Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Changes in Student Motivation and Teacher Decision Making When Implementing a Formative Assessment Practice

Frontiers in Education

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om hur en lärare anpassat sin undervisning med hjälp av formativ bedömning för att stötta elevers motivation och engagemang i sitt eget lärande. Den här läraren har tillsammans med sina kollegor på en gymnasieskolan fått en fortbildning i formativ bedömning under tre års tid och arbetar nu efteråt med formativ bedömning för att samla in information om elevers lärande och utifrån den informationen både anpassa sin undervisning och utveckla sina elevers motivation och engagemang i sitt lärande. Motivation och engagemang i sitt lärande har studerats i en av lärarens klasser både i inledningen och i slutet av kursen och jämförts med andra klasser som har lärare som inte ingått i fortbildningsinsatsen. I dessa jämförelser syns det att eleverna i lärarens klass har högre motivation i slutet av kursen jämfört med jämförelseklasserna. I artikeln beskrivs även hur läraren arbetar med formativ bedömning.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

I skolan är målsättningen att elever ska lära sig så mycket som möjligt. Om eleverna är motiverade att lära sig och engagerar sig i undervisningen och sitt eget lärande, kommer de att lära sig mer.

Ingår det i en större undersökning?

Denna fortbildningsinsats på en gymnasieskolan var initierad av Lärarhögskolan och huvudmannen och pågick under tre års tid och hade fokus på att utveckla lärarnas användning av formativa bedömning i sin undervisning. I anslutning till denna fortbildningsinsats som leddes av Torulf Palm, var vi en grupp på fem forskare som studerat hur denna insats på olika sätt påverkat lärares undervisning och elevers motivation på olika sätt. Detta är den första artikeln som publicerats, men lär följas av flera till.

Vad innebär resultaten?

Resultaten visar att om lärare samlar in information om elevers lärande för att dels synliggöra för eleverna, dels anpassa undervisningen efter denna information så finns det stor chans att eleverna även blir mer motiverade och engagerade i sitt lärande. Detta är också den stora idén inom formativ bedömning, dvs. anpassa undervisningen efter att information samlats in om elevernas lärande.

Är det något i resultaten som förvånar er?

Läraren förändrade sin syn på undervisningen från att fokusera på hur hen undervisar till att fokusera elevernas lärande.

Länk till artikeln.