"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur mår du som student?

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående.

För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig som är student hos oss rätt stöd när du behöver det, så deltar vi i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Vilka får enkäten och hur länge pågår projektet?

Som ett första steg behöver vi veta hur våra studenter mår och om måendet förändras under studietiden. Därför bjuder vi terminsvis in alla som läser första terminen på ett program på grundnivå till att fylla i en hälsoenkät. Samma studenter får sedan årliga uppföljningsenkäter under resten av studietiden. Undersökningsgruppen utökas efterhand så att också kommande terminers nya programstudenter på grundnivå erbjuds att delta. 

Enkätutskicket till nya studenter våren 2024 gjordes i april. I november kommer höstens nya studenter att ges möjligheten att fylla i hälsoenkäten. 

Om projektet

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet World Mental Health International College Student Initiaive (WMH-ICS). Projektets långsiktiga mål är att ta fram systematiska arbetssätt och kvalitetssäkrade metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos studenter. Umeå universitet har medverkat sedan 2021.

Bakgrund

Sveriges universitet och högskolor har tillsammans runt 400 000 studenter per termin. Genomförda undersökningar visar att psykisk ohälsa, inklusive substansbruk, är vanligt bland studenter.

Enligt högskoleförordningen har varje lärosäte ett ansvar för att främja psykisk hälsa, särskilt genom förebyggande åtgärder. Hur det uppdraget löses på respektive lärosäte varierar som en följd av lärosätenas självständighet; vissa, som Umeå universitet, driver en egen studenthälsomottagning, medan andra har upphandlat tjänsten från privata företag. Det medför att det kan vara stora skillnader mellan lärosätena när det gäller möjligheten att erbjuda studenterna systematiska och kvalitetssäkrade stöd.

Under 2012 initierade Världshälsoorganisationen (WHO) det internationella studenthälsoprojektet World Mental Health International College Student (WMH-ICS) Initiative, under ledning av professor Ronald C Kessler vid Harvard University, USA. Våren 2019 anslöt sig Sverige till projektet, med professor Anne H Berman, Uppsala universitet, och docent Claes Andersson, Malmö universitet, som nationellt ansvariga forskare. Umeå universitet har medverkat från och med 2021.

Det svenska projektet fick finansiering från Vetenskapsrådet för den inledande fasen. Den långsiktiga ambitionen är att projektet därefter ska få kontinuerlig finansiering och omfatta alla svenska lärosäten och studenter.

Vad gör man inom projektet?

Forskare, studenthälsor och studentkårer samarbetar för att nå målen med projektet, som är att implementera en skalbar struktur för systematisk och kontinuerlig uppföljning av studenters mående på lokal, nationell och internationell nivå, och att utveckla en plattform för att tillgängliggöra och kvalitetssäkra förebyggande åtgärder och behandling.

Arbetet görs inom tre nyckelområden:

  1. Årliga webbaserade enkäter till programstudenter på första terminen för att samla epidemiologiska data
  2. Utveckling och utvärdering av digitala insatser vid psykisk ohälsa
  3. Spridning, implementering och kvalitetssäkring av evidensbaserad metodik.

Den årliga enkäten innehåller frågor som används av alla medverkande i det globala projektet. Dessutom innehåller den nationellt anpassade frågor som har valts ut i samverkan med medverkande forskare, lärosäten, studenthälsa och studentkårer. Från och med höstterminen 2021 genomförs också en behandlingsstudie med experimentell design.

Medverkande aktörer

Vid Umeå universitet är det Studenthälsan inom Studentcentrum som samordnar projektet. Universitetsledningen och studentkårerna är medverkande aktörer. Vetenskapsrådet bidrar med runt fem miljoner kronor till den svenska delen av projektet. Utöver Umeå universitet så deltar ett flertal svenska universitet och högskolor, bland annat Göteborg, Uppsala, Stockholm, Malmö, Linnéuniversitetet och Södertörn.

Vill du veta mer?

Läs mer om den nationella delen av projektet på den här sidan.

Läs en artikel som beskriver behandlingsstudien i tidsskriften Trials (på engelska)

Huvudansvariga forskare i Sverige är Anne H Berman, professor vid Uppsala universitet och Claes Andersson, docent vid Malmö universitet. Har du frågor om projektet eller enkäten, kan du kontakta dem via mejl till swedishunisurveys@uu.se. Du kan också kontakta Ann-Kristin Sandström, Studentcentrum/Studenthälsan vid Umeå universitet om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2024-05-16