Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Engelskt namn: Children´s Learning and Care

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE202

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-01-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Modul 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

I modulen studeras den pedagogiska miljöns betydelse för barns lek, välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan. Förskollärares förhållningssätt bearbetas, liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn. Omsorg som begrepp och fenomen behandlas. Dessutom belyses gruppens betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Genomgående i modulen tas utgångspunkt i aktuella styrdokument och forskning.

Modul 2
Barns villkor och lärande  7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

I modulen bearbetas barns utveckling och lärande utifrån olika teorier. Det specialpedagogiska uppdraget i förskolan introduceras med utgångspunkt i aktuella styrdokument och forskning. Begreppet barn i behov av särskilt stöd belyses, och förskolans uppdrag att ge alla barn stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar behandlas. Vidare beskrivs och diskuteras förskolans jämställdhetsuppdrag samt hur ett genusperspektiv kan bidra till att förstå barns villkor i förskolan.

Förväntade studieresultat

Modul 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • med utgångspunkt i aktuell forskning redogöra för gruppens betydelse för barns lek, utveckling och lärande
 • beskriva och diskutera omsorg som begrepp och fenomen utifrån forskning på området 
Färdighet och förmåga
 • jämföra och diskutera synen på barn ur olika perspektiv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över och problematisera miljöns betydelse för barns lek, välbefinnande, utveckling och lärande
 
Modul 2
Barns villkor och lärande 7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för och analysera barns utveckling och lärande utifrån olika teorier
 • belysa begreppet barn i behov av särskilt stöd ur olika perspektiv
 • beskriva förskolans uppdrag att ge stöd och stimulans till alla barn utifrån deras olika behov och förutsättningar 
Färdighet och förmåga
 • beskriva och diskutera hur ett genusperspektiv kan bidra till att förstå barns villkor i förskolan

Behörighetskrav

Förskollärare som profession (UK) 6 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops, fallstudier och grupparbeten. Kursinnehållet bearbetas och tillämpas i olika former i syfte att belysa komplexiteten i förskolans uppdrag.

Examination

Modul 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp
Learning and Care in Preschool

Muntlig och skriftlig examination sker, såväl individuellt som i grupp i seminarier och tillämpande workshops. Utöver dessa examinationsformer genomförs en muntlig individuell tentamen.

Modul 2
Barns villkor och lärande  7,5 hp
Childrens Living Conditions and Learning

Muntlig och skriftlig examination sker, såväl individuellt som i grupp i seminarier, tillämpande workshops och vid redovisning av grupparbeten. Utöver dessa examinationsformer genomförs en skriftlig individuell hemtentamen.

Övrigt
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För att få betyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs att studenten har detta betyg på båda modulerna.

Den som erhållit betyget godkänt (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Utvecklingspsykologi
  Hwang Philip, Nilsson Björn
  Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
  ISBN: 9789127826977
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 346 sidor :
  ISBN: 9789144145150
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lutz Christian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola finns
  - : 2021 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Utkommer sommaren 2021

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vikingsen Katinka
  Rum för lärande
  Första utgåvan : Stockholm : Lärarförlaget : [2020] : 328 sidor :
  ISBN: 9789188149312
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584
  Obligatorisk

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling
  Eidevald Christian, Engdahl Ingrid
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 212 sidor :
  ISBN: 9789147127757
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (valda delar)

  Utvecklingspsykologi
  Hwang Philip, Nilsson Björn
  Fjärde utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 420 sidor :
  ISBN: 9789127826977
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik
  Andersson Tengnér Lisa, Heikkilä Mia
  Stockholm : Gothia Fortbildning AB : [2017] : 189 sidor :
  ISBN: 978-91-88099-87-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barngruppers storlek i förskolan [Elektronisk resurs]
  2016-02-12T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3584
  Obligatorisk

  Forssell Anna
  Boken om pedagogerna
  Sjunde upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 448 sidor :
  ISBN: 9789147122882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare. Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköpings universitet: Avhandling : 2009 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sandberg Anette
  Med sikte på förskolan : barn i behov av stöd
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 306 s. :
  ISBN: 9789144092577
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Miljöer för lek, lärande och samspel
  Sandberg Anette, Brodin Jane, Davidsson Birgitta, Lindstrand Peg, Vuorinen Tuula, Karlsson Rauni, Ärlemalm-Hagsér
  1. uppl. : Lund : Studentlitteraturc 2008e (Polen) : 2008 : 168 s. :
  ISBN: 978-91-44-02911-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Johansson Eva
  Möten för lärande : pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
  2., rev. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2011 : 247 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-86529-59-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund
  Riddersporre Bim, Bruce Barbro
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 281 s. :
  ISBN: 9789127147072
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Linder Linda
  Pedagogisk miljö i tanke och handling
  Lärarförlaget : 2016 : 237 s. :
  ISBN: 9789188149077
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lutz Kristian
  Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 139 s. :
  ISBN: 9789147105649
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt
  Askland Leif, Sataoen Svein Ole
  2., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 250 s. :
  ISBN: 9789147111558
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Sanne
  Uteverksamhetens möjligheter
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 177 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11016-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar och eventuell annan litteratur kan förekomma i uppgifter

  Referenslitteratur

  Akademiskt läsande och skrivande
  Blomström Vendela, Wennerberg Jeanna
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 202 s. :
  ISBN: 9789144092546
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Det viktigaste är att få leka!
  Stockholm : Liber : 2011 : 277 s. :
  ISBN: 91-47-09981-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Erikson Martin G.
  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  2., [omarbetade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 111 s. :
  ISBN: 9789144068879
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet
  Engdahl Ingrid, Ärlemalm-Hagsér Eva
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 288 s. :
  ISBN: 9789147099627
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar