Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor, 7,5 hp

Engelskt namn: Health and Living Conditions in Children and Adolescents

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 3OM414

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Denna kurs har fokus på folkhälsoarbete bland barn och ungdomar, 0-18 år. Kursen behandlar barns och ungdomars utveckling och hälsa samt hur dessa påverkas av faktorer som till exempel levnadsförhållanden, livsstil, arv, förmågan att fatta beslut kring hälsa och livsstil samt även hur hälsan påverkas av resurser i samhället. Då det största hotet mot folkhälsan i västvärlden är livsstils- och stressrelaterade problem kommer särskild vikt att läggas vid dessa problem och hälsopromotivt arbete. Även sjuka barn och ungdomar samt barn och familjer med särskilda behov omfattar en väsentlig del av kursens innehåll. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom barnhälsovård och elevhälsa. Samhälleliga och intersektionella aspekter inklusive ålder, klass och etnicitet liksom etik belyses i relation till kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva vardagssjuklighet bland barn och ungdomar, samt relaterad omvårdnad, egenvårdsråd och behandling utifrån aktuell forskning 
Färdighet och förmåga
  • bedöma och värdera barns och ungdomars utveckling utifrån utvecklings-/tillväxtkurvor och förklara hur hälsosam utveckling kan understödjas i omvårdnadsarbetet
  • skapa stödjande åtgärder till föräldrar i amning och amningsteknik samt vid amningsproblematik
  • genomföra vaccinationer av barn och ungdomar
  • identifiera barn och ungdomar med funktionshinder eller de som far illa samt planera, vidta och utvärdera deras och familjens behov av särskilt stöd 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och värdera risker samt nyttoaspekten angående barn och ungdomars deltagande i vaccinationsprogram, utifrån ett vetenskapligt, etiskt och samhälleligt perspektiv
  • reflektera och kritiskt värdera nyttoaspekten avseende förhållningsättet i hälsofrämjande omvårdnad bland barn och ungdomar utifrån aktuell omvårdnadsmodell, familjecentrerad omvårdnad
  • reflektera över sitt eget lärande och behov av ytterligare kunskap inom området

Behörighetskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar endast sammankomster på nätet via lärplattform. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, deltagande vid föreläsningar, seminarier samt VFU inom barnhälsovård och elevhälsa omfattande 4 veckor.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av genomförd VFU som examineras med stöd av AssCe-formuläret för avancerad nivå, case-seminarium samt individuell skriftlig uppgift.
 
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända.
 
Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds en ny utbildningsperiod som till sin längd och innehåll motsvarar den underkända perioden. Student som på eget initiativ avbryter sin verksamhetsförlagda utbildning i förtid kan ges betyget underkänd.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM414 överlappar helt med innehållet i 3OM324
-Kursen 3OM414 ersätter kursen 3OM324

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 1

För all kurslitteratur gäller senaste upplaga.

Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Magnusson Margaretha, Blennow Margareta, Hagelin Elisabet, Sundelin Claes
6. uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 294 s. :
ISBN: 9789147111862
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Brülde Bengt
Folkhälsoarbetets etik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 307 s. :
ISBN: 978-91-44-06042-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkhälsomyndigheten
Vaccination av barn: det svenska vaccinationsprogrammet
Folkhälsomyndigheten : 2015 :
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/
Obligatorisk

Pediatrisk omvårdnad
Hallström Inger, Lindberg Tor
2. uppl. : Liber : 2015 : 384 s. :
ISBN: 9789147115099
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rikshandboken barnhälsovård [Elektronisk resurs]
Stockholm : Inera : [200-]- :
http://www.rikshandboken-bhv.se
Obligatorisk

Familjefokuserad omvårdnad : ett strategidokument
Saveman Britt-Inger, Benzein Eva
Kalmar : Högsk. : 2003 : 32 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Skriften (2010) finns här: http://familiesygepleje.dk/wp-content/uploads/2016/03/Familjefokuserad-omv%C3%A5rdnad-ett-strategidokument.pdf

Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
Clausson Eva K., Morberg Siv
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 230 s. :
ISBN: 978-91-44-05597-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Amningsguiden : en guide om amning utifrån WHO
Weimers Lena, Gustafsson Anna, Gustafsson Hanna
2. uppl. : [Tullinge : Lena Weimers] : 2008 : 261 s. :
ISBN: 978-91-633-2274-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

För området relevanta artiklar, avhandlingar och publikationer tillkommer.

Kurslitteratur