"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning på socionomprogrammet

I socionomprogrammets termin 5 genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Kursen Handledd VFU omfattar 30 hp.

Det är Institutionen för socialt arbete som ansvarar för rekrytering av verksamhetsplatser. Planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) påbörjas tidigt i termin 4 och den sker i samarbete med er studenter.

Umeå universitet har samarbets- och utbytesavtal med utbildningar i utlandet vilket innebär att det finns det goda möjligheter att fullgöra sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands.

Det finns ett stort antal socionomprogram från norr till söder i Sverige och för att placeringsarbetet ska fungera någorlunda smidigt mellan de olika universitets- och högskoleorterna finns en principöverenskommelse som innebär att socionomprogrammet vid Umeå universitet disponerar Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län som placeringsområde. Detta innebär att VFU förläggs till orter inom Umeå universitets placeringsområde.

Du har möjlighet till viss ekonomisk ersättning under din VFU. Bidragsbestämmelser och blanketter hittar du här.

Förtursrätt vid placering vid särskilda skäl

Vid konkurrens om VFU-placering gäller följande förtursregler enligt nedanstående ordning:

1. Medicinska skäl
2. Ensam vårdnadshavare till barn under 18 år
3. Vårdnadshavare till barn under 8 år
4. Vård av funktionshindrad eller svårt sjuk nära anhörig
5. Studerandefackligt arbete eller aktiv forskning
6. Andra tungt vägande personliga eller sociala skäl, exempelvis elitidrottande student som har avtal med Umeå universitet.

Mer information om förtursrätt

Förtursrätten gäller för VFU placering vid studieorten (Umeå) men tillämpas också för förtur till VFU-placering vid någon ort inom Umeå universitets placeringsområde; Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Förtursrätt till VFU-placering vid studieorten Umeå, med dagpendlingsavstånd, kan garanteras då det finns tillräckligt antal VFU-platser med placeringsavtal. Det krävs att den studerande har något av dessa skäl och platstilldelning sker enligt nämnd prioritetsordning, se ovan.

Förtursrätt till VFU-placering på ort belägen utanför Umeå universitets placeringsområde kan aktualiseras förutsatt att den studerande har något av ovan nämnda skäl, däremot kan VFU-plats inte garanteras i dessa fall då Umeå universitet inte har möjlighet/rätt att teckna avtal om VFU-platser utanför placeringsområdet. I de fall VFU-placering eventuellt kan erbjudas sker platstilldelning enligt samma prioritetsordning.

Ansökan om tillgodoräknande av kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hänvisning till arbetslivserfarenhet

För att ansöka måste du vara antagen till samt bedriva studier vid Umeå universitet

I Högskoleförordningen 6 kap 6-8§§ anges vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet. En student som är antagen till utbildningen och har tidigare erfarenhet av yrkesverksamhet som motsvarar lärandemålen i kursplanen för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, och som kan styrka det, har möjlighet att tillgodoräkna sig kursen.

För att kunna ge ett besked om tillgodoräknande i så god tid som möjligt så bör ansökan om tillgodoräknande av VFU göras senast vid inledningen av termin 4.

Ansökan skickas till Studentcentrum/Examina: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/ansokan-om-tillgodoraknande/

Processinriktning i VFU-kursen

Kursen "Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU)" kännetecknas av sin processorienterade struktur. Kärnan i denna kurs är att tillämpa teorier och metoder i socialt arbete på ett praktiskt och dynamiskt sätt, där lärandeprocessen gradvis utvecklas genom direkt erfarenhet. Processinriktning innebär kontinuerlig reflektion, anpassning och tillämpning av kunskaper i verkliga arbetssituationer. För att säkerställa att samtliga kursmål uppnås genomförs delmoment 1 och 2 (om vardera 15 hp) i anslutning till varandra.

Instruktion för hur du ansöker om tillgodoräknande av kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den yrkesrelaterade erfarenheten/kompetensen ska ha erhållits inom ramen för organiserat socialt arbete med arbetsbeskrivning som till innehåll och organisations-/verksamhetsnivå är relevant för socionomkompetensen. Umeå universitet bedömer om de kunskaper och färdigheter som den sökandes förvärvat genom sin yrkesverksamhet uppfyller de förväntade studieresultaten (FSR) i förhållande till kursplanen för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen.

