Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Joakim Bunne

Joakim Bunne

Mitt doktorandprojekt tittar på skolbarns-kohorter inom OLIN-studierna och studerar tidstrender i förekomst och utveckling av allergisk sensibilisering mot luftburna allergen.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Dammbrovägen 1, 944 32 Hjortlax, Hortlax hälsocentral Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Allergisk sensibilisering, d.v.s utveckling av antikroppar mot ofarliga ämnen som t.ex. pollen och pälsdjur, är den viktigaste riskfaktorn för astma och rinit. Doktorandprojektet baseras på tvärsnitts- och long- itudinella studier av skolbarns-kohorter inom OLIN-studierna. Syftet är att studera tidstrender i förekomst och utveckling av allergisk sensibilisering mot luftburna allergen, samt studera betydelsen av sensibiliseringsmönster och tidpunkt för sensibilisering för insjuknande i astma och rhinit.

Vi fann hög incidens och låg remission av allergisk sensibilisering från 8 till 12 års ålder vilket medförde att andelen sensibiliserade ökade från 30% till 40% vid 12 år. I jämförelse med en kohort rekryterad 10 år tidigare var såväl förekomst som nyinsjuknande betydligt högre. Vi konkluderar att andelen med sensibilisering mot luftburna allergen fortsatt öka bland skolbarn i Norrbotten.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Trots den stora förekomsten av både allergisk sensibilisering och allergiska sjukdomar är det oklart hur de egentligen relaterar till varandra, såväl sensibilisering som sjukdom förekommer både tillsammans men också oberoende av varandra. T.ex. är en vanlig uppfattning att man kan vara sensibiliserad utan att utveckla symtom. I vilken grad detta stämmer är mycket dåligt underbyggt.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Bättre kunskap om sambanden mellan sensibilisering och sjukdom skapar förutsättningar för effektivare prevention, lindring och behandling. Man undviker också att lägga resurser på ineffektiva åtgärder.

 

OLIN-studierna i Luleå

OLIN startade 1985 med syftet att samla kunskap för prevention av obstruktiva lungsjukdomar.
Forskningsverksamheten har därefter utvidgas och omfattar nu fyra forskningslinjer:
- Astma och allergi bland vuxna,
- Astma och allergi bland barn,
- KOL, samt
- Hälsoekonomi.

Med jämna mellanrum har nya kohorter rekryterats och sedan starten har över 60 000 slumpvis utvalda vuxna Norrbottningar medverkat, varav en stor andel också vid uppföljningsstudier.

Stora astma och KOL-kohorter har också följts upp regelbundet under lång tid. Studierna bland skolbarn har pågått sedan 1996, då samtliga skolbarn i klass 1 och 2 i Piteå, Luleå och Kiruna kommuner inbjöds till enkätundersökning och pricktest. Kohorten har sedan undersökts med enkäter, pricktester, blodprov för IgE, lungfunktion, m.m.
Den senaste uppföljningen skedde vid 27 års ålder. Ytterligare kohorter har rekryterats, år 2006 respektive 2017, och undersökts med samma metoder.

OLIN är baserat inom Region Norrbotten, Luleå och leds av Eva Rönmark, adjungerad professor vid enheten för Hållbar Hälsa, Inst Folkhälsa och klinisk medicin, UmU. Genom åren har 23 doktorander disputerat på enbart OLIN-data och i ytterligare ett flertal avhandlingar ingår OLIN-data.

Läs mer OLIN-studerna på Region Norrbottens hemsida

European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Rönmark, Eva; Bunne, Joakim; Bjerg, Anders; et al.
Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, Elsevier 2017, Vol. 5, (2) : 457-463
Bunne, Joakim; Moberg, Helena; Hedman, Linnea; et al.