"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad Företagsekonomisk Praktik D, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Internship D

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE140

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Handelshögskolans styrelse, 2008-12-09

Reviderad av: Handelshögskolans styrelse, 2020-10-08

Innehåll

Kursen utvecklar den studerandes förståelse för hur villkor, arbetsformer, marknadsförhållanden och andra förutsättningar påverkar organisationen. Syftet med praktikkursen är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i tillämpat företagsekonomiskt arbete. Studenten ska i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter inom sitt fördjupningsämne. Kursen syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att integrera tidigare kunskaper och utföra kvalificerade arbetsuppgifter.
Praktikens art och svårighetsgrad planeras individuellt och skall vara på avancerad nivå. Målet är att praktiken ska vara stimulerande, lärorik och utmanande. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Studenten ordnar själv sin praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Handelshögskolan måste godkänna praktikplats och praktikplan. Studenten specificerar i samråd med Handelshögskolan och representant för praktikplatsen de specifika arbetsuppgifter som praktiken medför.

Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.

Övriga anvisningar, se Handelshögskolans hemsida för praktik.

Förväntade studieresultat

Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna:

  • applicera inhämtade teoretiska kunskaper på avancerad nivå inom sitt fördjupningsområde på en relevant ekonomisk verksamhet
  • självständigt planera, driva och genomföra ett avgränsat projekt eller ett utredningsarbete
  • tillämpa en avancerad utredningsmetodik inom sitt ämnesområde på ett praktiskt problem
  • på den aktuella arbetsplatsen handla på ett självständigt och konstruktivt sätt för att bidra till verksamheten
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckling av sin kompetens
  • både muntligt och skriftligt redovisa sina praktikuppgifter och sina erfarenheter av praktiken
  • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

90 hp varav minst 30 hp företagsekonomi på avancerad nivå.

Gymnasium: Engelska B/6 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är uppdelad i följande moment:
1. Förberedelser inför utsedd praktikplats. Studenten utformar en praktikplan tillsammans med praktikorganisationen och Handelshögskolan. Praktikplanen ska godkännas av Handelshögskolan innan praktikperiodens början.
2. Praktikperiod om 10 veckor, motsvarande heltid, cirka 35-40 timmar/vecka.
3. Skriftlig rapport samt muntlig redovisning av praktiken i seminarieform.

Examination

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Kursen examineras genom en godkänd praktikplan, genomförd praktikperiod samt en individuell skriftlig rapport av analyserande karaktär. Den skriftliga rapporten lämnas in efter avslutad praktik och presenteras och seminariebehandlas muntligt.

Eventuella kompletteringar i den skriftliga rapporten ska ske efter Handelshögskolans anvisningar och inlämnas inom fyra veckor efter seminariet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som valbar kurs inom något av Handelshögskolans masterprogram med inriktning mot företagsekonomi. Student som sökt kursen placeras som reserv till dess att studenten på egen hand ordnat en praktikplats och fått sin praktikplan godkänd.

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Praktik kan inte göras i form av egenföretagande.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 52

Litteratur sökes individuellt utifrån uppdrag och fördjupningsområde.