"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Utbytesstudier utanför Europa

Sök utbytesstudier i Australien, Indien, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Sydkorea, Singapore, Taiwan eller USA. Lär känna ett land, dess kultur och få vänner för livet. Utmana dig själv och få ovärderliga erfarenheter. Vad väntar du på?

Studera utomlands utanför Europa

Du kan söka utbytesstudier utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen för kommande läsår mellan den 15 oktober och 15 november. Det går inte längre att söka till hösten 2024. Eventuella restplatser för våren 2025 kommer att lysas ut under våren 2024.

Antal platser till varje universitet och övrig information finns på varje universitets sida, se Vart kan du åka? 

Vart kan du åka?

Manual för att söka utbyte

Statistik för utbytesplatser läsåret 2023/2024 (pdf)

Informationsträffar och drop-in

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Inför ansökan

Behörighet

De universitetsövergripande avtalen är öppna för studenter från samtliga fakulteter vid Umeå universitet, med ett fåtal undantag. Du kan söka om du studerar på grund- eller avancerad nivå.

För att vara behörig till en utbytesplats via de universitetsövergripande utbytesplatserna ska du

 • vara registrerad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället eller ha ett registrerat studieuppehåll under det läsår du gör din ansökan.
 • ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan till International Office.
 • ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa.
 • prestationsgrad över 75% vid Umeå Universitet, dvs du kan inte ha mer än 25% ej avklarade kurser.
 • planera dina utbytesstudier i samråd med din ämnesinstitution så att du kan tillgodoräkna studierna i din utbildning. 

Du ska även kunna uppvisa följande språkkunskaper vid ansökningstillfället:

 • Ha dokumenterade språkkunskaper i undervisningsspråket (skandinaviska språk undantagna). International Office kontrollerar gymnasiebetygen, du behöver inte ladda upp dem i ansökan. Om du har ett annat genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR behöver det laddas upp i ansökan. Observera att om du blir tilldelad ett universitet kan det universitetet begära att du skickar in intyg så som exempelvis gymnasiebetygen.

  För att vara behörig i engelska gäller motsvarande treårig gymnasieskola. Du ska ha antingen:

  • lägst betyget VG från gymnasiekurs A eller minst B från gymnasiekurs 5
  • eller lägst betyget G från gymnasiekurs B, eller minst C från gymnasiekurs 6
  • eller minst E från gymnasiekurs 7

 •  Om du inte har betyg som uppnår till språkkravet kan du ladda upp något av följande med din ansökan i Solemove:

  • Ett genomgånget giltigt språktest med B2-nivå enligt CEFR. Vi godkänner endast de test som University Admissions hänvisar till.
  • För internationella studenter vid engelskspråkiga program vid Umeå universitet godtas även en kopia av det intyg för språkkunskaper i engelska som användes för att söka till programmet.

 • För dokumenterade språkkunskaper i spanska, vänligen se sidan för Universidad de Guanajuato.

 

Ansökan steg för steg

Steg 1: Lär känna de universitet du vill söka till

Titta på kursutbudet vid de universitet du väljer (max 4 st). Var uppmärksam på eventuella restriktioner och hur många platser vi utlyser vid respektive universitet. Du som läser ett 4- eller 5-årigt så kallat direct masterprogram (t ex civilekonom eller civilingenjör) kan få problem att läsa D-nivåkurser om du inte tagit ut en kandidatexamen innan utbytet. Mer information om universiteten och hur många platser vi utlyser finns på

Vart kan du åka?

Steg 2: Välj kurser

Du förväntas läsa utomlands på heltid (motsvarande 30 hp). När det gäller antalet poäng ska du alltid förlita dig på de rekommendationer som ges från Umeå universitet, det utländska lärosätet har inte kunskap om tillgodoräknande-processen här och kan därför ge missvisande information av misstag.

Välj kurser på rätt nivå. Kurser som är för grundläggande kanske du inte kan få tillgodoräknade vid Umeå universitet. Var uppmärksam på ord som "basic" eller "introductory". I USA och Kanada rekommenderas det att du undviker kurser på 100/1000-nivå om möjligt.

