Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon
Personalbild Ulrika Sanden

Ulrika Sanden

Min undervisning och forskning är inom medicinsk rätt. Bedriver forskning inom projektet DIRECT. Är expert i 2018 års donationsutredning samt ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Bakgrund
Jur.kand. 2003, Jur.dr. 2012.

Undervisning
Min undervisning rör sig huvudsakligen inom området medicinsk rätt, men även inom områden som allmän förvaltningsrätt, socialrätt och familjerätt. Jag är terminsansvarig för T4 "Förvaltningsrätt, miljörätt och skatterätt", samt kursansvarig för fördjupningskursen "Medicinsk rätt" inom juristprogrammet. Jag är även kursansvarig för "Juridik för psykologprogrammet". Vidare undervisar jag vid läkarprogrammet T5 samt är handledare till juriststudenter när de skriver uppsatser under termin 9. Jag har även undervisning i förvaltningsrätt t.ex. vid olika uppdragsutbildningar som ges av Juridiska institutionen. Jag anlitas även som föreläsare vid vidareutbildning av yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal, särskilt läkare.

Forskning
Mitt forskningsområde är medicinsk rätt. Medicinsk rätt är ett relativt ungt forskningsämne inom rättsvetenskapen. Ämnet utmärks bland annat av att hälso- och sjukvården och den biomedicinska forskningen problematiseras utifrån juridiska frågeställningar. Medicinsk rätt utmärks även av att ämnet har en koppling till etiken, till exempel finns ett starkt samband mellan de rättsliga reglerna om sekretess och tystnadsplikt och de etiska reglerna som föreskriver att läkare m.fl. ska iaktta tystlåtenhet.

År 2012 disputerade jag på avhandlingen "Sekretess och tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och sjukvård – ett skydd för patientens personliga integritet". I avhandlingen diskuteras bland annat vikten av att patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och för att de uppgifter som hon lämnar om sig själv kommer att hemlighållas. I avhandlingen behandlas dels reglerna om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård, dels reglerna om tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård. Frågor som diskuteras rör bland annat förutsättningarna för att få lämna ut integritetskänsliga patientuppgifter till offentliga vårdgivare, polisen, socialnämnden, Försäkringskassan och andra myndigheter. Även förutsättningarna för utlämnande av patientuppgifter till enskilda, exempelvis privata vårdgivare, försäkringsbolag, arbetsgivare och närstående, diskuteras. Särskilt uppmärksammas barnets integritetsskydd gentemot sin vårdnadshavare. Genomgående analyseras skillnaderna mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård. Analysen visar bland annat att lagstiftarens intentioner att integritetsskyddet ska vara starkt, samt vara lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård, inte syns i regelverket.

Från och med år 2019 bedriver jag forskning inom projektet "Direct Information to at-risk Relatives – A randomized Controlled Trial on direct versus family-mediated information on cancer risk and prevention (DIRECT-study)", som finansieras av FORTE. Projektledare är Anna Rosén, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet

Expertuppdrag och övrig samverkan 

• Expert i 2018 års donationsutredning (S 2018:04), ordf. Sten Heckscher
• Ledamot i Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation
• Medlem i nätverket Nordic Network for Research in Biomedical Law
• Medlem i nätverket PROF – Nordiskt nätverk för samspelet mellan offentlig och privat rätt

2020
Medicinsk rätt, Stockholm: Norstedts Juridik AB 2020 : 201-215
Sandén, Ulrika
2017
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2017, Vol. 114, (42)
Ågård, Anders; Engström, Ingemar; Sandén, Ulrika; et al.
2012
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 27
Sandén, Ulrika