"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Analytical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2022-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 5KE081

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-05

Innehåll

Kursen inleds med ett teoretiskt block som behandlar grunderna för instrumentell kemisk analys, där stor vikt läggs vid mätprinciperna och vid utrustningens funktion. Under detta moment behandlas även viss statistik, som linjär regression och felfortplantning i mättillämpningar. I den laborativa delen av kursen övas sedan korrekt handhavande av instrumentering för kemisk analys och mätningar i kemiska system. Bland de tekniker som behandlas är finns elektrokemi (polarografi, coulometri, amperometri, samt potentiometri med pH- och jonselektiva elektroder), atomemissions- och atomabsorptionsspektroskopi med flamma och grafitugn, spektrofotometri i UV och synligt ljus, gaskromatografi och vätskekromatografi, samt komplexometriska titreringstekniker. Obligatoriska laborationer finns i anslutning till kursens innehåll och särskild vikt läggs vid en kritisk granskning av förutsättningar, felkällor och användbarhet hos varje mätteknik, liksom vid utformning av rapporter vid laborativt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande:

  • känna till grunderna för hur de olika analytisk kemiska mätteknikerna fungerar och kunna tillämpa dessa laborativt;
  • vara förtrogen med de viktigaste typerna av instrumentering som används för kemisk analys;
  • kunna planera och utföra enklare kvalitativa och kvantitativa analyser;
  • kunna uppskatta mätosäkerhet och ange korrekta spridningsmått för erhållna mätresultat;  
  • kunna kritiskt granska och sammanställa resultat från analytisk kemiska mätningar; -
  • kunna presentera kemiska analysresultat både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder (15hp, 5KE165) eller motsvarande kunskaper.
Engelska 6/B och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursens ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, tutorials, och lektioner/problemlösningstimmar. Deltagande är obligatoriskt vid tutorials, laborationer och labbseminarium.

Examination

Examinationen sker genom följande prov:

  • skriftlig individuell tentamen 
  • laborationer som utförs i grupp eller individuellt, och redovisas både skriftligt och muntligt (labbrationsseminarium). 

På den skriftliga tentamen sätts för utbildningsområdet teknik något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) och för övriga studerande sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges betyg baserat på tentamensresultat. Godkänt betyg eller högre sätts först när laborationsmomentet är godkänt. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för Kemiska institutionen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Den student som önskar tillgodoräkna utbildning som inhämtas vid annan högskola (svensk/utländsk) än där man avser att avlägga examen skall begära att detta prövas. Prövningen görs av programansvarig och handläggningsordningen återfinns i utbildningsplanen.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Quantitative chemical analysis
Harris Daniel C., Lucy Charles A.
Ninth edition. : New York : W. H. Freeman and Company : cop. 2016 : xix, 792 pages, 178 variously numbered pages, 12 pages of unnumbered plates :
ISBN: 9781464135385
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst