"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Automation, 15 hp

Engelskt namn: Automation

Denna kursplan gäller: 2015-01-12 och tillsvidare

Kurskod: 5MT042

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-25

Innehåll

Kursen behandlar programmerbara styrsystem - PLC-system. Både programmering samt tillämpning berörs. Olika typer av signalanpassning mellan styrenheter ingår. Dessutom behandlas system för datorsimulering av maskiner och moduluppbyggda maskinsystem. I kursen ingår ett större projektarbete som utförs i grupp.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 4.5 hp (Theory, 4.5 ECTS);
2. Laboration, 3.0 hp (Laboratory, 3.0 ECTS);
3. Projekt, 7.5 hp (Project, 7.5 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
Teori:
- programmera samt förstå ett PLC-system,
- analysera och göra beräkningar på elektriska kretsar,
- självständigt tillgodogöra sig ny kunskap inom huvudområdet samt redovisa detta såväl muntligt som skriftligt.

Laboration:
- programmera samt förstå ett PLC-system,
- redogöra för handhavande samt uppbyggnad av programmerbara styrsystem,
- utföra samt utvärdera datorsimuleringar av maskinsystem,
- självständigt tillgodogöra sig ny kunskap inom huvudområdet samt redovisa detta såväl muntligt som skriftligt.

Projekt:
- programmera samt förstå ett PLC-system,
- konstruera samt bygga ett fungerande maskinsystem med tillhörande styrsystem,
- tillämpa tillägnade kunskaper, visa förmåga att planera och utföra en större projektuppgift,
- redovisa projektresultaten i en rapport med tydlig struktur och layout, samt muntligt i form av dialog med beställare och handledare.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Maskinteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Produktionsteknologi, 7.5 hp (5MT046) och Styr- och reglerteknik, 7.5 hp (5EL099) eller motsvarande kunskaper.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom en skriftlig tentamen (av teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektmoment, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projektmomentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 3

Haag Bengt
Industriell systemteknik : ellära, elektronik och automation
2., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 1998 : 608 s. :
ISBN: 91-44-00819-8 ;
Se Umeå UB:s söktjänst