Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbytesstudier utanför Europa

Du kan åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen, utbytesprogrammet North2North eller via din institution eller fakultet om de har egna utomeuropeiska avtal.

Utlysning av utbytesplatser inför läsåret 2020/2021

I oktober startade utlysningen för de universitetsövergripande utbytesplatserna utanför Europa. Sista ansökningsdag var 15 november 2019.

Vart kan du åka?

De universitet vi har utbytesavtal med, och hur många platser vi utlyser i denna ansökningsomgång, finns på:
Vart kan du åka?

Inför ansökan

Behörighet

De universitetsövergripande avtalen är öppna för studenter från samtliga fakulteter vid Umeå universitet, med ett fåtal undantag. Du kan söka om du studerar på grund- eller avancerad nivå.

För att vara behörig till en utbytesplats via de universitetsövergripande utbytesplatserna ska du

 • vara registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller ha ett registrerat studieuppehåll under det läsår du gör din ansökan.
 • ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan till International Office.
 • ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa.
 • planera dina utbytesstudier i samråd med din ämnesinstitution så att du kan tillgodoräkna studierna i din utbildning. Din ansökan ska också skrivas under av din studie- eller programvägledare.
 • ha dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket. För engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola i engelska. Du ska antingen ha:
  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5.
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6.
  • eller annat genomgånget språktest.
 • För dokumenterade språkkunskaper i spanska eller franska, vänligen se sidan för Universidad de Guanajuato eller Université de Montréal.

 

Ansökan steg för steg

Steg 1: Lär känna de universitet du vill söka till

Titta på kursutbudet vid de universitet du väljer. Var uppmärksam på eventuella restriktioner och hur många platser vi utlyser vid respektive universitet. Mer information om universiteten och hur många platser vi utlyser, finns på:
Vart kan du åka?

Steg 2: Välj kurser

Du förväntas läsa utomlands på heltid (motsvarande 30 hp). När det gäller antalet poäng ska du alltid förlita dig på de rekommendationer som ges från Umeå universitet, det utländska lärosätet har inte kunskap om tillgodoräknande-processen här och kan därför ge missvisande information av misstag.

Välj kurser på rätt nivå. Kurser som är för grundläggande kanske du inte kan få tillgodoräknade vid Umeå universitet. Var uppmärksam på ord som "basic" eller "introductory".

En fri termin gör det möjligt att vara mer flexibel, men det finns ändå kurser som inte kan tillgodoräknas i din examen vid Umeå universitet (t.ex. yoga). Kurserna ska vara på akademisk nivå för att kunna tillgodoräknas.

På respektive lärosätes sida, under Vart kan du åka?, finns information om eventuella restriktioner som gäller för just det lärosätet. Här finns en förklaring till vad restriktionerna innebär:

Closed programmes/courses
Information om program och kurser som inte är tillgängliga för utbytesstudenter – sök inte de kurserna eller programmen.

Courses/Programmes with limited access
Kurser/Program kan vara svåra att antas till så som student måste du vara beredd på att söka andra kurser om du inte blir antagen till de du valt först.

Oavsett vilka kurser du väljer finns det ingen garanti att du blir antagen.

Full time studies
Antal poäng (credits) vid det utländska lärosätet som motsvarar 30 hp i Sverige.

Course types
Antal poäng (credits) per kurs vid det utländska lärosätet.

Course levels
Specificerar vilken nivå varje kurs ges på (undergraduate, advanced/graduate, doctoral etc).

Academic year
Terminstider vid det utländska lärosätet.

Steg 3: Presentera ditt kursval för din studie-/programvägledare

Presentera dina kursval för alla universitet du vill söka till, för din studievägledare och stäm av under vilken termin det passar bäst för dig att studera utomlands.
Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet. Ta även reda på vilken termin under det kommande läsåret som passar bäst för dig att studera utomlands.

Steg 4: Gör en webbansökan

Fyll i ansökan i Solemove

Se till att alla bilagor är med

 • Gymnasiebetyg (utskrift från antagning.se accepteras inte) eller resultat från ett engelskatest.
 • Motivera på engelska varför du valt det/de universitetet/universiteten. Kom ihåg att inkludera fyra kurser, som du vill läsa, per valt universitet. 
 • Transcript of Records. Ett utdrag från Ladok som visar de kurser du varit registrerad på samt dina betyg. 
 • Eventuellt buddy/gruppledarintyg om du varit buddy eller gruppledare inom buddyprogrammet före nuvarande termin.

Ansökan ska vara inkommen senast den 15 november 2020.

