"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Verksamhetsförlagd utbildning på socionomprogrammet

I socionomprogrammets termin 5 genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Kursen Handledd VFU omfattar 30 hp.

Det är Institutionen för socialt arbete som ansvarar för rekrytering av verksamhetsplatser. Planeringen inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) påbörjas tidigt i termin 4 och den sker i samarbete med er studenter.

Umeå universitet har samarbets- och utbytesavtal med utbildningar i utlandet vilket innebär att det finns det goda möjligheter att fullgöra sin verksamhetsförlagda utbildning utomlands.

Det finns ett stort antal socionomprogram från norr till söder i Sverige och för att placeringsarbetet ska fungera någorlunda smidigt mellan de olika universitets- och högskoleorterna finns en principöverenskommelse som innebär att socionomprogrammet vid Umeå universitet disponerar Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län som placeringsområde. Detta innebär att VFU förläggs till orter inom Umeå universitets placeringsområde.

Du har möjlighet till viss ekonomisk ersättning under din VFU. Bidragsbestämmelser och blanketter hittar du här.

Kontaktperson VFU

Förtursrätt vid placering vid särskilda skäl

Vid konkurrens om VFU-placering gäller följande förtursregler enligt nedanstående ordning:

1. Medicinska skäl
2. Ensam vårdnadshavare till barn under 18 år
3. Vårdnadshavare till barn under 8 år
4. Vård av funktionshindrad eller svårt sjuk nära anhörig
5. Studerandefackligt arbete eller aktiv forskning
6. Andra tungt vägande personliga eller sociala skäl, exempelvis elitidrottande student som har avtal med Umeå universitet.

Mer information om förtursrätt

Förtursrätten gäller för VFU placering vid studieorten (Umeå) men tillämpas också för förtur till VFU-placering vid någon ort inom Umeå universitets placeringsområde; Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Förtursrätt till VFU-placering vid studieorten Umeå, med dagpendlingsavstånd, kan garanteras då det finns tillräckligt antal VFU-platser med placeringsavtal. Det krävs att den studerande har något av dessa skäl och platstilldelning sker enligt nämnd prioritetsordning, se ovan.

Förtursrätt till VFU-placering på ort belägen utanför Umeå universitets placeringsområde kan aktualiseras förutsatt att den studerande har något av ovan nämnda skäl, däremot kan VFU-plats inte garanteras i dessa fall då Umeå universitet inte har möjlighet/rätt att teckna avtal om VFU-platser utanför placeringsområdet. I de fall VFU-placering eventuellt kan erbjudas sker platstilldelning enligt samma prioritetsordning.

Ansökan om tillgodoräknande av kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hänvisning till arbetslivserfarenhet

För att ansöka måste du vara antagen till och bedriva studier vid Umeå universitet

I Högskoleförordningen 6 kap 6-8§§ anges vad som gäller för tillgodoräknande av tidigare utbildning och yrkesverksamhet. Student som har tidigare arbetslivserfarenhet, så kallad reell kompetens, som motsvarar lärandemålen i kursplanen för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, och som kan styrka detta, har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av kursen.

För att kunna ge ett besked om tillgodoräknande i så god tid som möjligt så bör ansökan om tillgodoräknande av VFU göras senast vid inledningen av termin 4.

Ansökan skickas till Studentcentrum/Examina

Övergripande utbildningsmål för kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är vägledande i bedömningen av den reella kompetensen

Studenten ska i slutet av VFU-terminen visa förmåga att kritiskt reflektera över sig själv i det sociala arbetet. Härutöver ska studenten besitta förmåga att reflektera över gjorda erfarenheter under VFU-terminen, genom att återkoppla till olika teoretiska perspektiv och aktuell forskning som rör verksamhetens innehåll. Progressionen i läroprocessen är central för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen och delmoment 1 och 2 (om vardera 15 hp) ska därför genomföras i anslutning till varandra för att samtliga kursmål ska uppnås. Delmoment kan av detta skäl således inte tillgodoräknas.

Instruktion för att ansöka om tillgodoräknande av kursen Handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den reella kompetensen som du åberopar ska ha erhållits inom ramen för organiserat socialt arbete med arbetsbeskrivning som till innehåll och organisations-/verksamhetsnivå är relevant för socionomkompetensen. Umeå universitet bedömer om den reella kompetensen är relevant i förhållande till kursmålen för den handledda verksamhetsförlagda utbildningen. Din tidigare arbetslivserfarenhet ska vara aktuell, sammanhållen och omfatta minst 3 år med en tjänstgöringsgrad på minst 75%.  Vidare krävs att din anställning innefattat självständighet i arbetet samt kontinuerlig professionell processhandledning med en omfattning på minst 20 timmar. Av handledaren krävs formell handledarkompetens motsvarande akademisk nivå.

