Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bedömning och betyg i teori och praktik, 7,5 hp

Engelskt namn: Assessment and Grading in Theory and Practice

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 2BE016

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Pedagogisk yrkesverksamhet: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten, 2018-05-23

Innehåll

Kursen består av två moment och innehåller fördjupade studier om bedömning och betygsättning i skolan, med fokus på det betygssystem som tillämpas och de principer det bygger på. Även andra typer av bedömningssystem, internationellt och historiskt, presenteras. En central del i kursen är konstruktion och granskning av olika typer av prov och provfrågor, på vetenskapliga grunder och enligt vedertagna riktlinjer.

Moment 1 innehåller fördjupade studier om den klassiska bedömningsteorin, vilken utgör grunden för ett kritiskt förhållningssätt till de olika bedömningsmetoder och bedömningspraktiker som används i skolan idag. Momentet innehåller också studier om betyg och den juridik som reglerar betygssättningen.

I Moment 2 behandlas de praktiska redskap som används för att kunna genomföra tillförlitliga och trovärdiga bedömningar av elevers kunskaper och färdigheter, utifrån skolans styrdokument. I Momentet behandlas även vanliga metoder för poängsättning, kravgränssättning och analys av bedömningars kvalitet. 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Bedömningsteori, 1,5 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • förstå centrala begrepp inom bedömningsteorin och deras tillämpning,
 • förstå hur dagens betygssystem är utformat och bakgrunden till detta,
 • känna till den juridik som reglerar betygsättningen och förstå dess konsekvenser,
Moment 2: Bedömningspraktik, 6,0 hp
För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • utförligt och nyanserat redogöra för centrala begrepp inom bedömningsteorin och deras tillämpning,
 • känna till och ingående beskriva olika metoder, för kunskapsbedömning för summativa syften, samt deras fördelar och nackdelar,
 • utförligt och nyanserat redogöra för hur prov- och frågekonstruktion går till, 
 • förstå hur provets kvalitet kan påverkas av olika faktorer, 
Färdighet och förmåga
 • självständigt tolka styrdokument och utifrån deras kunskapskrav och centralt innehåll, samt kunna föreslå lämpliga bedömningsmetoder för att samla in relevant information i betygsättningssyfte,
 • med säkerhet planera och konstruera prov med olika typer av provfrågor,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska olika typer av bedömningar och bedömningsmetoder i relation till deras syften, för att kunna avgöra och argumentera för om tillförlitliga och trovärdiga mätningar kan komma ur dessa,
 • ingående diskutera vikten av likvärdig och rättvis bedömning i klassrummet och på systemnivå.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs som ges via en av Umeå universitets lärplattformar. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och obligatoriska tillämpande övningar. I kursen finns inga obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Moment 1: Bedömningsteori, 1,5 hp
Momentet examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig tentamen genomfört via digital lärplattform,
Provet bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Betyg på momentet beslutas när provet är genomfört. Momentet betygsätts med något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget godkänd (G) krävs att provet bedömts med resultatet godkänt (G). Om provet bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänd (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på provet.

Moment 2: Bedömningspraktik, 6,0 hp
Momentet examineras genom följande prov:
 • aktivt deltagande i obligatoriska kamratbedömningar, samt
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift.
Den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Det aktiva deltagandet i obligatoriska kamratbedömningar bedöms enbart med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
 
Betyg på momentet utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutat moment. Momentet betygssätts enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinerande delar bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs därutöver att den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av de examinerande delarna bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänd (U) på momentet under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga examinerande delar.

Gemensamma examinationsbestämmelser för betyg på kurs
Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). För slutbetyget godkänd (G) på hel kurs krävs betyget godkänd (G) på kursens båda moment. För slutbetyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs betyget godkänd (G) på Moment 1 och betyget väl godkänd (VG) på Moment 2.

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.  

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wedman Jonathan
  Prov
  Giraffhuset : 2021 : 190 sidor :
  ISBN: 9789189335417
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och arbetsmaterial om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och arbetsmaterial om ca 200 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Gronlund Norman E.
  Constructing achievement tests
  (3rd ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall : 1982 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Endast Chapter 5: Constructing essay tests. Finns på Cambro. ISBN: 978-0131691513

  Betygssystem i internationell belysning [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-01-10T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3738
  Obligatorisk

  Näsström G
  Bedömningsmatriser - en liten handbok
  Opublicerat material : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Finns på Cambro

  Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 73 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789186529543
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Betygsskalan och betygen B och D
  [Ny, rev. utg.] : Stockholm : Skolverket : 2016 : 20 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-254-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  From classroom assessment for student learning: Doing it right – using it well
  Stiggins Richard, Arter Judy, Chappius Jan, Chappius Steve
  Pearson Education Inc. : 2004 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Endast Chapter 4: Assess how? Designing assessments to to what you want. Finns på Cambro.

  Wedman Ingemar
  Från skallmätning till VG : om skolans betyg
  Ingår i:
  Kobran, nallen och majjen
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2003 : 401 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Ladda ner pdf: http://www.janhylen.se/wp-content/uploads/2011/02/Rektorn-o-apparaten.pdf

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Allmänna råd om betyg och betygssättning [Elektronisk resurs]
  2018 : 46 sidor :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
  ISBN: 9789175593326
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och arbetsmaterial om ca 100 sidor tillkommer.

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Brown Gavin T. L.
  Assessment of student achievement
  New York : Routledge : 2018 : 154 pages :
  ISBN: 978-1-138-06184-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gronlund Norman E.
  Constructing achievement tests
  (3rd ed.) Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall : 1982 :
  Läsanvisning: Endast Chapter 5: Constructing essay tests. Finns på Cambro. ISBN: 978-0131691513

  Betygssystem i internationell belysning [Elektronisk resurs]
  Skolverket : 2017-01-10T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3738

  Näsström G
  Bedömningsmatriser - en liten handbok
  Opublicerat material : 2015 :
  Läsanvisning: Finns på Cambro

  Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 73 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789186529543
  Se bibliotekskatalogen Album

  Betygsskalan och betygen B och D
  [Ny, rev. utg.] : Stockholm : Skolverket : 2016 : 20 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-7559-254-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  From classroom assessment for student learning: Doing it right – using it well
  Stiggins Richard, Arter Judy, Chappius Jan, Chappius Steve
  Pearson Education Inc. : 2004 :
  Läsanvisning: Endast Chapter 4: Assess how? Designing assessments to to what you want. Finns på Cambro.

  Wedman Ingemar
  Från skallmätning till VG : om skolans betyg
  Ingår i:
  Kobran, nallen och majjen
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2003 : 401 s. :
  Läsanvisning: Ladda ner pdf: http://www.janhylen.se/wp-content/uploads/2011/02/Rektorn-o-apparaten.pdf

  Wikström Christina
  Konsten att göra bra prov : Vad lärare behöver veta om kunskapsmätning
  Natur & Kultur : 2012 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-27-13241-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar och arbetsmaterial om ca 100 sidor tillkommer.