"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barnrätt i samhälle och professionspraktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Children's Rights in Society and the Professional Practice

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 2JU229

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Rättsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2021-10-04

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om barns rättigheter och rättsliga ställning. Utgångspunkt tas i samhällsutmaningar och professionsroller i förhållande till barns rätt. Barnrättens centrala begrepp och principer, såsom barnets bästa, barns rätt att komma till tals, säkerställande av barns utveckling och icke-diskriminering av barn, fördjupas. Olika avvägningar rörande barnets rättsliga ställning i förhållande till föräldrar och det omgivande samhället behandlas, liksom barnrättens rättskällor och beroende av tvärvetenskaplig kunskap. Tyngdpunkt finns på tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Till barnrättsliga teman som studeras hör barns sociala och ekonomiska välfärd och ingripanden för våldsutsatta barn. Lagstiftning, makt och etik granskas kritiskt med fokus på barn i utsatta situationer. Kursen läses gemensamt med studenter från juristprogrammet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten 

avseende kunskap och förståelse

1. visa fördjupad kunskap om barns rättsliga ställning och om innebörden av barns rättigheter enligt barnkonventionen,  

2. visa kunskap och förståelse om barnrättens begrepp samt olika perspektiv på barn och barnrätt,

avseende färdighet och förmåga
 
3. visa färdighet och förmåga att tillämpa barnkonventionen och använda barnrättens rättskällor vid rättstillämpning inom olika professionsområden som direkt eller indirekt berör barn,

4. visa förmåga att tillämpa rättsliga teorier och begrepp såsom rättssäkerhet och tillgång till rättvisa i barnrättsliga sammanhang,

avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

5. kunna analysera, värdera och argumentera kring barnrättsliga frågeställningar, utifrån sin profession och inom givna tidsramar.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för socionomprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen strävar efter ett hållbart lärande där barnrättsliga frågeställningar genomgående anknyts till samhälle och professionspraktik. Undervisningen bygger på studerandeaktiva arbetsformer, där studenten tar ett stort eget ansvar för att individuellt och i grupp inhämta kunskap, och själv söka fram relevanta rättskällor och andra kunskapskällor. Till kursens läraktiviteter hör självstudier, grupparbeten, videoinspelade eller digitala föreläsningar, samt olika former av obligatoriska seminarier; exempelvis litteraturseminarium, rättsfallsseminarium och roll- eller rättegångsspel; med anknutna redovisnings- och reflektionsuppgifter individuellt eller i grupp. Avslutningsvis skrivs ett individuellt PM.  

 Kursen är i huvudsak upplagd som distansundervisning, men kan ha vissa obligatoriska undervisningsmoment förlagda till en sammankomst i Umeå.

Examination

För att kunna bli godkänd på kursen krävs:
 
1. Aktivt seminariedeltagande med anknutna skriftliga och muntliga uppgifter
2. Fullgörande av individuell skrivuppgift (PM)

För punkt 1 ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För punkt 2 - och för hela kursen - ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget grundar sig på den individuella skrivuppgiften och sätts först när alla aktiviteter under punkterna 1-2 ovan är utförda.

För skriftliga uppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former och att uppgifterna ska vara av god språklig standard.
 
Närmare anvisningar angående betygssättningen och de olika delarnas inbördes vikt lämnas av kursansvarig vid terminens början. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator (betygssättande lärare) utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran inges till studierektor.  
 
Student som deltagit vid men blivit underkänd på prov (vilket inkluderar uppsats, PM, seminarium, redovisning, inlämningsuppgift och liknande), som inte rubriceras som salstentamen, hemtentamen eller muntlig tentamen, har rätt att utföra komplettering upp till betyget Godkänd för det aktuella provet, dock ej till högre betyg. Studenten kan fortfarande få högre betyg än Godkänd på kursen som helhet, förutsatt att kraven för dessa betyg uppnåtts. Kompletteringen ska ske inom två månader från det att studenten fått kännedom om att den inte uppnått godkänd nivå på provet i fråga och inom ramen för den ursprungliga examinationsuppgiften.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom ramen för Socionomprogrammet, som valbar på termin 7 under terminens första period.

Kursen ersätter den tidigare valbara kursen Barnrätt 15 hp (2JU101) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 3

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren via Ub alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via Ub:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: finns som e-bok via Ub.

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren via Ub alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via Ub:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: finns som e-bok via Ub.

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 3

  Vetenskapliga artiklar och rättsligt material som tillhandahålls av utbildningsanordnaren via Ub alternativt finns fritt tillgängligt på nätet. Lagtext i senaste lydelse hämtas från sfs-registret och relevanta rättskällor nås via Ub:s rättsdatabaser.

  Tobin John
  The UN convention on the rights of the child : a commentary
  First edition. : Oxford : Oxford University Press : 2019 : xliv, 1823 pages :
  ISBN: 0198262655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: finns som e-bok via Ub.

  Barnkonventionen i praktiken : rättsliga utmaningar och möjligheter
  Åhman Karin, Leviner Pernilla, Zillén Kavot
  Upplaga 1 : Stockholm : Norstedts juridik : [2020] : 386 sidor :
  ISBN: 9789139022015
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst