Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Artificiell intelligens för verksamhetsutveckling, 15 hp

Engelskt namn: Artificial Intelligence for Business

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2IN408

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-25

Innehåll

Kursen utgår från en relationell förståelse av artificiell intelligens (AI) och fokuserar på möjligheter, begränsningar och utmaningar för verksamheters användning av AI för värdeskapande. Kursen introducerar olika typer av AI-tekniker och hur de vuxit fram. Genom teorier om hur samverkan mellan människa och maskiner kan förstås, belyser kursen hur användningen av AI ger upphov till nya frågeställningar och utmaningar för verksamheter och samhälle. Mot bakgrund av detta utforskar kursen hur verksamheter kan arbeta med att förstå, hantera och skapa värde med hjälp av AI på operationell och strategisk nivå.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Beskriva olika typer av AI-tekniker och redogöra för deras historia.
2. Redogöra för och förklara AI:s roll i organisationers värdeskapande.
3. Redogöra för och motivera olika etiska utmaningar och frågeställningar som uppstår för organisationer vid användning av AI-tekniker.

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
4. Analysera organisationers användning av AI.
5. Analysera organisatoriska utmaningar med hanterandet av AI för värdeskapande.
6. Utforma rekommendationer för verksamheters användning av AI på operationell och strategisk nivå för värdeskapande.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
7. Genom analytisk generalisering urskilja förutsättningar för organisationers värdeskapande med hjälp av AI.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker företrädesvis i form av föreläsningar, studerandeaktiva undervisningsformer, samt handledning i samband med självstudier och genomförande av laborationer eller andra inlämningsuppgifter. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen ges på engelska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Under kursen har studenterna generellt tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker genom individuella inlämningsuppgifter, genomförande av en gruppuppgift, samt seminariedeltagande. Som betyg på kursen ges väl godkänd, godkänd, eller underkänd. 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen, ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen. 

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid Institutionen för informatik.
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Competing in the age of AI : strategy and leadership when algorithms and networks run the world
Iansiti Marco, Lakhani Karim R.
Boston, MA : Harvard Business Review Press : [2020] : viii, 267 pages :
ISBN: 9781633697621
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Davenport Thomas H.
The AI advantage : how to put the artificial intelligence revolution to work
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2018] : x, 231 pages :
ISBN: 9780262039178
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst