"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Beteendevetenskaplig metod, 15 hp

Engelskt namn: Research Methods for the Behavioural Sciences

Denna kursplan gäller: 2022-09-26 och tillsvidare

Kurskod: 2SO135

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2012-02-08

Reviderad av: Prefekten, 2022-09-26

Innehåll

Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om metoder för att hantera kvalitativa och kvantitativa data i beteende‐/samhällsvetenskaplig forskning. Moment 1 behandlar olika metoder för att samla in och analysera kvalitativa data och moment 2 inriktas mot olika grundläggande statistiska analysmetoder. Genomgående i kursen behandlas frågor om vetenskapsteoretiska utgångspunkter, forskningsprocessens olika delar samt etiska överväganden av relevans för beteende-/samhällsvetenskaplig forskning.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Kvalitativ analys, 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:

  • känna till vetenskapsteoretiska grunder och etiska riktlinjer avseende kvalitativ forskning inom beteende‐/samhällsvetenskap

Efter avslutat moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:

  • kunna genomföra datainsamling och analys av kvalitativa data

Efter avslutat moment skall studenten avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • kunna göra metodologiska överväganden om problem‐ och syftesformulering i kvalitativa undersökningar
  • kunna beskriva och diskutera kvalitetskriterier för kvalitativ forskning

Moment 2: Kvantitativ analys, 7,5 hp
Efter avslutat moment skall studenten avseende kunskap och förståelse:

  • känna till de vetenskapsteoretiska grunderna och etiska riktlinjerna för kvantitativ forskning inom beteende-/samhällsvetenskap
  • visa grundläggande kunskap om multivariat statistisk analys

Efter avslutat moment skall studenten avseende färdighet och förmåga:

  • kunna göra metodologiska överväganden om kvantitativa undersökningar, om forskningsprocessen, om problemformulering samt om insamling av data
  • kunna genomföra statistiska analyser på en deskriptiv och förklarande nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta innebär specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska. Delar av kursen kan ges på engelska.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen sker både löpande och i slutet av varje moment. Moment 1 examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande i en muntlig metoduppgift samt genom en individuell muntlig och skriftlig uppsatsanalys. Moment 2 examineras genom aktivt deltagande under obligatoriska seminarier/övningar, en skriftlig salstentamen, samt en skriftlig hemtentamen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
Student som erhållit underkänt betyg vid ett provtillfälle har rätt till omprov. Student som erhållit godkänt eller väl godkänt betyg har ej rätt till omprov. 
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Därefter anordnas omprovstillfälle nästa gång kursen ges. Det antal tillfällen som en student får genomgå prov för att få godkänt resultat på kurs eller del av kurs är minst fem. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos studierektor få byta examinator. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

TILLGODORÄKNANDE 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 39

Moment 1: Kvalitativ metod (7,5 hp)

Gruppobservationer : teori och praktik
Hammar Chiriac Eva, Einarsson Charlotta
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 176 s. :
ISBN: 9789144082134
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
ISBN: 9789147111657
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den kvalitativa forskningsintervjun
Kvale Steinar, Brinkmann Svend, Torhell Sven-Erik
3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 412 s. :
ISBN: 9789144101675
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod
Sohlberg Britt-Marie, Sohlberg Peter
3. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 269 s., ISBN: 978-91-47-08954-3 :
Obligatorisk

God forskningssed
Vetenskapsrådet : 2017 :
Hämtas på
Obligatorisk

Anvisade texter kan tillkomma.

Moment 2: Kvantitativ metod (7,5 hp)

Lantz Björn
Den statistiska undersökningen : grundläggande metodik och typiska problem
2., [utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 194 s. :
ISBN: 9789144103372
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Anvisade texter tillkommer.