Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Understanding technology use through multimodal layers: a research review

The international journal of information and learning technology

Vad handlar artikeln om?

Artikeln är en systematisk litteraturöversikt som genom en innehållsanalys sammanställt 64 artiklar kring tidigare forskning om digitala teknologier i utbildning utifrån både ett lärar- och elevperspektiv från förskolan till gymnasiet. Mer specifikt har resultaten från de tidigare studierna sammanställts utifrån ett ramverk som jag (Karoline) håller på att utveckla inom ramen för mitt doktorandprojekt som kallas för multimodala lager. Analysverktyget består av fem komponenter: de digitala teknologierna, teknologiernas funktionella egenskaper, teknologiernas semiotiska (meningsbärande) egenskaper, de representationer som olika individer gör i användandet av dessa komponenter och aktiviteterna som de ingår i. Ramverkets fem delar tar en visuell ansats på tekniken och användandet och utgår teckensystem (semiotiska resurser) som förekommer i de olika visuella digitala användargränssnitten och i individernas representationer. På så sätt ställs lika mycket fokus på tekniken (både hårdvara och mjukvara) som på individernas handlingar i en inlärningssituation.     

Varför har ni undersökt detta?

Syftet med denna forskningsöversikt var att kartlägga och syntetisera hur tidigare studier har undersökt användningen teknik i skolmiljöer utifrån multimodala lager, med ett särskilt fokus på variationer och förbindelser i användningen mellan teknik, teknikens egenskaper och människans representationer i olika aktiviteter. Ett annat syfte var att utveckla ramverket kring multimodala lager i databearbetningen, och genom användningen av detta, uppmärksamma vart kunskapsluckor finns. Genom att koppla ihop all teknik med de inneboende teckensystemens egenskaper i ett visuellt digitalt användargränssnitt till hur människan ser meningspotential och affordances i dem, och därmed använder dem i sitt eget meningsskapande på olika sätt, kan dels teknikanvändande förstås men också det lärande som genererats i sammanhanget.

Ingår det i en större undersökning?

Artikeln är en del av mitt avhandlingsprojekt och ingår därmed i den större frågeställningen kring hur meningsskapande genom teknikanvändande kan förstås. Ramverket multimodala lager utvecklas iterativt i takt med att det används i analys för att förstå teknikanvändning i undervisning och lärande.  

Vad innebär resultaten?

Befintlig forskning kring teknikanvändande i olika meningsskapande praktiker saknar ett allomfattande och detaljerat perspektiv på hur teckenskapande aktiviteter uppstår och vilka som tilldelas särskilt vikt vid tolkning av de teckensystem som promptas genom olika gränssnitt. Framför allt saknas forskning kring meningsskapande genom teknikanvändande som granskar både hårdvara och mjukvara i kombination, och hur det gränssnitt som dessa teknologier gemensamt skapar, tolkas av individer. Därtill, fattas också forskning som likvärdigt granskar både teknikens egenskaper och människans meningsskapande. Denna översikt sätter fokus på dessa aspekter och visar först och främst att ett allomfattande och detaljerat synsätt är nästintill obefintligt, att vissa teknologier (t.ex. bärbara datorer och visuell mjukvara) används oftare än andra (t.ex. smartphones) och att användande skiljer sig mellan lärare och elever. Resultaten visar också att vissa inneboende teckensystem i teknologierna (t.ex. visuella/lingvistiska/multimodala) förekommer oftare än andra och att dessa återkommer i individers representationer. Med fokus på spår (traces) och övergångar (transitions) mellan olika teckensystem visar litteraturöversikten också att användande kan spåras mellan teknologierna, deras egenskaper och hur de kombineras i användargränssnitten till användaren och att användandet av teknikens olika egenskaper skiftar väldigt mycket mellan de fem komponenterna och mellan användare.  

Vad är din egen kommentar?

Det var kul och utmanande att göra studien och framför allt lärorikt. Nu väntar arbetet med att fortsätta att utveckla det teoretiska ramverket genom empiriska studier. Implikationer med studien är bland annat ett nytt bidrag till utvecklingen av teoribildningen inom den teknikorienterade multimodalitetsforskningen samt utökad förståelse för teknikanvändning för optimering vid design av teknologier och hur de kan ingå i olika lärandesammanhang. 

Läs hela artikeln.