"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Anatomi, 3 hp

Engelskt namn: Anatomy

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 3OT158

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Odontologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Programrådet för odontologiska program, 2016-10-27

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-12-14

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1.

Kroppens anatomi.
Huvudets och halsens anatomi med fördjupning i strukturer involverade i orala funktioner.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska

  • kunna förstå och använda utvalda delar av det medicinska språket
  • översiktligt kunna beskriva människokroppens makroskopiska uppbyggnad och funktion
  • kunna redogöra för struktur och funktion hos rörelseorganen, centrala och perifera nervsystemet, endokrina systemet, cirkulationsorganen, andningsorganen, matspjälkningsorganen och urin- och könsorganen
  • ha förståelse för hur olika organ samverkar för att upprätthålla adekvat blodcirkulation, respiration och digestion
  • översiktligt kunna redogöra för ytanatomiska landmärken och referensplan
  • kunna beskriva huvudets och halsens makroskopiska uppbyggnad och funktion med tyngdpunkt på strukturer involverade i orala funktioner
  • ha fördjupade kunskaper om strukturer involverade i tuggning, sväljning och tal. 

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska

  • kunna tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av anatomiska strukturer på plastmodeller.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska

  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.

Behörighetskrav

Den studerande ska vara antagen till tandteknikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt demonstrationer och modellstudier.

Examination

Kunskapskontroll sker i form av skriftlig tentamen. Frånvaro vid obligatoriskt moment kan ersättas med upprepat moment eller alternativ uppgift. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
Den studerande har rätt att byta examinator efter två underkända examinationer. Anhållan om byte av examinator inlämnas skriftligt till programrådet för odontologiska program (PRO).

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Inga ytterligare resurser kommer att erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Anatomi och fysiologi
Sonesson Bertil, Sonesson Gun d 1930-
4., bearb. uppl. / b [illustrationer: Urban Frank ...] : Stockholm : Liber : 2006 : 396 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4704905o.jpg
ISBN: 91-47-05256-2 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst