Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Förskolepersonals syn på att uppmärksamma särskild begåvning i förskolan

Utbildning och Lärande

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om svensk förskolepersonals förståelser av särskild begåvning och erfarenheter av att hantera särskilt begåvade barn i förskolan. Respondenterna har fått redogöra för hur de har erhållit kunskaper om särskild begåvning, vad de anser att begreppet särskild begåvning innebär, hur de ser på särskild begåvning i relation till förskolan som utbildningssammanhang samt vem eller vilka de anser bör ansvara för anpassningar och stöd till särskilt begåvade barn i förskolan.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Det finns brister i det svenska skolsystemet när det gäller att möta särskilt begåvade barns behov. Trots styrdokumentens krav på alla individers rätt till en utmanande undervisning visar forskning att särskilt begåvade individer inte får det stöd de behöver, att de felaktigt antas kunna klara sig själva i utbildningssammanhang och därmed riskerar att tappa lust till fortsatt utbildning och lärande. Därför är det viktigt att undersöka vilka förståelser som finns för särskild begåvning ute i verksamheterna eftersom lärare har en nyckelroll när det kommer till om och hur dessa barn kan få stöd. På grund av uttalade missförhållanden i grundskolan undersöks i studien förutsättningar för att uppmärksamma särskilt begåvade barn i förskolan då tidiga insatser anses främja det fortsatta lärandet.

Ingår det i en större undersökning?

Detta är den första studien i mitt avhandlingsprojekt om särskild begåvning och förskolan som utbildningsområde.

Vad innebär resultaten? 

Resultaten genererar nya kunskaper inom ett relativt outforskat svenskt forskningsområde som blir vägledande för den fortsatta forskningen. Avsaknaden av tillgängliga resurser och utbildning om särskild begåvning i studiens förskolor indikerar att eventuellt stöd som sätts in för barnen blir avhängigt rektor, då denne är enskilt ansvarig för förskolans utbildning. Det kan leda till att vissa förskolor uppmärksammar särskild begåvning och andra inte. Åtföljandet av styrdokumentens krav på att utbildningen ska vara till för alla kan således ifrågasättas.

Är det något i resultaten som förvånar dig?

Det som förvånade mig i respondenternas beskrivningar av vad de anser att begreppet särskild begåvning innebär är att nästan ingen lyfte fram några positiva aspekter med att vara särskilt begåvad. De tillägg som gjordes utifrån förskolepersonalens egna beskrivningar handlade främst om svårigheter och brister. Ingen tillskrev exempelvis den särskilda begåvningen som en tillgång vare sig för individen själv eller för verksamheten i stort.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Som en inledande studie i mitt avhandlingsarbete var det väldigt spännande att få ta del av mina första resultat och sedan fundera hur dessa i sin tur kan leda arbetet vidare.

Länk till artikeln.