Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bildbehandling, 7,5 hp

Engelskt namn: Image Processing

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5TF075

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medieteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-15

Innehåll

I kursen ges en systematisk framställning av metoder och verktyg för digital bildbehandling. Tekniker för filtrering och analys i frekvens- och spatial domän presenteras. Speciellt behandlas problematik kring sampling och omsampling, bildförbättring, restaurering, segmentering och komprimering. I kursen ingår ett antal laborationer och ett större självständigt projekt, vilket ger studenten god förtrogenhet med kommersiella programvaror, exempelvis MATLAB.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- implementera och ingående redogöra för innebörden av grundläggande begrepp inom bildbehandlingsområdet,
- ingående redogöra för grundläggande principer för färgkodning av bilder,
- självständigt analysera och redogöra för grundläggande principer och skillnader mellan bildbehandling i spatial och frekvensplanet,
- implementra och jämföra olika tekniker för bildrestaurering, komprimering och segmentering,
- kunna tillämpa grundläggande principer i morfologisk bildbehandling och bildanalys,
- använda grundläggande principer i bildbehandling för att bearbeta digitala bilder i etablerade bildbehandlingsprogramvaror såsom MATLAB,
- föreslå en design av ett system för att praktiskt lösa avancerade bildbehandlingsproblem.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier, varav minst 15 hp inom huvudområdet Matematik samt Digital signalbehandling, 7.5 hp eller Tillämpad digital signalbehandling, 7.5 hp eller Mediesignaler, 15 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. I kursen ingår tre laborationer samt ett större projektarbete. Återkoppling (feed-back) under kursens gång, både i formativ och summativ form.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom en skriftlig salstentamen i slutet av kursen, samt muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften och de tre laborationsuppgifterna.

Det skriftliga provet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). För omdömet (3) krävs minst 50% av maxpoäng på det skriftliga provet. För omdömet (4) krävs minst 65%, och för omdömet (5) krävs minst 80% av maxpoäng på det skriftliga provet.

Projektuppgiften bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att projektet är genomfört och redovisat både muntligt och skriftligt med godkänt resultat. Varje laborationsuppgift bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G). För omdömet (G) krävs att laborationen är genomförd och redovisad skriftligt med godkänt resultat.

Kursens sammanlagda betyg vägs samman av resultatet på skriftligt prov, laborationsuppgifter och projektarbete enligt följande:
Betyget Godkänd (3) erhålls om skriftliga provet har omdömet (3) samt att samtliga laborationer och projektet är godkända. Betyget Icke utan beröm godkänd (4) erhålls om skriftliga provet har omdömet (4) samt att samtliga laborationer och projektet är godkända. Betyget Med beröm godkänd (5) erhålls om skriftliga provet har omdömet (5) samt att samtliga laborationer och projektet är godkända.

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.