Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk biogeokemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Aquatic biogeochemistry

Denna kursplan gäller: 2021-06-21 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5GV091

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen innehåller:
Modul 1. projektarbete 4 hp: Ett projektarbete där studenterna planerar och utför en vetenskaplig studie för att testa en biogeokemisk frågeställning.
Modul 2, teori 3,5 hp. Ett fördjupat teoriblock med fokus på försurning och omsättning av metaller och miljögifter inom akvatiska ekosystem.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G) kunna:

Modul 1, projektarbete 4 hp
1 Planera och genomföra ett vetenskapligt projekt, sammanställa erhållna data, kritiskt analysera och utvärdera resultat samt redovisa projektet både muntligt och skriftligt. 
 
Modul 2, teori 3.5 hp
2 Förklara mekanismerna bakom, och analysera konsekvenserna av, försurning och omsättning av kol, metaller och miljögifter inom akvatiska ekosystem,
3 redogöra för teorier bakom försurning och omsättning av kol, metaller och miljögifter i akvatiska ekosystem.

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (G) kunna:

4 Förutsäga konsekvenser av försurning och omsättning av kol, metaller och miljögifter i akvatiska ekosystem.

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav Akvatiska ekosystem 5BI247 eller 5GV090, 7.5 hp. Engelska A/5. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete och redovisningar. Projektarbete och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet dels genom en skriftlig hemtentamen. De betyg som ges på projektet är Underkänd (U) eller Godkänd (G). De betyg som ges på skriftlig hemtentamen samt på hel kurs är Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen är en sammanvägning av resultaten av de olika examinationerna och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Kurslitteraturen baseras på vetenskapliga artiklar erhålls under kursen gång. Material enligt föreläsandes lärares anvisningar kan tillkomma.