Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Informal Workplace Learning in Swedish Police Education - A Teacher Perspective

Vocations and Learning

Vad handlar artikeln om?

Den handlar om lärare vid polisutbildningen och deras uppfattningar om sitt informella arbetsplatslärande. Dvs lärande som inte är kopplat till formella utbildningsinsatser utan det som uppfattas ske i det vardagliga arbetet.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Trots att det informella arbetsplatslärandet tillskrivs stor betydelse för olika yrkesgruppers professionella utveckling är det generellt sett ett ganska outforskat område. Vår studie inom polisutbildning ser vi därför som ett viktigt komplement till andra studier som genomförts med andra lärarkategorier inom utbildningsområdet.

Ingår det i en större undersökning?

Ja, det kan man säga. I undersökningen tittade vi på följande aspekter av informellt arbetsplatslärande: lärarnas uppfattningar om de förutsättningar för informellt lärande som ges inom organisationen, lärarnas deltagande i individuella och kollektiva läraktiviteter, deras uppfattningar om värdet av detta lärande för deras professionella utveckling och på vilka sätt de anser att det påverkar deras genomförande av undervisning. I den här artikeln behandlas de två förstnämnda aspekterna, medan övriga aspekter tas upp i kommande artiklar.

Resultaten baseras på intervjuer med lärare som representerade olika inriktningar vid polisutbildningen samt digitala dagböcker som de fyllde i under en månads tid.

Vad innebär resultaten?

Resultaten visar att arbetsplatskulturen, utbildningsstrukturen och tillgängliga materiella resurser är ytterst viktiga delar som kan öka/minska förutsättningarna för lärarnas informella lärande.  Vidare visar studien på ett stort engagemang bland de flesta lärarna/lärarlagen i läraktiviteterna, där kunskaper om pedagogik, digital teknik och polisiär praktik är centrala och där mer kunniga och erfarna kollegor utgör viktiga nyckelpersoner. Polislärares informella lärande kan i stora drag beskrivas som att de går från en instruktörsbaserad tradition till en lärandeorienterad inriktning medan universitetslärarnas lärande framförallt handlar om att kontextualisera och förankra  kunskaper och undervisning i polispraktiken. Sammantaget visas en tydlig strävan bland de flesta lärarna/lärarlagen att med stöd av sina kollegor integrera polisiära och akademiska kunskaper.  

Är det något i resultaten som förvånar er?

Ja, det måste jag säga. Dels den stora omfattningen av dagliga läraktiviteter, både spontana och avsiktliga, dels variationen av kunskapsbehov hos olika lärarkategorier som så att säga triggar igång deras engagemang i informella läraktiviteter med kollegor.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja, det tycker jag. De öppna och relativt ostrukturerade intervjuerna gav utrymme för lärarna att dela med sig av längre och mycket intressanta berättelser om sina dagliga utmaningar och hur de själva och tillsammans med kollegor utvecklade sätt att hantera dessa. Resultaten från den digitala dagboken var också intressanta då de gav en mer systematisk överblick över vad som triggade igång läraktiviteterna, vem man kontaktade och på vilka sätt kontakter togs. Sist men inte minst har det varit mycket trevligt och lärorikt att samarbeta med David Sjöberg i den här studien.  

Länk till artikeln.