Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteknik 2:2, 4 hp

Engelskt namn: Architectural Technology 2:2

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5AR205

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-07

Innehåll

Kursen behandlar konstruktion av stora rum. Studenterna utför undersökningar i en workshop som syftar till att belysa
relationen mellan digitala och analoga representationer av rum med stor spännvidd.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för de principer inom konstruktion och statik som tillämpas vid konstruktioner av stora rum samt kunna implementera dessa i en arkitektonisk skissprocess.
- förklara relationen mellan digitala och analoga representationer av rum.
- tillämpa ett digitalt modelleringsprogram på grundläggande nivå.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av en workshop, föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom muntlig redovisning av praktiska uppgifter.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För Godkänt fordras närvaro vid seminarier och redovisningar  samt att samtliga obligatoriska praktiska uppgifter är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.