Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analog elektronik, 15 hp

Engelskt namn: Analog Circuits

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 till 2023-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL160

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Kursen är en introduktion till området analog elektronik med tyngdpunkt på nätteori, passiva komponenter, halvledare, transistorer och operationsförstärkare. Under kursen får du träna att med olika beräkningsmetoder, kretsteorier och modeller, behandla lik- och växelströmskretsar teoretiskt och experimentellt. Ett viktigt inslag i kursen är konstruktion och utvärdering av analoga elektroniska system.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori och Färdighet, 7.5 hp (Theory and Skills, 7.5 ECTS);
2. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).

Förväntade studieresultat

Teori och Färdighet:
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för de fysikaliska lagar som är väsentliga för förståelse av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för grundläggande satser och verktyg för förenkling och analys av lik- och växelströmsnät,
- redogöra för funktionen hos och användning av passiva komponenter, operationsförstärkare, transistorer och dioder,
- redogöra för hur filter, förstärkare och oscillatorer konstrueras,
- redogöra för vad ett kreativt och kritiskt arbetssätt innebär,
- beräkna, förutsäga, analysera och illustrera egenskaper hos passiva och aktiva nät genom manuell beräkning samt med simulator och matematiska beräkningsverktyg,
- genomföra experiment, mäta och utvärdera egenskaper i passiva och aktiva nät.

Projekt:
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- välja komponenter och konstruktionsmetoder genom litteraturstudier och analys av datablad,
- använda kunskaper som vunnits i kursen för att specificera, konstruera och realisera
elektroniska konstruktioner samt kunna presentera genomförda konstruktionsprojekt och argumentera för valda lösningar,
- analysera, utvärdera och kritiskt granska elektroniska konstruktioner,
- genomföra ett kompetensutvecklings- och konstruktionsprojekt i grupp under iakttagande av ett kreativt och kritiskt förhållningssätt,
- analysera den egna arbetsinsatsen under kursen i termer av kreativitet, initiativförmåga,
kritiskt förhållningssätt, förmågan att arbeta i grupp och förmågan att bedöma behovet av ytterligare information för att lösa en uppgift.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Kursens pedagogik baseras på målformulering, lärande och problemlösning i mindre grupper kompletterat med lärarstyrda föreläsningar, workshops och övningar.

Examination

Examinationen på kursen sker fortlöpande under kursen genom muntlig och skriftlig redovisning ar uppnådda kunskapsmål, praktisk demonstration, muntlig redovisning och skriftlig dokumentation av uppnådda färdighetsmål samt reflektionsdokument som styrker uppnådda mål för värderingsförmåga och förhållningssätt.
På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga förväntade studieresultat är examinerade och godkända samt att den studerande aktivt deltagit i de gruppbaserade aktiviteterna. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända under kursen, erbjuds ytterligare examinationstillfällen under förutsättning att den studerande aktivt deltagit i gruppaktiviteterna under ordinarie kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur