"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Publicerad: 2022-04-26 Uppdaterad: 2023-03-16, 10:38

Höftfraktur och depression – finns ett samband?

REPORTAGE Hur påverkas äldre personer som opereras för höftfraktur när det gäller smärta, funktion, depression och risk för ökad dödlighet? Om detta forskar Erika Olofsson, doktorand på Institutionen för omvårdnad.

Text: Lena Åminne

Erika Olofsson kombinerar forskning och kliniskt arbete – halvtid jobbar hon på universitetet och halvtid som specialistsjuksköterska med inriktning mot äldrevård, vid Norrlands universitetssjukhus.

- Det är bra att kunna kombinera de båda rollerna, säger Erika Olofsson. Jag kan se problem inom vården för äldre samtidigt som det gynnar mig att vara en i gänget på avdelningen. Det är också viktigt för kliniken att få in ett forskningstänk i arbetssättet och kanske kan jag stimulera fler att börja forska.

Multisjuka och kognitiv svikt

Äldre, sköra och multisjuka personer är de sjuksköterskan Erika Olofsson känner extra starkt för. I jobbet på vårdavdelning har hon sett utvecklingsmöjligheter både vad gäller vården på sjukhus och efter hemgång, exempelvis för äldre som opererats för höftfraktur.

- De flesta blir inte bra efter operationen. Patienter som drabbas av höftfraktur är ofta äldre med en komplex sjukdomsbild, där många är multisjuka och har kognitiv svikt. Det gör att man behöver satsa extra mycket på denna patientgrupp för att de ska komma tillbaka efter operationen.

det är viktigt få en helhetsbild över sambandet mellan höftfraktur och depressioner

Inom vården tenderar fokus ligga mer på praktiska saker som operationen än på de mer mänskliga faktorerna.

- I en studie har jag tittat på de allra äldsta utan att exkludera personer med kognitiv svikt, det är viktigt få en helhetsbild över sambandet mellan höftfraktur och depressioner, säger Erika. Vi har också velat undersöka riskfaktorer för ökad dödlighet med ett särskilt fokus på demenssjukdom och depression.

Resultatet av studien är att personer med demenssjukdom har en ökad dödlighet efter höftfraktur.

- Har man en kombination av demenssjukdom och depression har man en nästan femfaldig ökad dödlighet, säger Erika Olofsson.

Betydelse av operationsmetod

En annan studie handlar om ifall operationsmetod har betydelse för smärta och funktion efter en inte felställd höftfraktur, det vill säga då brottytorna inte har glidit isär. Det är två kirurgiska metoder som jämförs – en då brottet spikas ihop och en då höftprotes sätts in.

Det saknas forskning som jämför metoderna med skruvar och protes vad gäller smärta och fysisk funktion, liksom forskning som beskriver erfarenheter av rehabiliteringen efter operation.

- Vi följer upp aspekter som funktion, smärta och mående efteråt. Vi gör både intervjuer som rör rehabiliteringen efter operation, och samlar in kvantitativa data vad gäller smärta och funktion.

Vardagens ska också fungera

Det är självklart viktigt att patienterna får en höft med bra funktion. Men, säger Erika Olofsson, det är också viktigt att ur ett omvårdnadsperspektiv kunna lyfta och visa hur patienterna mår efteråt.

- Att operationen blir bra är inte liktydigt med att vardagen fungerar bra sedan. Det kan vara svårt att ta sig ut och att det skapar isolering och ensamhet. De som opererats kallas till få återbesök, de förväntas själva ta kontakt med vården när de behöver råd eller hjälp.

Erika hoppas att hennes forskning ska leda till att människor får det bättre på äldre dar.

- Vi har en åldrande befolkning och den trenden kommer att hålla i sig.

Värdefulla kontakter genom SWEAH

Erika Olofsson deltar i forskarskolan SWEAH, vilket hon tycker är mycket givande och lärorikt.

- Det har vidgat mitt perspektiv på äldreforskningen, på äldre och på äldres hälsa, att träffa doktorander från andra professioner och forskningsområden. Det är en förmån att träffa dem som brinner för samma frågor och det ger en otroligt bra kontaktyta.

Kurserna som ges inom SWEAH är bra komplement till de kurser som ges vid hemma-universitetet. Kurserna ges på distans under längre tid med fysiska träffar för diskussioner och workshops. Dessutom träffas alla deltagare fysiskt ett par dagar varje termin för föreläsningar och workshops, vilket Erika uppskattar mycket.

Erika Olofsson har också blivit invald i SWEAHs styrelse – ett lärorikt och roligt uppdrag.

- Ett plus är att då träffar jag flera av de forskare som är mina förebilder.