Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om artikeln

Swedish vocational teachers' informal workplace learning during the initial phase of the COVID-19 crisis

Education in the North

Vad handlar artikeln om?

Artikeln handlar om yrkeslärares informella lärande under den första tiden av omställningsarbete till distansundervisning på grund av Covid-pandemin.

Varför är det viktigt att studera detta ämne?

Omfattande forskning har genomförts om skolans digitalisering över tid. Inte minst om hur lärares och elevers interaktion med digital teknik kan påverka undervisning och lärprocesser. Pandemin med dess konsekvenser i form av skolstängningar och akuta övergångar till distansundervisning (Emergency remote teaching) innebar dock praktiska och pedagogiska utmaningar som lärare aldrig stött på tidigare. Inte minst gällde det för yrkesinriktade utbildningar och program där merparten av undervisningen består av praktiska inslag. Av dessa skäl är det viktigt att försöka förstå hur yrkeslärare hanterade den uppkomna situationen, hur deras informella och kollegiala läraktiviteter påverkades och framför allt vad de tillsammans med sina kollegor lärde sig med avseende på yrkesundervisning och elevers lärande.

Ingår det i en större undersökning?

Nej, det var en lika hastigt påkommen undersökning som det akuta pandemiutbrottet i sig, skulle jag nog säga.

Vad innebär resultaten?

Kortfattat visar resultaten att yrkeslärarnas informella och kollegiala läraktiviteter i hög grad intensifierades till följd av de akuta omställningsproblem som måste lösas. Pedagogik och teknik var i fokus när de reflekterade över distansundervisningens möjligheter och begränsningar och de var påtagligt kreativa i sina sätt att utforma och testa alternativa lösningar. 

Resultaten visar vidare att yrkeslärarna utvecklade sin pedagogiskt digitala kompetens, sin undervisningsrepertoar och sist men inte minst sina kunskaper om lärmiljöernas betydelse för elevers lärande.

På grund av studiens begränsning avseende antal respondenter och en kort tidsperiod på tre månader, kan inga generella slutsatser dras. Den indikerar dock att yrkeslärarnas informella lärande under den här tiden bidragit till ökade professionella kunskaper och färdigheter och därmed till en potentiell utveckling av yrkesundervisningen i Sverige.   

Är det något i resultaten som förvånar er?

Ja, framför allt den kreativitet som flera yrkeslärare uppvisade när det gällde att försöka integrera teori och praktik genom en kombinerad användning av fysiska och digitala verktyg i undervisningen.

Var det en spännande studie att göra och varför?

Ja absolut! Praktiknära forskning är, enligt min mening, alltid relevant och intressant. Inte minst inom yrkesutbildningsfältet där teoretisk förståelse och praktiska färdigheter ska integreras i en undervisning som även ska anpassas till elever med varierande förkunskaper och förutsättningar.    

Länk till artikeln