"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stat, individ och brottslighet

Profilområde Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat, med särskild tonvikt på förhållandet mellan statlig maktutövning och rättsliga principer samt mänskliga rättigheter.

Den forskning som bedrivs inom temat omfattar olika rättsområden, som konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, straffprocessrätt, folkrätt och internationell straffrätt.

Pågående forskningsprojekt

  • Barns rättigheter och sociala faktorer i förhållande till staters hantering av Covid-19.
  • Polisiär användning av autonoma system och rättsstatliga principer.
  • Samspelet mellan rättsprinciper i Europeiska Unionens internationella bistånd och dess politiska målsättning att utlokalisera migrationskontroller till tredje land.
  • Överensstämmelsen mellan Sveriges folkrättsliga förpliktelser med svensk lagstiftning och rättstillämpning när det gäller offer för internationella brott.
  • Folkrättsligt utrymme för samverkan med FN-mekanismer för utredning och förberedelser för åtal av internationella brott.

Tidigare forskning
Tidigare har forskning bedrivits om hur olika modeller av tillsyn av exempelvis hälso- och sjukvården förmår tillvarata den enskilde anmälarens rättssäkerhet. 

Forskning har också bedrivits om implementering av internationella instrument mot människohandel och om rättsliga implikationer för utsatta migranter som utnyttjas i tvångsarbete, främst tiggeri.

Flera projekt har rört rättsliga frågor av relevans för polisarbete, exempelvis  kroppsvisitation och kroppsbesiktning, om effektivitet och rättsstatlighet inom polisarbetet, teknisk underrättelseinhämtning och brottsutredares tillgång till handlingar. Forskning har också bedrivits om samhällets krisberedskap och om åklagares befogenheter att avgöra vilka ärenden som utreds och åtalas.

Mer information om forskning som bedrivs eller har bedrivits med koppling till temat går att finna på de anslutna forskarnas respektive hemsidor.

Samverkan
Under åren har juridiska institutionen medverkat i flera utvecklingsprojekt, bland annat i Vietnam, Laos och Ryssland. Institutionen har också via Raoul Wallenberg Institute medverkat i samarbetsprojekt med universitet i Mellanöstern och Nordafrika.

Genom s.k. Minor Field Studies (MFS) uppmuntras studenter att intressera sig för arbete med internationellt samarbete och utvecklingsfrågor. Studierna bedrivs inom ramen för ett examensarbete.

Kontaktperson

Fanny Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 11

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Senast uppdaterad: 2023-05-08