Vid ansökan om tillgodoräknande av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med hänvisning till tidigare arbetslivserfarenheter ska du bifoga:

  • Anställningsintyg som visar på omfattningen av din(a) anställning(ar)
  • Tjänstgöringsintyg (från arbetsgivaren/enhetschef el dylikt) där det framgår vilka arbetsuppgifter du haft, samt graden av självständighet i arbetet. Av intyget ska det framgå under vilka år och mellan vilka datum du har arbetat i verksamheten. Kortare frånvaro som till exempel sjukdom eller vård av barn behöver inte redovisas. Semester räknas som arbetstid och behöver inte redovisas. Längre sjukskrivningsperioder eller tjänstledighet som till exempel föräldraledighet räknas inte som arbetstid.
  • Intyg om handledning (från berörd handledare) där handledningens omfattning och handledares kompetens anges
  • Självvärdering, undertecknad av nuvarande eller tidigare chef

Gällande intyg

Bifogade intyg ska styrka att du har meriter som motsvarar arbetslivserfarenhet om sammanlagt minst 3 års med en tjänstgöringsgrad på minst 75%, att du har utövat självständighet i arbetet samt att du fått processhandledning i samband med åberopad yrkeslivserfarenhet. 

Intygen ska ha arbetsgivarens/handledares brevhuvud och vara underskrivna. Kopior ska vara verifierade. Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av universitetet om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Är det dokument/intyg från ett annat land behöver det finnas översättning på antingen svenska eller engelska. (Undantag; originalspråk engelska, danska eller norska).

Självvärdering av uppfyllande av lärandemål

För att det ska gå att göra en bedömning av din arbetslivserfarenhet krävs ett underlag som beskriver den reella kompetensen i relation till kursens, Handledd verksamhetsförlagd utbildning, lärandemål (förväntade studieresultat, FSR). Det innebär att du ska synliggöra hur lärandemålen har uppnåtts genom dina tidigare arbetslivserfarenheter. Beskrivning av och reflektion kring den reella kompetensen ska ske i relation till kursplanens lärandemål (FSR) 3-9.

Länk till kursplan

Instruktion för självvärdering av kursens lärandemål

Självvärderingen är till för att du som student ska reflektera kring ditt lärande och hur dina kunskaper, färdigheter och ditt förhållningssätt i huvudsak motsvarar kursens lärandemål. Ange kursens lärandemål (FSR) 3-9 utifrån kursplanen och beskriv och motivera utförligt hur du har
uppnått motsvarande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Självvärderingen ska omfatta max 1500 ord och ska innehålla följande:

  • En beskrivning av kompetenser i relation till vart och ett av lärandemålen 3-9.
  • En konkretisering av kompetenser genom exempel från verksamhet i socialt arbete kopplat till vart och ett av lärandemålen. Styrkor och svagheter i studentens verksamhet och kompetenser som socialarbetare ska diskuteras i relation till exemplen och vetenskap och beprövad erfarenhet. 
  • Självvärderingen undertecknas av nuvarande eller tidigare chef som kan verifiera den kompetens som beskrivs i självvärderingen. 

Ansökan kan komma att kompletteras med en intervju utifrån självvärderingen.

Beslut om tillgodoräknandet fattas med hjälp av det underlag och ansökningshandlingar som du har skickat in. Det är ditt ansvar som student att se till att din ansökan är fullständig. Om något saknas får du ett meddelande om detta och du får då komplettera ansökan. Ansökan om tillgodoräknande behandlas så snart som möjligt från det att en fullständig ansökan har kommit till oss. Beslut fattas normalt inom 60 dagar, men kan variera under året.

Observera att tillgodoräknade kurser inte är CSN-grundande. Ett tillgodoräknande innebär således 0 högskolepoäng (hp). Detta måste du vara förberedd på och tänka på i förhållande till CSN.

Observera att ett tillgodoräknande av VFU innebär ett studieuppehåll och studenten påbörjar termin 6 enligt den studiegång hen antagits till. 

Ansökan, underlag för beslut samt beslut ska arkiveras. Arkiverade dokument är offentlig handling. 

Senast uppdaterad: 2023-03-03