"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Calculus for Engineers

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MA148

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-23

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om elementära funktioner och grundläggande kunskaper i analys. Kursen behandlar begreppen gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral. Kursen behandlar också tillämpningar på derivator och integraler, och avslutas med en introduktion till enklare ordinära differentialekvationer. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna
Kunskap och förståelse                                                                                                                

  • redogöra för grundläggande egenskaper hos begreppen kontinuitet, derivata och integral

Färdighet och förmåga                                                                                                                     

  • tillämpa metoder för att beräkna gränsvärden
  • använda standardderivator och deriveringsregler för att beräkna derivator
  • tillämpa teorin för att bestämma extrempunkter för funktioner                                                  
  • tillämpa metoder för att beräkna integraler
  • lösa enklare typer av differentialekvationer som ingår i kursen                                                

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska egna eller andras matematiska resonemang 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Algebra för ingenjörer, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3) eller Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyg för hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur