"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för internet, 7,5 hp

Engelskt namn: Applications Development for Internet

Denna kursplan gäller: 2023-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5TF042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-09-08

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla och driftsätta databasdrivna webbaserade flerskiktade system. Den behandlar även hur man kan dra nytta av webbtjänster baserade på SOAP och json och andra webb-apier i de system man utvecklar. Kursen baserar sig på ASP.NET MVC, ENTITY FRAMEWORK, C-Sharp, Visual Studio och SQL Server. Under kursens senare del bedrivs ett verklighetsnära projekt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- utveckla relationsdatabaser som effektivt utnyttjar de möjligheter som följer med SQL Server,
- utveckla databasdrivna flerskiktade system baserade på ASP.NET och SOAP- eller json-baserade webbtjänster,
- inhämta, tillämpa och förmedla nya kunskaper inom det webbtekniska området.

Behörighetskrav

Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Medieteknik eller Datavetenskap eller minst två års sammanlagda studier. Dessutom krävs Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5TF048) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV120) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges både som campuskurs och som nätbaserad kurs.
Campusförlagd:
Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Nätbaserad:
Undervisningen bedrivs helt nätbaserat. Undervisningsmaterial i form av föreläsningar, exempelkod och arbetsuppgifter finns att tillgå via kursens lärplattform. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Handledning sker via kursens lärplattform samt via e-post och telefon. Redovisning av laborationer och projekt sker via kursens lärplattform samt via verktyg som Skype och Jing. Alla programvaror som behövs under kursen tillhandahålls.

Examination

Kursen innehåller fyra obligatoriska uppgifter, tre laborationer och ett projekt. Dessa uppgifter redovisas både muntligt och skriftligt. De muntliga redovisningarna genomförs på lämpligaste sätt, i sal, via nätet eller som inspelad film. Laborationerna ges omdömet Underkänd (U), Godkänd (G) eller Godkänd med ett plus (G+). Projektet ges omdömet Underkänd (U), Godkänd (G), Godkänd med ett plus (G+) eller Godkänd med två plus (G++). Arbetsuppgifterna redovisas individuellt men projektet kan redovisas i grupp. Om projektet redovisas i grupp ska respektive gruppmedlems bidrag tydligt framgå.

Betygskrav finns beskrivet till varje uppgift. På kursen ges något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget sätts utifrån antal insamlade plus. Inget eller ett plus ger betyget 3, två eller tre plus ger betyget 4 och fyra eller fem plus ger betyget 5. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga skriftliga och muntliga redovisningar är godkända.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.