"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-06

Strokevård på lika villkor?

PORTRÄTT Utgångspunkten för Marie Erikssons tvärvetenskapliga forskning är att alla människor är lika mycket värda och alla människor har samma rätt till en god vård på lika villkor. En rättvis fördelning av vården är förutom en grundläggande etisk fråga även en förutsättning för upprätthållandet av en god hälsa i hela befolkningen.

Bild: Mattias Pettersson

Alla människor är lika mycket värda och alla människor har samma rätt till en god vård på lika villkor. En rättvis fördelning av vården är förutom en grundläggande etisk fråga även en förutsättning för upprätthållandet av en god hälsa i hela befolkningen. Detta är utgångspunkten för Marie Erikssons tvärvetenskapliga forskning som involverar både statistik och medicin.

Marie Eriksson studerar ojämlikheter i svensk strokevård och utfall efter stroke avseende faktorer som kön, ålder, geografi, socioekonomi och födelseland. Med nya statistiska metoder kan man ta hänsyn till skillnader i andra uppmätta faktorer och göra mer rättvisande jämförelser av vårdens kvalitet, samt öka förståelsen för mekanismerna och vägarna som leder till ojämlikheter.

Baserat på data från det nationella kvalitetsregistret Riksstroke, har hennes forskning bland annat visat att såväl tillgången till behandling som prognosen är bättre för  högutbildade än för lågutbildade, bättre för personer med hög inkomst än med låg inkomst och bättre för sammanboende än för personer som bor ensamma.

Marie Eriksson

Biografi

Marie Eriksson föddes 1970 i Skellefteå.

Hon avlade magisterexamen i matematisk statistik vid Umeå universitet 1995 och arbetade sedan inom läkemedels- och bioteknikbranschen. 2008 disputerade hon med en avhandling om utfall efter stroke och 2012 blev hon docent i experimentell medicin. I dag är hon enhetschef för statistik vid Handelshögskolan och sitter i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Marie Erikssons forskning har erhållit stöd av Vetenskapsrådet och Forte.

Läs mer eller kontakta Marie Eriksson