Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerad tjänstedesign, 15 hp

Engelskt namn: Advanced Service Design

Denna kursplan gäller: 2021-05-31 och tillsvidare

Kurskod: 2IN404

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Informatik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för informatik

Beslutad av: Prefekten, 2021-05-31

Innehåll

Kursen utgår från de processorienterade delarna av digital tjänstedesign och belyser hur digital tjänstedesign kan användas för att hantera strategiska, komplexa problem och utmaningar för organisationer, verksamheter och samhälle. Kursen introducerar olika typer av metoder inom digital tjänstedesign, hur de vuxit fram och hur de kan stödja gruppbaserade kreativa processer. Genom att tillämpa metoderna i ett praktiskt projektarbete utforskar kursen hur verksamheter kan arbeta med att förstå, hantera och skapa värde med hjälp av digital tjänstedesign på strategisk nivå.

Förväntade studieresultat

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
1. Redogöra för relationen mellan digital tjänstedesign och användarcentrerad design.
2. Redogöra för hur digital tjänstedesign möjliggör förändring på en individuell, organisatorisk och samhällelig nivå.
3. Beskriva grunderna i digitala tjänstedesignsorienterade processmetoder. 

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter avslutad kurs kunna: 
4. Identifiera och analysera olika intressenters perspektiv gällande digital tjänstedesign. 
5. Tillämpa olika digitala tjänstedesignorienterade metoder beroende på kontext, intressent och motiv.
6. Tillämpa ansatser för att möta komplexa sociala, organisatoriska och/eller affärsmässiga problem.
7. Muntligt och skriftligt presentera ett avslutat projekt av relevans för digital tjänstedesign.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna:
8. Genomföra en individuell fördjupning inom forskning relaterad till digital tjänstedesign samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom detta område.
9. Värdera olika metoder och tekniker avsedda att engagera intressenter i olika faser av en digital tjänstedesignprocess.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen erfordras minst 90 hp i något av ämnena informatik, datavetenskap, data- och systemvetenskap, kognitionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom krävs En B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs företrädesvis i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, samt handledning i samband med självstudier. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Vid behov introduceras och tillhandahålls nödvändiga datortillämpningar vilka studenterna ska använda på egen hand. Viss handledning kan ges i samband med användning av dessa tillämpningar. Undervisningen ges i normalfallet på engelska. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen. Under kursen har studenterna tillgång till ett antal av institutionens datorsalar.

Examination

Examinationen sker i form av individuella inlämningsuppgifter och en gruppuppgift. Som betyg på kursen ges väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas normalt ytterligare ett provtillfälle i nära anslutning härtill. För den som ej är godkänd efter två provtillfällen ges normalt möjlighet att deltaga i särskilda därpå följande uppsamlingstillfällen.

Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator handläggs av studierektor vid institutionen för informatik.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 6

  This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook
  Stickdorn Marc, Hormess Markus Edgar, Lawrence Adam, Schneider Jakob
  First edition. : Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc. : [2018] : xxiii, 541 pages :
  ISBN: 9781491927182
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers
  Gray Dave, Brown Sunni, Macanufo James
  1. ed. : Sebastopol, CA : O'Reilly : 2010 : xvii, 266 s. :
  ISBN: 978-0-596-80417-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Service design for business : a practical guide to optimizing the customer experience
  Reason Ben, Løvlie Lavrans, Flu Melvin Brand
  Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons : cop. 2016. : xi, 189 pages :
  ISBN: 9781118988923
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hoffman Kevin M.
  Meeting design : for managers, makers, and everyone / Kevin M. Hoffman ; foreword by Jeff Gothelf [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781933820385
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).

 • Giltig från: 2021 vecka 22

  Curedale Robert
  Service design : 250 essential methods
  Topanga, CA : Design Community College : 2013 : 372 s. :
  ISBN: 9780989246866
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gamestorming : a playbook for innovators, rulebreakers, and changemakers
  Gray Dave, Brown Sunni, Macanufo James
  1. ed. : Sebastopol, CA : O'Reilly : 2010 : xvii, 266 s. :
  ISBN: 978-0-596-80417-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Service design for business : a practical guide to optimizing the customer experience
  Reason Ben, Løvlie Lavrans, Flu Melvin Brand
  Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons : cop. 2016. : xi, 189 pages :
  ISBN: 9781118988923
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hoffman Kevin M.
  Meeting design : for managers, makers, and everyone / Kevin M. Hoffman ; foreword by Jeff Gothelf [Elektronisk resurs]
  uuuu-uuuu :
  ISBN: 9781933820385
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar, forskningsrapporter och utdrag ur tidskrifter och dylikt (tillhandahålles av institutionen).