"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur mår du som student?

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående.

För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig som är student rätt stöd när du behöver, så deltar vi i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Hur du kan bidra

Som ett första steg behöver vi veta hur du som är student hos oss mår och om ditt mående förändras under studietiden. Därför bjuder vi terminsvis in alla som läser första terminen på ett program på grundnivå till att fylla i en hälsoenkät. Enkäten innehåller frågor om din fysiska och psykiska hälsa. Är du en av dem som får mejlet så är dina svar viktiga, oavsett hur du mår när du får enkäten.

Du får enkäten i ett mejl som kommer 14 november 2023. I mejlets ämnesrad kommer det att stå “Hur har du det? WHO-enkät till dig som är student” och det skickas från mejladressen noreply[at]qemailserver.com, från enkätplattformen Qualtrics. Om du inte ser att du fått mejlet, så kontrollera om det kan ha hamnat i skräppostlådan.

Enkätsvar behandlas så att ingen obehörig kan ta del av dem. Mer detaljerad information om hur personuppgifter och svar hanteras kommer i mejlet med länken till enkäten. Vi är väldigt tacksamma för din medverkan. 

Vad händer sedan?

I slutet av enkäten finns information om var du kan vända dig om du behöver stöd för ditt mående. Alla som har svarat på hela enkäten kan komma att bjudas in till en ny forskningsstudie om att ta fram digitala stöd.

En gång per år under resten av din studietid får du som svarat på den första enkäten för ett eller två år sedan, möjligheten att delta i en uppföljningsenkät. Under hösten 2023 kommer den 21 november.

Vilka får enkäten och hur länge pågår projektet?

Alla studenter som läser termin 1 på ett program på grundnivå under hösten 2023 får mejlet med inbjudan till enkäten. Samma studenter får sedan årliga uppföljningsenkäter under resten av studietiden. Undersökningsgruppen utökas efterhand så att också kommande terminers nya programstudenter på grundnivå erbjuds att delta.

Om projektet

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet World Mental Health International College Student (WMH-ICS) Initiative. Projektets långsiktiga mål är att ta fram systematiska arbetssätt och kvalitetssäkrade metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos studenter. Umeå universitet har medverkat sedan 2021.

Bakgrund

Sveriges universitet och högskolor har tillsammans runt 400 000 studenter per termin. Genomförda undersökningar visar att psykisk ohälsa, inklusive substansbruk, är vanligt bland studenter.

Enligt högskoleförordningen har varje lärosäte ett ansvar för att främja psykisk hälsa, särskilt genom förebyggande åtgärder. Hur det uppdraget löses på respektive lärosäte varierar som en följd av lärosätenas självständighet; vissa, som Umeå universitet, driver en egen studenthälsomottagning, medan andra har upphandlat tjänsten från privata företag. Det medför att det kan vara stora skillnader mellan lärosätena när det gäller möjligheten att erbjuda studenterna systematiska och kvalitetssäkrade stöd.

Under 2012 initierade Världshälsoorganisationen (WHO) det internationella studenthälsoprojektet World Mental Health International College Student (WMH-ICS) Initiative, under ledning av professor Ronald C Kessler vid Harvard University, USA. Våren 2019 anslöt sig Sverige till projektet, med professor Anne H Berman, Uppsala universitet, och docent Claes Andersson, Malmö universitet, som nationellt ansvariga forskare. Umeå universitet har medverkat från och med 2021.

Det svenska projektet fick finansiering från Vetenskapsrådet för den inledande fasen. Den långsiktiga ambitionen är att projektet därefter ska få kontinuerlig finansiering och omfatta alla svenska lärosäten och studenter.

Vad gör man inom projektet?

Forskare, studenthälsor och studentkårer samarbetar för att nå målen med projektet, som är att implementera en skalbar struktur för systematisk och kontinuerlig uppföljning av studenters mående på lokal, nationell och internationell nivå, och att utveckla en plattform för att tillgängliggöra och kvalitetssäkra förebyggande åtgärder och behandling.

Arbetet görs inom tre nyckelområden:

  1. Årliga webbaserade enkäter till programstudenter på första terminen för att samla epidemiologiska data
  2. Utveckling och utvärdering av digitala insatser vid psykisk ohälsa
  3. Spridning, implementering och kvalitetssäkring av evidensbaserad metodik.

Den årliga enkäten innehåller frågor som används av alla medverkande i det globala projektet. Dessutom innehåller den nationellt anpassade frågor som har valts ut i samverkan med medverkande forskare, lärosäten, studenthälsa och studentkårer. Från och med höstterminen 2021 genomförs också en behandlingsstudie med experimentell design.

Medverkande aktörer

Vid Umeå universitet är det Studenthälsan inom Studentcentrum som samordnar projektet. Universitetsledningen och studentkårerna är medverkande aktörer. Vetenskapsrådet bidrar med runt fem miljoner kronor till den svenska delen av projektet. Utöver Umeå universitet så deltar ett flertal svenska universitet och högskolor, bland andra universiteten i Göteborg, Uppsala, Stockholm, Malmö, Linnéuniversitetet och Kungliga Musikhögskolan.

Vill du veta mer?

Läs mer om den nationella delen av projektet på den här sidan.

Huvudansvariga forskare i Sverige är Anne H Berman, professor vid Uppsala universitet och Claes Andersson, docent vid Malmö universitet. Har du frågor om projektet eller enkäten, kan du kontakta dem via mejl till swedishunisurveys@uu.se. Du kan också kontakta Ann-Kristin Sandström, Studentcentrum/Studenthälsan vid Umeå universitet om du har frågor.

 
Senast uppdaterad: 2023-10-24