"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att leda det digitala företaget, 15 hp

Engelskt namn: Managing the Digital Enterprise

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 2IN128

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-05

Reviderad av: Prefekten, 2018-11-05

Innehåll

Digitalisering har kommit att förändra förutsättningarna för dagens verksamheter på ett fundamentalt plan, något som får konsekvenser på alla plan i och kring organisationer. Digitala företag präglas av att de bygger på en digital logik, något som avspeglas i bland annat strategier, affärsmodeller och kompetenser. Kursen tar utgångspunkt i ett antal centrala operationella utmaningar för organisationer som bygger på digital logik. Dessa inbegriper, men är inte begränsade till, områdena förvaltning (governance), kapaciteter (digital and dynamic capabilities), plattformar (digital and business platforms), digital transformation, risk och värdeskapande. Genom att fokusera på hur dessa kan hanteras av organisationer knyts frågor om strategi, innovation och organisering ihop och konkretiseras,

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
1. Beskriva digitala företags grundläggande karaktärsdrag.
2. Redogöra för relevanta utmaningar för digitala företag samt deras orsaker.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
3. Analysera organisationers förutsättningar att hantera utmaningar relaterade till digitalisering.
4. Analysera ramverk, metoder och riktlinjer för ledning av digitala företag med avseende på deras grundläggande antaganden.
5. Syntetisera vetenskapliga begrepp och teorier till ett ramverk, en metod eller riktlinjer för ledande av digitala företag.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutat kursmoment kunna:
6. Förhålla sig analytiskt till organisationer i relation till digitalisering.
7. Relatera och värdera argument och förslag om organisationsledning till digitaliseringens förutsättningar, processer och logik.

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Datavetenskap, Företagsekonomi, Media- och kommunikationsvetenskap, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B.

Undervisningens upplägg

Undervisning sker genom föreläsningar och studerandeaktiva former som grupparbeten och seminarier. Kursen är campusbaserad och en digital lärplattform används.

Examination

Kursen examineras genom ett grupparbete (U/G) samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter (U/G/VG).

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 20

  Venkatraman Venkat
  Digital matrix : new rules for business transformation through technology
  [United States] : Lifetree Media Ltd : [2017] : 278 pages :
  ISBN: 1-928055-20-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Leading digital : turning technology into business transformation
  Westerman George, Bonnet Didier, McAfee Andrew
  Boston, Massachusettes : Harvard Business Review Press : [2014] : vi, 292 pages :
  ISBN: 978-1-62527-247-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidsskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2019 vecka 27

  Venkatraman Venkat
  Digital matrix : new rules for business transformation through technology
  [United States] : Lifetree Media Ltd : [2017] : 278 pages :
  ISBN: 1-928055-20-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Leading digital : turning technology into business transformation
  Westerman George, Bonnet Didier, McAfee Andrew
  Boston, Massachusettes : Harvard Business Review Press : [2014] : vi, 292 pages :
  ISBN: 978-1-62527-247-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Platform revolution : how networked markets are transforming the economy - and how to make them work for you
  Parker Geoffrey, Van Alstyne Marshall, Choudary Sangeet Paul
  2016 : xiii, 336 s. :
  ISBN: 9780393249132
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidsskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).