 

Efter ansökan

Din ansökan bedöms enligt ett antal urvalskriterier

Efter sista ansökningsdag poängsätter International Office alla ansökningar baserat på ett antal kriterier:

Avklarade högskolepoäng* vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)

Minst 120 högskolepoäng avklarade: 3
60–119 högskolepoäng avklarade: 2
15–59 högskolepoäng avklarade: 1
0–14 högskolepoäng avklarade: ej behörig till utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen

Prestationsgrad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)
Antalet högskolepoäng* som studenten registrerats på i förhållande till antalet faktiskt avklarade högskolepoäng:

91–100 procent: 3 poäng
81–90 procent: 2 poäng
75–80 procent: 1 poäng
0–74 procent: ej behörig till utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen

Kursval för alla valda universitet (max 1 poäng) – Sökande får 1 poäng för minst fyra kursval vid valda universitet. Väljer den sökande universitet utan att komplettera med kursval får den sökande 0 poäng.

Kursval för alla valda universitet: 1
Ej kursval för alla valda universitet: 0

Buddy Programme (max 2 poäng)

Gruppledare i Buddy Programme: 2 poäng
Deltagande i Buddy Programme som buddy: 1 poäng
Ej deltagande i Buddy Programme: 0 poäng

Intyg om deltagande i buddy programme antingen som buddy eller gruppledare om man varit det (om man är buddy eller gruppledare under den termin man ansöker om utbytesstudier behöver intyg inte skickas med).

Obligatorisk bilaga
Kopia av gymnasiebetyg/motsvarande (ej utdrag från www.antagning.se) för att styrka engelskkunskaper.

Komplett inkommen ansökan (max 1 poäng)
Med en komplett ansökan avses att ansökan är underskriven av den sökande och av studievägledare/internationell kontaktperson, att kopia av gymnasiebetyg finns med samt att buddy-intyg bifogas om sådant åberopas i ansökan.

Komplett inkommen ansökan: 1 poäng
Ej komplett inkommen ansökan: 0 poäng

 

*Gäller endast inrapporterade högskolepoäng i Ladok.

Vad händer om två eller fler studenter får samma poäng?

 1. Vi ser till urvalskriterierna i den ordning de står uppräknade: Först jämförs poängen för avklarade högskolepoäng. Om poängen där är desamma går vi över till prestationsgraden. Om poängen där är desamma går man över till kursvalet och så vidare.
 2. Om två eller flera studenters totalpoäng är densamma efter genomgång av alla kriterier löses rangordningen mellan dem genom lottning.

En ansökan kan få max 10 poäng.

Vid urvalsförfarandet ges lägre prioritet till de som tidigare tilldelats en utbytesplats genom Umeå universitets universitetsövergripande avtal eller fakultetsavtal.

Vad händer efter sista ansökningsdag?

Urval 1

Resultatet från första urvalet meddelas till alla sökande i mitten av januari. Om du blir erbjuden en plats, har du följande fyra alternativ:

 • Du tackar ja till ditt tilldelade universitet och väljer att inte delta i andra urvalet.
 • Du tackar ja till ditt tilldelade universitet men väljer att delta i andra urvalet med chans att få ett högre rankat val. Detta innebär att om du i andra urvalet får något av dina högre rankade val kommer du per automatik att flyttas över till det nya universitetet.
 • Du tackar nej till ditt tilldelade universitet men väljer att delta i andra fördelningen med chans att få något av dina högre rankade val i andra urvalet.
 • Du tackar nej till ditt tilldelade universitet och väljer att inte delta i andra urvalet.

Urval 2

Efter första urvalet görs ett andra urval och de platser som åter blivit tillgängliga på grund av att en student har tackat nej, fördelas ut på nytt utifrån samma rangordningslista som vid första urvalet.

Därefter får du som fått ett nytt erbjudande återigen tacka ja eller nej, denna gång utan chans till ett högre rankat val.

Efter urvalen

När båda urvalen är gjorda skapas en lista på de studenter som föreslås nomineras till partneruniversiteten. Listan beslutas av enhetschefen för International Office och därefter är urvalen avslutade. 

När urvalen har avslutats sker en reservhantering. Det innebär att när en student väljer att lämna återbud till sin tilldelade plats kallar International Office, om möjligt och så länge nominerings- eller ansökningsdeadline inte är passerad, in en reserv utifrån listan med reserver där ingen har ett redan tilldelat universitet.

Om du har tackat ja till ett universitet i det första eller andra urvalet kan du inte vara med i reservantagningen eftersom du redan har ett tilldelat universitet.

Jag har tackat ja till en utbytesplats, vad händer sen?

Alla studenter som blivit erbjuden en utbytesplats och som tackat ja får en inbjudan till en nomineringsträff. Där får du mer information om ansökan till ditt tilldelade universitet, vilka deadlines som gäller samt annan viktig information att veta inför dina kommande utbytesstudier.

Utbyte via din fakultet eller institution

Din fakultet eller institution har egna utbytesavtal som du kan söka förutom de avtal som är universitetsövergripande.

I databasen Solemove hittar du samtliga utbytesvtal som Umeå universitet har med utländska lärosäten.
Solemove

Om du vill söka en utbytesplats via ett avtal som är tecknat hos din fakultet eller institution, eller om du vill söka ett utbyte i ett utvecklingsland via Linnaeus-Palme ska du kontakta din internationella kontaktperson.
Lista på internationella kontaktpersoner