"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arkitekturteori 2:2, 2 hp

Engelskt namn: Theory of Architecture 2:2

Denna kursplan gäller: 2017-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 5AR208

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-12-07

Innehåll

Kursen diskuterar människan och hennes förhållande till objektet genom historien, nu och i framtiden. Genom att belysa
ett flertal teorier kring hur vi som människor kan förstå och agera i en värld som samtidigt är digital och analog ger
kursen en fördjupad föståelse för hur nätverkssamhället förändrar våra sätt att vara.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- kritiskt redogöra för människans förhållande till sin analoga och digitala omvärld
- diskutera alternativa former för subjektivitet genom en relationell förståelse av objektsbegreppet
- argumentera för en ståndpunkt baserad på innehållet i en given text i ett seminarium eller i textform.

Behörighetskrav

För behörighet till kursen krävs:
5AR200: Arkitekturprojekt 2:1 (15 hp)
5AR201: Arkitekturteori 2:1 (6 hp)
5AR202: Arkitekturhistoria 2:1 (6 hp)
5AR203: Arkitekturteknik 2:1 (3 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av textseminarier.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer i seminarier.

På kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter är godkända. För godkänt fordras närvaro vid examinerande seminarier.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ställs till styrelsen för Arkitekthögskolan.

Övriga föreskrifter

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs av liknande
innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande vända sig till utbildningsansvarig vid Arkitekthögskolan.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.