"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Så här gör du för att överklaga

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut om examen eller tillgodoräknande kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska göras skriftligt och skickas till Umeå universitet.

Överklagan ska innehålla:

  • Datum för beslutet
  • Vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som du begär*
  • Motivering till varför denna ändring bör göras
  • Namn
  • Personnummer
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Underskrift och namnförtydligande
  • Om du har dokument som styrker din åsikt ska du skicka med dem.

*Du kan bara överklaga beslut som har baserats på de meriter du angav när du ansökte. Om du är missnöjd med ett avslag på en ansökan och vill bifoga fler meriter ska du inte överklaga det beslut du fått. Då ska du i stället skicka in en ny ansökan där du bifogar alla meriter som du vill att din ansökan ska baseras på.

Överklaga i rätt tid

Ditt överklagande ska ha kommit in till Umeå universitet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Om överklagandet kommer in senare än så kommer ditt överklagande inte att prövas.

Universitetet omprövar beslutet, och om ett nytt beslut fattas som innebär att din ansökan godkänns så kommer du att få ett skriftligt besked om det. Om universitetet däremot står fast vid sitt tidigare beslut skickas ditt överklagande vidare till ÖNH. Universitetet skickar även med en kopia av beslutet som du har överklagat, universitetets motivering och de handlingar som legat till grund för beslutet. När ÖNH har fattat sitt beslut skickar de beslutet till dig.

Här kan du läsa om hur ÖNH hanterar överklaganden.

Vart ska överklagandet skickas?

Din överklagan ska skickas till Umeå universitet. Adressen är:

Umeå universitet
Registrator
901 87 Umeå

Senast uppdaterad: 2022-10-26