Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 2:2, 4 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 2:2

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR205

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-03

Innehåll


Kursen behandlar konstruktion av stora rum. Studenterna genomför undersökningar i en workshop som syftar till att belysa konstruktionsprinciper och olika materials egenskaper samt förhållandet mellan konstruktionsprinciper och det arkitektoniska rummet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • redogöra för de principer inom konstruktion och statik som tillämpas vid konstruktioner av stora rum.
  • redogöra för relationen mellan olika materials egenskaper och konstruktionsprinciper.
Färdighet och förmåga
  • implementera konstruktionsprinciper, statik och materialval i en arkitektonisk skissprocess.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp)

Undervisningens upplägg


Undervisningen består av en gemensam utforskning av kursinnehållet i form av workshop, föreläsningar och seminarier som innehåller grupp- och individuella delar. Förståelsen av konstruktionsprinciper, material och komponenter utforskas genom dess grafiska representation och/eller fysiska modeller.
 Rätten att få undervisning och handledning gäller endast under den tid kursen, för vilken studenten är registrerad, pågår.

Examination


Kursen examineras individuellt och i grupp genom inlämnande av en skriftlig rapport innehållande text och bildmaterial.
 
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum tidigast två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet och senast två månader efter ordinarie examination. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
Betyg för kursen sätts när alla examinerande inslag är godkända. Betygsskalan består av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). 
Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Arkitekthögskolan. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.