"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Petri Räisänen

Mitt projekts syfte är att studera tidstrender i incidens och förekomst av olika typer av astma samt karakteristik och riskfaktorer för allergisk- och icke allergisk astma.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå, Region Norrbotten Umeå universitet, 901 85 Umeå

Astma är en heterogen sjukdom som ökat stadigt i förekomst sedan 1950-talet. Flera studier har beskrivit olika fenotyper men dessa överlappar varandra varför de kliniska värdet kan ifrågasättas. En klassisk indelning är allergisk respektive icke-allergisk astma som också har klinisk relevans. Doktorandprojektet baseras på flera vuxen kohorter inom OLIN-studierna. Övergripande syfte är att studera tidstrender i incidens och förekomst av olika typer av astma samt karakteristik och riskfaktorer för allergisk- och icke allergisk astma. Betydelsen av minskad svarsbenägenhet i studier om astma och luftvägssymtom studeras också.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Trots att allergisk och icke-allergisk astma är ett gammalt begrepp är det oklart hur den kliniska bilden av de två astmatyperna ser ut idag och hur det aktuella riskfaktormönstret ser ut.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Resultaten av trender i förekomst av astma är viktiga bl.a. för planering av sjukvårdsresurser och bortfallsstudien är viktig för att bedöma validiteten av resultaten i epidemiologiska studier med lägre deltagande. Bättre kunskap om den kliniska bilden av två lättidentifierade och relevanta astmafenotyper medför förbättrad vård och behandling av våra astmatiker.

 

OLIN-studierna i Luleå

OLIN startade 1985 med syftet att samla kunskap för prevention av obstruktiva lungsjukdomar.
Forskningsverksamheten har därefter utvidgas och omfattar nu fyra forskningslinjer:
- Astma och allergi bland vuxna,
- Astma och allergi bland barn,
- KOL, samt
- Hälsoekonomi.

Med jämna mellanrum har nya kohorter rekryterats och sedan starten har över 60 000 slumpvis utvalda vuxna Norrbottningar medverkat, varav en stor andel också vid uppföljningsstudier.

Stora astma och KOL-kohorter har också följts upp regelbundet under lång tid. Studierna bland skolbarn har pågått sedan 1996, då samtliga skolbarn i klass 1 och 2 i Piteå, Luleå och Kiruna kommuner inbjöds till enkätundersökning och pricktest. Kohorten har sedan undersökts med enkäter, pricktester, blodprov för IgE, lungfunktion, m.m.
Den senaste uppföljningen skedde vid 27 års ålder. Ytterligare kohorter har rekryterats, år 2006 respektive 2017, och undersökts med samma metoder.

OLIN är baserat inom Region Norrbotten, Luleå och leds av Eva Rönmark, adjungerad professor vid enheten för Hållbar Hälsa, Inst Folkhälsa och klinisk medicin, UmU. Genom åren har 23 doktorander disputerat på enbart OLIN-data och i ytterligare ett flertal avhandlingar ingår OLIN-data.

Läs mer OLIN-studerna på Region Norrbottens hemsida

 

ERJ Open Research, European Respiratory Society Journals 2021, Vol. 7, (3)
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2020, Vol. 56
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Hedman, Linnea; et al.
Respiratory Medicine, Elsevier 2020, Vol. 173
Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; Andersson, Martin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Räisänen, Petri; Backman, Helena; Jansson, Sven-Arne; et al.
Clinical and Experimental Allergy, Vol. 47, (11) : 1426-1435
Backman, Helena; Räisänen, Petri; Hedman, Linnea; et al.