"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad rumslig analys, 15 hp

Engelskt namn: Advanced spatial analysis

Denna kursplan gäller: 2023-04-17 och tillsvidare

Kurskod: 2KG505

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2022-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2023-04-12

Innehåll

Kursen fördjupar studentens färdigheter och kunskaper i kvalitativa och kvantitativa rumsliga metoder samt ger studenten de nödvändiga verktygen för att skriva en masteruppsats inom ämnet kulturgeografi. Under kursen utvecklas även färdigheter att bedöma metoder och resultat, skriva rapporter och andra analytiska arbetsuppgifter kopplade till samhällsplanering och turism.

 

Modul 1: Forskningsdesign, 3 hp 
Den första delen av kursen behandlar vetenskapsteori och forskningsdesign av kulturgeografiska studier, med särskilt fokus på formulerandet av forskningsfrågor och teorins roll.

Modul 2: Avancerade kvalitativa metoder i kulturgeografi, 6 hp 
Den andra delen av kursen fördjupar kunskaperna om den kvalitativt inriktade forskningsprocessen inom ämnet kulturgeografi, från att positionera sig vetenskapsteoretiskt, forskningsdesign, datainsamling, till analys och skrivande. Särskilt fokus ligger på analys av empiriskt material, samt att presentera analys, resultat och slutsatser. Exempel på metodtraditioner som ges fördjupad belysning under modulen är diskursanalys, narrativ analys, textanalys och biografisk ansats.

Modul 3: Avancerade kvantitativa metoder i kulturgeografi, 6 hp 
Den sista delen av kursen ger fördjupade kunskaper i kvantitativa analysmetoder som på olika sätt hanterar rumsliga samband och när de är lämpliga att tillämpa.  Studenten får arbeta med rumsliga regressioner som tar hänsyn till att geografiska samband kan variera mellan olika platser beroende på dess egenskaper. I modulen ingår att utföra rumsliga regressioner med hjälp av geografiska informationssystem (GIS), att utforska betydelsen av skalor inom geografiska data och rumslig analys samt att presentera analys, resultat och slutsatser.

 

 

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
1. visa förståelse för vilken betydelse olika metodval får för forskningsresultatet,
2. visa förståelse för forskningsprocessens olika delar,

Färdighet och förmåga
3. utifrån en konkret kulturgeografisk problemformulering kunna argumentera för en lämplig metod, 
4. självständigt analysera kvalitativa datamaterial utifrån de forskningstraditioner som kursen behandlar, 
5. självständigt använda GIS för att utföra, presentera och utvärdera avancerade statistiska analyser,
6. använda avancerade kvantitativa metoder för att identifiera och analysera rumsliga samband på olika geografiska skalnivåer,
7. visa förmåga att muntligt och skriftligt presentera resultat från arbetsuppgifter inom givna tidsramar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. självständigt identifiera och utvärdera forskningsetiska problem, samt argumentera för den egna forskningsetiska positionen,  
9. visa förmåga till vetenskaplig analys genom att presentera och diskutera, muntligt och skriftligt, resultaten av egna och andra forskares analyser, 
10. förhålla sig kritiskt reflexivt till den egna analysen och tolkningen. 
 

 

Behörighetskrav

Univ: 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive SAPSM,  Rumslig analys, 15 hp eller motsvarande
Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och handledning, samt seminarier där studenten förväntas delta aktivt. Undervisning sker på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

Modul 1:
Ett seminarium (U/G)
En skriftlig gruppuppgift som presenteras muntligt vid ett seminarium (U/G)

Modul 2:
Tre seminarier (U/G)
En individuell skriftlig inlämningsuppgift som presenteras muntligt på ett seminarium (0-30 poäng)

Modul 3: 
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (0-10 poäng). 
En individuell skriftlig inlämningsuppgift (term-paper) som presenteras muntligt på ett seminarium (0-30 poäng)

Inlämningsuppgifterna poängsätts i enlighet med uppgifterna ovan. Maxpoängen på kursen är 70 poäng. Minst 50 procent av maxpoängen på respektive inlämningsuppgift som poängsätts och godkänt på alla andra examinationer krävs för att bli godkänd på kursen. Sent inlämnade uppgifter kan inte få mer än 70 procent av maxpoäng för den uppgiften. Krävs komplettering för att bli godkänd på en uppgift ska komplettering lämnas in inom 10 arbetsdagar från att poäng meddelats av läraren. På hela kursen ges något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). För att få betyget Väl Godkänd (VG) på hela kursen krävs att studenten fått godkänt på modul 1, minst 75 procent av maximal poäng och godkänt på alla seminarier på modul 2 och minst 75 procent av maximal poäng på modul 3.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. 

Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Ansökningar om tillgodoräkningar handläggs av Examensenheten vid Studentcentrum.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.