"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 hp

Engelskt namn: Advanced topics in health economic evaluation methods

Denna kursplan gäller: 2016-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 3FH066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Folkhälsovetenskap: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Programrådet för internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap, 2016-09-22

Innehåll

I huvuddelen av kursen förklaras, diskuteras och övas modellering som underlag för beslutsfattande. I ekonomiska utvärderingar av interventioner på hälsoområdet, som utgår från ett beslutsfattarperspektiv, är det ofta nödvändigt att samla information från många källor och att följa utvecklingen av ett sjukdomsförlopp med ett långt tidsperspektiv samt att ta hänsyn till osäkerheten i de estimat som erhålls på detta sätt. För att kunna göra detta har modellering som underlag för beslutsfattande kommit att bli alltmer använt i hälsoekonomisk utvärdering. I kursen gås olika modelleringsmetoder igenom och studenterna ges en chans att konstruera och köra egna modeller.

Dessutom ges en fördjupning av ett antal frågor som redan togs upp i den tidigare kursen, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Till dessa frågor hör behandlingen av kostnader, diskontering, värderingen av tid, betalningsviljestudier, möjligheten av att äldre systematiskt missgynnas i hälsoekonomiska utvärderingar samt vad ett genderperspektiv på hälsoekonomisk utvärdering innebär.
 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förklara hur man kan modellera förloppet av en sjukdom i en population och diskutera hur detta kan användas i hälsoekonomiska utvärderingar.
 • förklara och diskutera hur man kan ta hänsyn till osäkerhet i hälsoekonomiska utvärderingar
 • förklara och diskutera olika metoder för att uppskatta kostnader för hälsa och hälso- och sjukvård

 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt granska, analysera och motivera, för en given utvärderingsfrågeställning, vad som skulle vara den lämpligaste modellansatsen vid studier av en interventions kostnadseffektivitet.
 • kritiskt granska och analysera styrkor och svagheter i hälsoekonomiska utvärderingar som använt en modellansats och som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter
 • självständigt kunna identifiera ett hälsoekonomiskt problem som lämpar sig för en utvärdering med en modellansats samt utarbeta en skriftlig plan över hur utvärderingen bör läggas upp med avseende på metod för modellering samt presentera och diskutera dels sin egen utvärderingsplan, dels utvärderingsplaner utarbetade av andra studenter

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • göra bedömningar av modellering i hälsoekonomiska utvärderingar och resultaten av dessa i relation till etiska grundvalar för prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6
Studenten måste ha med godkänt resultat genomgått kursen 3FH042 Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder eller ha motsvarande kvalifikationer.

Undervisningens upplägg

Undervisningen på kursen är koncentrerad till de första två veckorna av kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar, datorövningar och seminarier. Under den avslutande kursveckan presenterar studenterna en modell för ekonomisk utvärdering av en intervention. Detta sker vid seminarier där varje student också fungerar som opponent vid diskussionen av en annan students modell.

Examination

Prövningen av om studenten uppnått de förväntade studieresultaten görs på två olika sätt genom att examinationen görs i två delar. I slutet av kursen ges en skriftlig tentamen. Tentamenstiden omfattar sex timmar. I den skriftliga tentamen ges både kortare frågor och essäfrågor. På den skriftliga tentamen sätts betyget underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För den skriftliga modellen, presentationen och diskussionen om denna på ett seminarium samt diskussionen om andra studenters modeller sätts betyget underkänd (U) eller godkänd (G).

Kursbetyget är en sammanvägning av de två delarna som examinationen omfattar. För kursbetyget väl godkänd (VG) krävs VG på den skriftliga tentamen och G på modellen (skriftlig plan, presentation och diskussion). För kursbetyget godkänd (G) krävs G på den skriftliga tentamen samt G på modellarbetet.

Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.
 

Övriga föreskrifter

Anstånd med studiestart kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Exempel på särskilda skäl är sjukdom, militärtjänstgöring, graviditet, vård av barn eller annat omvårdnadsansvar m.m.
Negativt beslut om anstånd med studiestart kan överklagas till Överklagandenämden för högskolan.
Samtliga kursupprop är obligatoriska. Befrielse från upprop kan endast ges av kursansvarig vid föranmälan och endast då särskilda skäl föreligger. Frånvaro utan giltigt förfall kan föranleda förlust av kursplats. Beslut om detta fattas av kursansvarig.Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 37

  Course literature

  Decision modelling for health economic evaluation
  Briggs Andrew H., Claxton Karl., Sculpher Mark J.
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : x, 237 p. :
  ISBN: 978-0-19-852662-9 (Pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economic evaluation in health care : merging theory with practice
  Drummond Michael F., McGuire Alistair
  Oxford : Oxford University Press : 2001 : 286 p. :
  ISBN: 0-19-263177-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional material, in form of e.g. articles, may be included.

 • Giltig från: 2016 vecka 36

  Course literature

  Decision modelling for health economic evaluation
  Briggs Andrew H., Claxton Karl., Sculpher Mark J.
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : x, 237 p. :
  ISBN: 978-0-19-852662-9 (Pbk. : alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Economic evaluation in health care : merging theory with practice
  Drummond Michael F., McGuire Alistair
  Oxford : Oxford University Press : 2001 : 286 p. :
  ISBN: 0-19-263177-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Additional material, in form of e.g. articles, may be included.