Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om rapporten

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa - med fokus på socialt samspel

Systematisk översikt 2020:02
Solna: Skolforskningsinstitutet

blobid1.jpg

Hur kommer det sig att du fick uppdraget att göra översikten?

Jag fick en direkt fråga från Eva Wallberg kanslichef, Skolforskningsinstitutet att medverka som extern forskare.

Hur har insamlingen av material gått till?

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter genomförs i projektform. I projektgruppen ingår både externa forskare  med särskild ämneskompetens inom översiktens område och medarbetare vid institutet. Då denna översikt är gjord i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten ingår även en medarbetare från SPSM i projektgruppen.

Insamlingen av material och analysprocessen följer en modell som Skolforskningsinstitutet tillämpar för sina forskningsöversikter:

imagetjtzn.png

Varför var en systematisk översikt nödvändig att göra?

Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gemensamt uppmärksammat ett behov av att sammanställa forskning som kan vara till stöd för lärare när de planerar och utformar sin undervisning inom ämnet idrott och hälsa och har därför tagit fram denna systematiska översikt som ett samarbetsprojekt. Översiktens inriktning grundas på behov som framkommit i samtal med lärare och forskare inom området, skolorganisationer samt i myndighetsrapporter.

På vilket sätt kan översikten vara ett stöd för lärare?

Översikten avser hjälpa lärare i planeringen av sin undervisning och bidra till goda förutsättningar för alla elever, oavsett funktionsförmåga, genom att skapa en tillgänglig lärmiljö. I översikten har vi sammanställt resultat från forskningsstudier som har undersökt lärmiljön i ämnet idrott och hälsa.

På vilket sätt kan ämnet idrott och hälsa utvecklas?

Denna systematiska översikt ger en bild av hur undervisningen i ämnet idrott och hälsa kan utformas för elever, med eller utan funktionsnedsättningar, som möter svårigheter i det sociala samspelet. Översikten har som syfte att hjälpa lärare i planeringen av sin undervisning och bidra till goda förutsättningar för alla elever, oavsett funktionsförmåga, genom att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Vad innebär tillgänglia miljöer?

Tillgänglig lärmiljö handlar om att såväl byggnader som läroplaner, material och undervisningsmetoder, språk, information och bedömning samt social gemenskap är tillgängliga. Elever måste få förutsättningar att delta och vara
delaktiga i såväl sitt lärande som i den sociala gemenskapen.

Vad är du mest nöjd över, när det gäller den här forskningsöversikten?

Att den ger ett evidensbaserat stöd till lärare i praktiken att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever inom ämnet idrott och hälsa.

Länk till rapporten

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/publicerade-systematiska-oversikter/en-tillganglig-larmiljo-for-alla-i-amnet-idrott-och-halsa/