Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Engelskt namn: Children´s Learning and Care

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 till 2020-08-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-13

Reviderad av: Prefekten, 2018-03-06

Innehåll

Moment 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

I momentet studeras barns utveckling och lärande med stöd av olika relevanta teorier. Barns utveckling och lärande i olika åldrar fokuseras. Förskolans uppdrag att utifrån barns utveckling, socialisering och olika behov bearbetas. Lekens betydelse och betydelsen av pedagogens förhållningssätt bearbetas liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn. Gruppens betydelse för barns utveckling och lärande behandlas och problematiseras.

Moment 2
Barns villkor och lärande  7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

I momentet uppmärksammas barnets rättigheter liksom förskolans ansvar för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd. Dessutom fördjupas hur förskolan kan erbjuda flickor och pojkar en god pedagogisk miljö där omsorg, lek och lärande bildar en helhet.

Förväntade studieresultat

Moment 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för barns utveckling och lärande utifrån olika teorier
 • jämföra och diskutera synen på barn ur olika perspektiv
 • redogöra för och diskutera gruppens betydelse för barns utveckling och lärande
Färdighet och förmåga
 • beskriva och diskutera omsorgens betydelse i barns socialisering och i relation till förskolans praktik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • exemplifiera och diskutera betydelsen av barns lek och samspel
Moment 2
Barns villkor och lärande 7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • kritiskt reflektera över begreppet barn i behov av särskilt stöd
 • beskriva hur förskolan kan ge stöd till barns olika behov och förutsättningar
Färdighet och förmåga
 • problematisera och diskutera hur ett genusperspektiv kan bidra till att förstå barns villkor i förskolan
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och problematisera miljöns betydelse för barns utveckling och omsorg
 • dokumentera och utvärdera den egna lärprocessen med avseende på kursens förväntade studieresultat

Behörighetskrav

Godkänd på kursen Förskollärare som profession (UK) 6.0 hp 
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, fallstudier och grupparbeten. Kursinnehållet bearbetas och tillämpas i olika former i syfte att belysa komplexiteten i förskolans uppdrag. Examinerande inslag är obligatoriska. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Moment 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

Muntlig och skriftlig examination sker, såväl individuellt som i grupp i seminarier, tillämpande workshops och vid redovisning av grupparbeten.

Moment 2
Barns villkor och lärande  7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

Muntlig och skriftlig examination sker, såväl individuellt som i grupp i seminarier, tillämpande workshops, fallstudier och vid redovisning av grupparbeten. Utöver dessa examinationsformer genomförs en skriftlig individuell hemtentamen.

Övrigt
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

För student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning ska individuella anpassningar av examination övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Utöver förväntade studieresultat  läggs i bedömningen för betyget Väl godkänt särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av olika teoretiska begrepp. För att få betyget Väl godkänd på hel kurs krävs att studenten har detta betyg på båda momenten.

Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 49

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584
  Obligatorisk

  Forssell Anna
  Boken om pedagogerna
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 448 sidor :
  ISBN: 9789147122882
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  Askland Leif, Sataoen Svein Ole
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 250 s. :
  ISBN: 9789147111558
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekets söktjänst

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekets söktjänst

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2019 vecka 25

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Forssell Anna
  Boken om pedagogerna
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 448 sidor :
  ISBN: 9789147122882
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Man ser inte gruppen för alla barn : individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Wallerstedt Cecilia, Pramling Niklas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 196 s. :
  ISBN: 9789144105086
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  Askland Leif, Sataoen Svein Ole
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 250 s. :
  ISBN: 9789147111558
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekets söktjänst

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekets söktjänst

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584

 • Giltig från: 2018 vecka 25

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584

  Forssell Anna
  Boken om pedagogerna
  6., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 448 s. :
  ISBN: 978-91-47-10000-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext

  Läroplan för förskolan Lpfö 98
  [Ny, rev. uppl.] : Stockholm : Skolverket : 2016 : 16 s. :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
  ISBN: 9789138326909
  Se bibliotekets söktjänst

  Man ser inte gruppen för alla barn : individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Wallerstedt Cecilia, Pramling Niklas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 196 s. :
  ISBN: 9789144105086
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Se bibliotekets söktjänst

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  Askland Leif, Sataoen Svein Ole
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 250 s. :
  ISBN: 9789147111558
  Se bibliotekets söktjänst

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekets söktjänst

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekets söktjänst

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2018 vecka 10

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Se bibliotekets söktjänst

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584

  Forssell Anna
  Boken om pedagogerna
  6., [omarb.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 448 s. :
  ISBN: 978-91-47-10000-2
  Se bibliotekets söktjänst

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext

  Läroplan för förskolan Lpfö 98
  [Ny, rev. uppl.] : Stockholm : Skolverket : 2016 : 16 s. :
  http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
  ISBN: 9789138326909
  Se bibliotekets söktjänst

  Man ser inte gruppen för alla barn : individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Wallerstedt Cecilia, Pramling Niklas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 196 s. :
  ISBN: 9789144105086
  Se bibliotekets söktjänst

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Se bibliotekets söktjänst

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Se bibliotekets söktjänst

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Se bibliotekets söktjänst

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Se bibliotekets söktjänst

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Se bibliotekets söktjänst

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  Askland Leif, Sataoen Svein Ole
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 250 s. :
  ISBN: 9789147111558
  Se bibliotekets söktjänst

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekets söktjänst

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekets söktjänst

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekets söktjänst