"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ämneslärare som profession (UK), 6 hp

Engelskt namn: Secondary School Teacher as Profession

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 till 2023-09-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE185

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2015-02-26

Reviderad av: Prefekten, 2019-06-17

Innehåll

Kursen behandlar ämneslärares professionella uppdrag och ger en introduktion till akademiska studier. Begreppet profession introduceras och problematiseras liksom vetenskap och beprövad erfarenhet som grund för lärares yrkesutövning. Vidare studeras lärarprofessionens utvecklig i relation till skolväsendets historia och organisation. 

Didaktiska och läroplansteoretiska perspektiv på lärares arbete introduceras, vilket bland annat innefattar en analys av faktorer som möjliggör och begränsar pedagogisk verksamhet. Relevanta författningar studeras och särskilt betonas läroplanens upplägg och innehåll. Vidare belyses innebörden av att ämneslärare är myndighetsutövare. Reflektionens betydelse för lärarstudentens lärande behandlas.

Innebörder av begreppet pedagogiskt ledarskap diskuteras. Sociala relationers betydelse i det pedagogiska arbetet behandlas och lärares kommunikativa förmågor - talet, skrivandet, lyssnandet och kroppsspråket - uppmärksammas, tränas och analyseras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för och diskutera huvuddragen i ämneslärares yrkesuppdrag och det som kommer till uttryck i olika styrdokument
  • Identifiera, beskriva och reflektera över faktorer som påverkar pedagogisk verksamhet
  • Redogöra för huvuddragen i skolväsendets historia och nuvarande organisation

Färdigheter och förmåga

  • Jämföra och diskutera olika perspektiv på lärares ledarskap och sociala relationer i skolan
  • Visa grundläggande kommunikativa och reflexiva förmågor av betydelse för fortsatta studier och framtida lärararbetet
  • Identifiera enklare juridiska problem relaterade till ämneslärares yrkesutövning samt diskutera och föreslå lösningar

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt i lektioner, seminarier och tillämpningsövningar där kursinnehållet bearbetas med varierande metoder. Teori som de studerande möter i litteratur och föreläsningar tillämpas i seminarier och gruppövningar på ett sätt som stödjer de studerandes lärande och professionsutveckling.

Examination

Examinationen har tre delar:

  1. Muntliga obligatoriska seminarier, workshops och tillämpningsövningar under kursens gång
  2. Ett digitalt examinerande quizz
  3. En individuell skriftlig reflektionsuppgift

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Examinationen på de olika momenten sker löpande under momenten liksom i slutet av momenten. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på ett moment krävs att samtliga examinerande delar är godkända. VG på hel kurs krävs G på examination 1 och 2 samt VG på examination 3.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

I de fall då examinationer eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för examinationer kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 26

Aspelin Jonas
Lärares relationskompetens : vad är det? : hur kan den utvecklas?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 157 sidor :
ISBN: 9789147129065
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Akademiskt läsande och skrivande
Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
ISBN: 9789144092546
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Cummins Jim
Pedagogerna är aldrig maktlösa
Pedagogiska Magasinet (4), 32-36 : 2017 :

Om innebörder i lärarprofessionalism
Englund Tomas, Dyrdal Solbrekke Tone
Pedagogisk forskning i Sverige 20 (3-4) : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 168-194

Juridik för lärare
Andersson Anderz, Boström Viola, Lyrenäs Sara, Nilsson Rådeström Nina, Sidenhag Lina
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 206 sidor :
ISBN: 9789147112975
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindqvist Per
Ödmjuk orubblighet. En avgörande (och rimlig) kvalitet i lärares yrkeskunnande
Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik 1(1) : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: 61-74

Lärande, skola, bildning : [grundbok för lärare]
Lundgren Ulf P., Säljö Roger, Liberg Caroline
3., [rev. och uppdaterade] utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2014 : 769 s. :
ISBN: 9789127136021
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 202 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32594-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Thornberg Robert
Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 378 s. :
ISBN: 9789147105434
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst