Utifrån ett ledarskapsperspektiv skulle förstelärare kunna agera som lärarledare, det vill säga leda lärarkollegor i till exempel undervisningsförbättrande arbete. Internationell forskning har visat att lärarledare har potential att leda undervisningsförbättring i skolan då de själva är lärare, har en fot kvar i klassrummet och kan leda arbetet inifrån professionen. Om förstelärare ser sig själva som ledare och tar en ledarposition samt om andra lärare låter sig ledas av förstelärare saknas det dock kunskap om.

Hur har du gjort undersökningen?

Tillsammans med fyra andra forskare vid Centrum för skolledarutveckling har jag intervjuat förstelärare, lärare, rektorer och biträdande rektorer i fyra skolor i två kommuner i olika delar av landet. Genom att komplettera intervjuerna med ett visuellt verktyg som vi själva utvecklat kunde vi även synliggöra ämnen som kan vara svåra att fånga i mer traditionella former av intervjuer, t.ex. deltagarnas förståelser av positioner, relationer, normer och maktrelationer. Studien ingår i mitt avhandlingsprojekt som påbörjades 2018 och avslutas 2023. Datainsamlingen har skett inom ett större forskningsprojekt inom Centrum för skolledarutveckling som heter STAR.

Vad innebär resultaten?

Min studie indikerar att det kan vara svårt att konstruera lärarledarskap, men mycket återstår att undersöka. Det skulle t.ex. kunna vara så att förstelärare leder sina kollegor på andra sätt än från en mellanledarposition.

Om du fick bestämma – skulle du ändra på något i skolverksamheten?

Jag tror att skolor skulle tjäna på att prata mer om olika typer av ledarskapsperspektiv. Ledarskap kan innebära så mycket mer än att människor leds från ovan och att någon bestämmer över dom. För mig handlar ledarskap om påverkansprocesser och dom kan ske på en massa olika sätt. Om vi fick till stånd fler samtal om vad ledarskap kan vara och vilket ledarskap som passar i olika kontexter tror jag att de kompetenser som många lärare, inte bara förstelärare, besitter skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt.

Läs hela artikeln.