"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utlandsstudier

Som student på Informatiks kandidatprogram har du möjlighet att söka utlandsstudier under din femte termin. Det är en fantastisk möjlighet som du som student bör ta i beaktning.

Det finns olika tillvägagångssätt för dig som vill studera utomlands. Antingen via avtal som utbytesstudent eller på egen hand. För dig som vill ansöka om utbytesstudier, inom avtal, kan det vara till fördel om du tidigare varit buddy till en internationell student.

Centrala avtal utom och inom Europa

Ansökan sker via International Office, Mer information finns här.

Institutionsavtal

På institutionen för Informatik har vi egna avtal. Vi har ett begränsat antal platser som våra studenter kan söka. Om det är fler sökanden än vi har platser sker ett urval efter ett antal kriterier (se nedan).

Vi nominerar sedan ett antal studenter till tillgängliga utbytesplatser och förmedlar personuppgifter om utvalda studenter till våra partneruniversitet. Det är sedan varje enskild students ansvar att i dialog med partneruinversitetet finna lämpliga kurser att läsa.

I dagsläget har vi avtal med:

Studentsupports Canvassajt kan du som är student på Informatiks kandidatprogram läsa mer om utlandsstudier och där hittar du också presentationer från informationsträffar.

Ansök till institutionens utbytesplatser senast 1 mars

Gör din ansökan här

Urval och kriterier

Vid bedömningen av sökande studenter till olika universitet, beaktas möjliga alternativ som den sökande angivit. Det innebär att en student som valt ett visst universitet som förstahandsalternativ, prioriteras framför en student som valt samma universitet som andrahandsalternativ.

En student som tidigare tilldelats en utbytesplats genom Umeå universitet prioriteras lägre i en urvalssituation. Andra utlandserfarenheter betraktas enbart som en merit. Utresande student skall muntligt och skriftligt behärska det språk som studierna kommer att bedrivas på. I vissa fall kan språktest förekomma.

Vid bedömningen av inkomna ansökningar läggs stor vikt vid sökandens motiv för utlandsstudierna. Hänsyn tas också till relevanta sidomeriter som t ex mentorskap/fadderskap för internationella studenter och arbete inom studentföreningar. Engagemang i programkommittéer och i institutionens utbildningsutskott betraktas också som meriterande. Vidare tas också hänsyn till antalet avlagda poäng inom programmet (för programstudenter) och inom ämnet informatik (för studenter som läser fristående kurser). Den sökande studentens studietakt och kursbetyg är också aspekter som vägs in i bedömningen.

Nominering och ansökan

När man blivit nominerad och tackat ja till nomineringen skickar Informatik över studentens kontaktuppgifter till det mottagande universitetet. Observera att den slutgiltiga antagningen görs av det mottagande universitetet. Man är alltså antagen först när man fått en bekräftelse på sina inskickade ansökningshandlingar från partneruniversitetet.

Efter att partneruniversitetet fått kontaktuppgifter till studenten kan de ge information om ansökningsprocessen på olika sätt. En del skickar anvisningar direkt till studenten, oftast via e-post, eller så skickar de informationen till informatik. Vissa universitet ger endast information och ansökningshandlingar på webben. Den student som inte hör något från det mottagande universitetet måste själv kolla upp detta och höra av sig till dem. Kontaktuppgifter till kontaktpersonerna kan man få från studievägledningen.

Observera att det är studentens eget ansvar att se till att ansökningshandlingarna är partneruniversitetet tillhanda före sista ansökningsdatum!

Free Mover

Du kan också studera utomlands på eget initiativ, utan att nyttja något utbytesavtal. Då reser du som så kallad "free mover" och ansöker direkt till det universitet där du önskar studera.

För dig som ska studera utomlands

När du fått en utbytesplats eller när du har ordnat studier utomlands på egen hand finns det ett par saker som är särskilt viktiga att tänka på.

Learning agreement

Se till att få de kurser du väljer att studera under din utlandsvistelse godkända av den person på ditt program som kommer att hantera tillgodoräknandet av dina kurser när du kommer hem. När du fått de underskrifter du behöver bör du lämna en kopia på det till studievägledaren, det underlättar tillgodoräknandet när du kommer hem. 

Försäkringar

Umeå universitet har tecknat en sjuk och olycksfallsförsäkring för alla de studenter som vi skickar ut inom avtal till våra partneruniversitet. Denna försäkring är tecknad genom Kammarkollegiet och heter Student UT. Mer information om försäkringen hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Denna försäkring är dock främst till för de som reser inom något av de central utbytesplatserna utanför Europa, det är International office som handhar detta. Åker du ut på egen hand, som sk Free Mover omfattas du tyvärr inte av denna försäkring utan måste se till att teckna en egen.

Börja med att kontakta Försäkringskassan för att få reda på vilka rättigheter du har till exempelvis sjukvård i det land där du ska studera. För dig som ska läsa i Europa så har du rätt till nödvändig vård (sjukhusvård, läkarvård, tandläkarvård m.m.) på samma villkor som landets egna invånare. Det innebär att om du skulle behöva akut vård så betalar du inte mer än de patientavgifter invånarna i landet själva betalar. Förutsättningen är dock att du vänder dig till vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du studerar. Du måste dock ha med dig det Europeiska Sjukförsäkringskortet som du beställer via Försäkringskassan.

Registrering i Ladok

Det är viktigt att dina utlandsstudier registreras i ladok. Denna registrering görs av den institution som har det avtal du åker med alternativt den institution du läser program på om du åker som Free-Mover. För att registrering ska kunna ske måste vi få en kopia av ditt antagningsbesked om du åker som Free Mover. Åker du inom ett avtal ex Erasmus behöver du inte något antagningsbesked utan det räcker med att du kontaktar oss och meddelar att du tänker åka dit du har fått en plats.

Stipendium

Om du får en utbytesplats inom Erasmus+ ansöker du om ett stipendium via International Office. Storleken på stipendiet varierar mellan 360 och 420 euro i månaden.

Den internationella kontaktpersonen vid din institution måste meddela International Office om att du har fått en utbytesplats. Därefter får du en inbjudan via e-post till Umeå universitetets Canvas-sida för Erasmusstipendier. På Canvas-sidan hittar du mer information om hur du skickar in din stipendieansökan. Din ansökan måste vara fullständig innan du börjar ditt studier utomlands.

Extra medel om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du tilldelas ett högre stipendiebelopp från Erasmusprogrammet för att täcka extra kostnader vid särskilda behov, t.ex. specialtransport, anpassat boende och förberedande teckenspråkskurs. Om du vill ha mer information, kontakta erasmusstipendium@umu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-09