En fri termin gör det möjligt att vara mer flexibel, men det finns ändå kurser som inte kan tillgodoräknas i din examen vid Umeå universitet (t.ex. yoga). Kurserna ska vara på akademisk nivå för att kunna tillgodoräknas.

På respektive lärosätes sida, under Vart kan du åka?, finns information om eventuella restriktioner som gäller för just det lärosätet. Här finns en förklaring till vad restriktionerna innebär:

Closed programmes/courses
Information om program och kurser som inte är tillgängliga för utbytesstudenter – sök inte de kurserna eller programmen.

Courses/Programmes with limited access
Kurser/Program kan vara svåra att antas till så som student måste du vara beredd på att söka andra kurser om du inte blir antagen till de du valt först.

Oavsett vilka kurser du väljer finns det ingen garanti att du blir antagen.

Full time studies
Antal poäng (credits) vid det utländska lärosätet som motsvarar 30 hp i Sverige.

Course types
Antal poäng (credits) per kurs vid det utländska lärosätet.

Course levels
Specificerar vilken nivå varje kurs ges på (undergraduate, advanced/graduate, doctoral etc.).

Academic year
Terminstider vid det utländska lärosätet.

Steg 3: Presentera ditt kursval för din studie-/programvägledare

Presentera dina kursval för alla universitet du vill söka till, för din studievägledare och stäm av under vilken termin det passar bäst för dig att studera utomlands.

Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet. Ta även reda på vilken termin under det kommande läsåret som passar bäst för dig att studera utomlands.

I din ansökan ombes du bekräfta att du har diskuterat detta med din studievägledare samt även ange namnet på den personen.

Steg 4: Gör en webbansökan

Skicka in din ansökan här

Se manualen för hur du ansöker om en utbytesplats.

Se till att alla bilagor är med:

 • Komplett ifylld studieplan. Ange fyra kurser per universitet som du ansöker om en nominering till. Presentera dina kursval för din studievägledare eller internationella kontaktperson. Observera att kursvalen är preliminära, nominerade studenter kommer eventuellt att göra nya kursval i en senare ansökan till värduniversitetet. Använd den här mallen.
 • Eventuellt buddy/gruppledarintyg om du varit buddy eller gruppledare inom buddyprogrammet före nuvarande termin. Är du med i buddyprogrammet denna termin anger du det i studieplanen.

Om du inte har gymnasiebetyg i engelska som når upp till behörighetskravet kan du ladda upp annat genomgånget språktest. Mer information om giltigt språktest finns i kategorin Inför ansökan - behörighet.

Observera att ansökan inte kan kompletteras efter sista ansökningsdag. Du är själv ansvarig för att alla dokument som ska finnas med är inskickade. International Office har ingen möjlighet att gå igenom inkomna ansökningar för att bedöma om det är något dokument som saknas. Efter deadline utgår vi från de dokument som finns bifogade.

Om du har skickat in flera ansökningar är det den senast inkomna som tas i beaktande, om du inte meddelat oss annat (kontakt outgoing.io@umu.se).

 

Efter ansökan

Din ansökan bedöms enligt ett antal urvalskriterier

Efter sista ansökningsdag poängsätter International Office alla ansökningar baserat på ett antal kriterier:

Avklarade högskolepoäng* vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)

Minst 120 högskolepoäng avklarade: 3
60–119 högskolepoäng avklarade: 2
15–59 högskolepoäng avklarade: 1
0–14 högskolepoäng avklarade: ej behörig till utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen

Prestationsgrad vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 3 poäng)
Antalet högskolepoäng* som studenten registrerats på i förhållande till antalet faktiskt avklarade högskolepoäng:

91–100 procent: 3 poäng
81–90 procent: 2 poäng
75–80 procent: 1 poäng
0–74 procent: ej behörig till utbytesstudier via de universitetsövergripande avtalen

Kursval för alla valda universitet (max 1 poäng) – Sökande får 1 poäng för minst fyra kursval vid valda universitet. Väljer den sökande universitet utan att komplettera med kursval får den sökande 0 poäng.

