Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsliv och lärande, 7,5 hp

Engelskt namn: Working Life and Learning

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6SY036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2013-12-12

Reviderad av: Prefekten, 2022-04-19

Innehåll

Kursen tar utgångspunkt i att studie- och yrkesvägledaren i sin profession ska kunna fungera som vägledare för den enskilde individen, men också för utbildningsanordnare (ex. skolan) eller andra aktörer som behöver ta ställning till frågor om individers kompetens och kompetensutvecklingsbehov. I dessa roller behövs kunskaper och färdigheter som rör arbetslivets krav, möjligheter och problem i ett lärandeperspektiv. 
Under kursen behandlas och bearbetas teorier om vuxnas lärande och lärande i arbetslivet med ett särskilt fokus på relationen mellan utbildning, arbetsliv och arbetsplatslärande. Begrepp som kompetens, kvalifikation, livslångt lärande och anställningsbarhet behandlas och problematiseras i undervisningen.
Studenterna ska under kursens gång genomföra ett arbete där ett specifikt yrke analyseras med avseende på kompetenskrav och kompetensutvecklingsbehov. Denna analys ligger sedan till grund för en stöd- och utvecklingsplan som kan rikta sig till individer, den aktuella organisationen eller till anordnare av den utbildning som förväntas leda fram till det valda yrket.
Studenten ska också göra en översiktlig analys av sin egen kompetens, sina kvalifikationer och utvecklingsbehov i relation till framtida yrkesroll, SYV-programmets innehåll, och teorier som presenteras under kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
 
Kunskap och förståelse
  • visa kännedom om villkor inom arbetslivets olika branscher och näringar
  • kunna redogöra för teorier om vuxnas lärande och lärande i arbetslivet
  • kunna redogöra för olika aspekter av relationen mellan utbildning och arbete med hjälp av begrepp som anställningsbarhet och livslångt lärande
Färdighet och förmåga
  • översiktligt kunna identifiera och analysera individers och organisationers kompetens och kompetensutvecklingsbehov genom insamlande av data
  • kunna presentera åtgärder (i tal och skrift, anpassat till målgrupp) grundade i teorier samt kunskap om organisationer och arbetsplatser, som kan ge stöd och vägledning till individers eller organisationers utveckling i ett lärandeperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna visa på ett kritiskt reflekterande förhållningssätt avseende frågor som rör mångfald och social rättvisa i relation till anställningsbarhet, lärande och arbetsmarknadens krav
  • kunna reflektera över sitt eget lärande och kompetensbehov i relation till utbildning och framtida arbete

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt genom fältarbete där studenterna analyserar kompetens och kompetensbehov i ett yrke som väljs i samråd med lärare.

Examination

Examinationen sker genom redovisning av stöd- och utvecklingsplan (muntlig och skriftlig), självvärdering/-analys (skriftlig) och skriftlig individuell tentamen. För godkänt betyg krävs att enligt instruktioner genomföra de ålagda uppgifterna, delta i de obligatoriska delarna av kursen samt en godkänd individuell tentamen. För väl godkänt betyg krävs, utöver det som krävs för godkänt betyg, en väl godkänd individuell tentamen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Abrahamsson, Kenneth m.fl. (red.)
Utbildning, kompetens och arbete
Lund: Studentlitteratur. : 2002 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 987-91-44-04136-0

Bie Kristin
Reflektionshandboken för pedagoger
1. uppl. : Malmö : Gleerups : 2014 : 122 s. :
ISBN: 9789140688255
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Granberg Otto
Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet
3., uppdaterade och omarb. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 287 s. :
ISBN: 9789144083308
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kock Henrik
Arbetsplatslärande : att leda och organisera kompetensutveckling
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 208 s. :
ISBN: 978-91-44-05846-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anställningsbarhet : perspektiv från utbildning och arbetsliv
Sparrhoff Gun, Fejes Andreas
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 237 s. :
ISBN: 9789144104904
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statistiska centralbyrån
MIS 2012:1 Standard för svensk yrkesklassificering
Tillgänglig via: www.scb.se : 2012 :
Obligatorisk

Dessutom kan andra artiklar tillkomma. Lärarna meddelar i så fall vilka.