Till ansökan om tillgodoräknande av Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hänvisning till tidigare yrkeserfarenhet bifogar du:

  • Tjänstgöringsintyg från nuvarande eller tidigare chef där det framgår vilka arbetsuppgifter du haft, samt graden av självständighet i arbetet. Av intyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har arbetat i verksamheten (ååmmdd-ååmmdd). Kortare frånvaro som till exempel sjukdom eller vård av barn behöver inte anges. Semester räknas som arbetstid och behöver inte redovisas. Längre sjukskrivningsperioder eller tjänstledighet som till exempel föräldraledighet räknas inte som arbetstid och ska redovisas i intyget enligt ovan angivna datumformat.  
  • Intyg om erfarenhet av processhandledning. Intyget ska även innehålla information som styrker att handledaren har formell handledarekomptens på akademisk nivå samt inkludera information om handledningens omfattning.
  • Kompetensbeskrivning. Om det finns skäl för att tydliggöra vissa erfarenheter har du som sökande möjlighet att bifoga en kompetensbeskrivning till din ansökan. (Notera att det är inte är ett krav att bifoga en kompetensbeskrivning för att du ska få sin ansökan prövad.)

Gällande intyg

För att kunna bekräfta den sökandes yrkeslivserfarenhet, krävs intyg som styrker den erfarenhet som den sökande önskar tillgodoräkna sig. De presenterade intygen måste bekräfta att den sökande besitter kunskaper och färdigheter som motsvarar kursmålen för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).

Intygen ska vara underskrivna samt inkludera kontaktuppgifter till intygsgivaren. Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Är det dokument/intyg från ett annat land behöver det finnas översättning på antingen svenska eller engelska. (Undantag; originalspråk engelska, danska eller norska).

Kompetensbeskrivning i relation till uppfyllande av lärandemål

Vid tillgodoräknande av yrkesverksamhet kan det vara svårt att göra en mer direkt jämförelse av de kunskaper och färdigheter som du vill få tillgodoräknande och kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning. Du har därför möjlighet att bifoga en kompetensbeskrivning till din ansökan. Kompetensbeskrivningen syftar dels till att validera de kunskaper och färdigheter som du vill få tillgodoräknande i relation till de förväntade studieresultaten för kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning men även till att komplettera de uppgifter som du åberopar genom intyg. Genom kompetensbeskrivningen har du således möjlighet att synliggöra hur de förväntade studieresultaten har uppnåtts genom tidigare arbetslivserfarenhet.

Med hänsyn till kursens processinriktade struktur så bör din kompetensbeskrivning även synliggöra hur din yrkeserfarenhet gett dig möjligheten att utveckla och tillämpa färdigheter i en praktisk miljö. Det är viktigt att du ger tydliga exempel på hur du har arbetat metodiskt. Lägg särskilt fokus på att beskriva ditt tankesätt och hur du verkat för att stödja dina klienter och bidra till verksamheten.

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning utgår från kursens förväntade studieresultat (FSR) och det är med utgångspunkt i dessa som du skattar/värderar dina kunskaper och färdigheter och redogör för hur de uppfyller kursmålen i förhållande till kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning.

Kompetensbeskrivningen utformas enligt följande:

  • En beskrivning av kompetenser i relation till de förväntade studieresulten (FSR).
  • En konkretisering av kompetenser genom exempel från verksamhet i socialt arbete kopplat till de förväntade studieresulten (FSR). Styrkor och svagheter i studentens verksamhet och kompetenser som socialarbetare ska diskuteras i relation till exemplen och vetenskap och beprövad erfarenhet. 
  • En redogörelse över omfattningen av din tidigare yrkeserfarenhet, dvs. tjänstgöringsgrad och varaktighet.
  • En beskrivning av handledningens form och omfattning
  • Kompetensbeskrivningen ska vara undertecknad av nuvarande eller tidigare chef i syfte att verifiera att sökande har den kompetens som redogörs för i kompetensbeskrivningen. 

Innan du ansöker om tillgodoräknande bör du känna till följande

Beslut om tillgodoräknandet fattas med hjälp av det underlag och ansökningshandlingar som du har skickat in. Det är ditt ansvar som sökande att se till att din ansökan är fullständig. Om något saknas får du ett meddelande om detta och du får då komplettera ansökan. Ansökan om tillgodoräknande behandlas så snart som möjligt från det att en fullständig ansökan har kommit till oss. Beslut fattas normalt inom 60 dagar, men kan variera under året.

Observera att tillgodoräknade kurser inte är CSN-grundande. Som betyg på tillgodoräknade delar av din utbildning används inte den vanliga betygsskalan och ett tillgodoräknande ger inga högaskolepoäng (hp). Istället används begreppet ”TG” som betyg. Detta måste du vara förberedd på och tänka på i förhållande till CSN.

Observera att ett tillgodoräknande av VFU innebär ett studieuppehåll och studenten påbörjar termin 6 enligt den studiegång studenten antagits till. 

Umeå universitet kan inte ge förhandsbesked om tillgodoräknande.

Ansökan, underlag för beslut samt beslut diarieförs vid institutionen. Diarieförda handlingar är en offentlig handling. 

Senast uppdaterad: 2024-02-08