Kursval för alla valda universitet: 1
Ej kursval för alla valda universitet: 0

Buddy Programme (max 2 poäng)

Gruppledare i Buddy Programme: 2 poäng
Deltagande i Buddy Programme som buddy: 1 poäng
Ej deltagande i Buddy Programme: 0 poäng

Intyg om deltagande i buddy programme antingen som buddy eller gruppledare om man varit det (om man är buddy eller gruppledare under den termin man ansöker om utbytesstudier behöver intyg inte skickas med).

Komplett inkommen ansökan (max 1 poäng)
Med en komplett ansökan avses att ansökan är inskickad i Solemove av den sökande med bilagor bifogade.

Komplett inkommen ansökan: 1 poäng
Ej komplett inkommen ansökan: 0 poäng

*Gäller endast inrapporterade högskolepoäng i Ladok. Inlagt avbrott i kurser räknas inte med i uträkningen så länge det inte finns betyg inlagt på modul eller kurs.

Vad händer om två eller fler studenter får samma poäng?

 1. Vi ser till urvalskriterierna i den ordning de står uppräknade: Först jämförs poängen för avklarade högskolepoäng. Om poängen där är desamma går vi över till prestationsgraden. Om poängen där är desamma går man över till kursvalet och så vidare.
 2. Om två eller flera studenters totalpoäng är densamma efter genomgång av alla kriterier löses rangordningen mellan dem genom lottning.

En ansökan kan få max 10 poäng.

Vad händer efter sista ansökningsdag?

Urval

Resultatet från urvalet meddelas till alla sökande i mitten av januari via ett utskick från Solemove. Om du blir erbjuden en nominering till en utbytesplats vid ett universitet har du en vecka på dig att tacka ja eller nej till din tilldelade nominering. Om vi inte får in något svar från dig så räknas det som att du har svarat nej. Om du inte blir erbjuden en nominering kommer du att få ett mejl från International Office.


Efter urvalet

När urvalet är klart görs en sammanställning över de studenter som har tackat ja till en nominering till partneruniversiteten och beslut fattas av enhetschefen för International Office. 

När urvalet är avslutat och eventuella återbud kommer in sker en reservhantering. Det innebär att när en student väljer att lämna återbud till sin tilldelade nominering kallar International Office in en reserv så länge nominerings- eller ansökningsdeadline vid partneruniversitetet inte är passerad. Studenter som redan har en tilldelad nominering kan inte stå med på reservlistan, men studenter som har tackat nej till sin nominering läggs till på reservlistan. Reservhanteringen sker löpande och utifrån samma principer som det ordinarie urvalet. Erbjudande om nominering kommer via Solemove i samband med att International Office har meddelat per mejl.

Jag har tackat ja till en utbytesplats, vad händer sen?

Alla studenter som blivit erbjudna nominering till en utbytesplats och som har tackat ja får en inbjudan till en nomineringsträff. Där får du mer information om nästa steg i processen samt annan viktig information att veta inför dina kommande utbytesstudier.

 

Restplatsutlysning

De utbytesplatser (endast vårtermin) som inte fylls i den ordinarie urvalsprocessen, och där nominerings- eller ansökningsdeadline tillåter, kan komma att utlysas igen i en restplatsutlysning som då öppnar i maj. Restplatserna är öppna för alla studenter vid Umeå universitet att söka. Om du redan har fått en plats vid den ordinarie ansökningsomgången så kan du inte söka dessa platser.

Centrala utbyten

Du kan åka som utbytesstudent till ett partneruniversitet utanför Europa via de universitetsövergripande avtalen och utbytesprogrammet north2north.

Utbyte via din fakultet eller institution

Många fakulteter eller institutioner har egna utbytesavtal som du kan söka förutom de avtal som är universitetsövergripande.

I databasen Solemove hittar du samtliga utbytesavtal som Umeå universitet har med utländska lärosäten.

Solemove

Om du vill söka en utbytesplats via ett avtal som är tecknat hos din fakultet eller institution ska du kontakta din internationella kontaktperson.

Lista på internationella kontaktpersoner

Senast uppdaterad: 2024-02-07