"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitektur och staden - för en annan framtid, 7,5 hp

Engelskt namn: Architecture and the City - Towards another future

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 5AR017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-12-21

Innehåll

Arkitektens uppgift är att föreslå begrepp, förslag, projekt och planer. Dessa förslag kan antingen möjliggöra eller hindra samhället att växa och utvecklas. I denna nybörjarkurs tar vi dig med på en historisk och samtida resa som undersöker utformningen av några av de mest betydande miljöer som byggts av människan. Kursen kommer ge historiska exempel på arkitektur och städer: hur byggnader, städer och landskap skapar möjligheter för människor att engagera sig i sin gemensamma livsmiljö. Kursen kommer att utgå ifrån den förståelse du har utifrån dina egna erfarenheter av mänskliga miljöer och hur de avslöjar avsikterna och ambitionerna hos dem som designar byggnader och städer, och hur vi alla har en aktiv roll i skapandet av den värld vi lever i.
I den här kursen kommer kunskap om den övergripande ambitionen hos typiska arkitektoniska förslag och idéer, från det förflutna till nuet, kritiskt att behandlas. Kursen syftar till att inspirera till förståelse för vilka relationer som kan finnas mellan sociala umgängesformer och arkitektonisk form, och hur arkitektoniska begrepp och de uttryck de kan ta spelar en roll för att skapa det samhälle vi lever i nu och i framtiden.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 
Kunskap och förståelse
 

  • förstå betydelsen av viktiga rörelser inom arkitektur och stadsdesign;
  • beskriva viktiga teorier om arkitektonisk och stadsdesign;
  • tillämpa teorier om arkitektonisk design och stadsdesign för att kritiskt diskutera exempel på byggda miljöer;

 
Färdigheter och förmåga

  • genomföra en självständig informationssökning för att identifiera och använda relevant litteratur och data;
  • analysera lämpliga exempel på historiskt viktiga byggnader och städer och deras roll i samhällets utveckling;

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • jämföra och värdera egenskaperna hos konkurrerande teorier om arkitektonisk design och stadsdesign;
  • utforska och sammanställa en illustrerad rapport som förenar förståelse för förhållandet mellan samhället, och den byggda miljön med hänvisning till lämplig litteratur och forskning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen ges helt online både via direkt undervisning (synkron) och inspelad undervisning (asynkron), inklusive föreläsningar, seminarier och handledning i små grupper. Undervisande lärare representerar en bredd av ämneskunskap inom Arkitekthögskolan i Umeå.
Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. En student som inte slutfört kursen vid det aktuella kurstillfället har möjlighet att ansöka om omregistrering hos institutionen vid nästa kurstillfälle. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras individuellt genom färdigställande av en skriven rapport som lämnas in online.
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen  Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG).  För betygen Godkänd och Väl Godkänd krävs att det inlämnade materialet sammantaget håller hög nivå respektive mycket hög nivå.
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Beslut om anpassad examinationsform fattas av berörd studierektor. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare kontakta studierektor. Studierektor ska skyndsamt fatta beslut om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Cohen Jean-Louis
The future of architecture : since 1889
London : Phaidon : 2012 : 527 s. :
ISBN: 9780714845982
Se Umeå UB:s söktjänst

The rule and the model : on the theory of architecture and urbanism
Choay Françoise, Bratton Denise
Cambridge, MA : MIT Press : 1997 : 500 s. :
ISBN: 0262032260
Se Umeå UB:s söktjänst

Certeau Michel de
The practice of everyday life : Vol. 1 The practice of everyday life
Berkeley : University of California Press : Cop. 1984 : xxiv, 229 s. :
ISBN: 0520047508
Se Umeå UB:s söktjänst

Dovey Kim.
Framing places : mediating power in built form
2. ed. : London : Routledge : 2008 : xiii, 242 p. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007023668.html
ISBN: 9780415416344
Se Umeå UB:s söktjänst

Dovey Kim
Urban design thinking. : a conceptual toolkit
New York : Bloomsbury Academic : 2016 : 1 online resource (xii, 290 pages) :
ISBN: 9781472568045
Se Umeå UB:s söktjänst

Sennett Richard
The open city
Arkitekthögskolan vid Umeå universitet : 2006 :
Urban Age/LSE Cities

Sennett Richard.
Building and dwelling : ethics for the city
London : Penguin Books Ltd : 2018 : 304 p. :
ISBN: 9780713998757
Se Umeå UB:s söktjänst

Stavrides Stavros
Common space : the city as commons
London : Zed Books Ltd : 2016 : xiv, 303 pages. :
ISBN: 9781783603299
Se Umeå UB:s söktjänst