"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 2:1, 6 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 2:1

Denna kursplan gäller: 2016-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5AR201

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-08-25

Innehåll

Kursen behandlar och undersöker för arkitekten viktiga metoder såsom konceptuell metod, generisk metod, storskaligt
modellbyggande samt ger en såväl teoretisk som praktisk orientering i olika kompositionsmetoder.
Kursen är indelad i tre moment:
Moment 1: Arkitektoniska metoder 3 hp
Moment 2: Kompositionsmetoder 1,5 hp
Moment 3: Arkitektonisk kommunikation 1,5 hp

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa och reflektera kring olika arkitektoniska metoder
- tillämpa och reflektera kring olika kompositionsmetoder
- beskriva och diskutera hur metoder påverkar designprocessen
- kommunicera ett arkitektoniskt projekt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna: 5AR131: Arkitekturprojekt 1:1 (15 hp), 5AR132: Arkitekturhistoria 1:1 (6 hp), 5AR133: Arkitekturteknik 1:1 (3 hp), 5AR134: Arkitekturteori 1:1 (6 hp), 5AR135: Arkitekturprojekt 1:2 (15 hp), 5AR136: Arkitekturteknik 1:2 (3 hp), 5AR137: Arkitekturteori 1:2 (6 hp), 5AR138: Arkitekturhistoria 1:2 (6 hp).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops.

Examination

Examination sker genom en skriftlig inlämningsuppgift i slutet av kursen.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär samt godkänt på de obligatoriska muntliga och skriftliga uppgifterna.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.