Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Bilderboken och barnromanen, 7,5 hp

Engelskt namn: Picture books and children´s novels

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LV057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Innehåll

Vad läser dagens barn? Vilka samtidsaktuella teman, konflikter och maktförhållanden tar plats i den svenska bilderboken och barnboken? Hur gestaltas frågor om identitet, genus och etnicitet i litteratur riktad till barn? Hur samverkar text och bild i bilderboken? Det här är några av de frågor som behandlas på denna kurs. Kursen ger en introduktion till den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker genom närstudier av ett antal verk. Vi diskuterar också de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
• förvärvat grundläggande kunskaper om den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker.
• studerat och analyserat ett urval barnlitterära verk.
• uppnått förmåga att med kritiskt perspektiv förhålla sig till de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.
• fått en första orientering kring hur konflikter och maktförhållanden rörande genus, klass och etnicitet verkar i samtida barnlitteratur.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på 75% av de inlämnade individuella skrivuppgifterna.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 6LV003 Bilderboken och barnromanen 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

-

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Kurslitteratur

Facklitteratur

Fransson Birgitta
Från Ingenmansland till Allemansland
Ingår i:
Pedagogiska magasinet 2006:3. Tema: Vägar till lärande. Hämta på: www.pedagogiskamagasinet.net
sid. 74-77 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Heith Anne
Halvsame-fusksame-storstadssame: Ann-Helén Laestadius böcker om Agnes
Ingår i:
Horisont
Vasa : Horisont : 1954- : sid. 42-49 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Helander Karin
Barndramatik och barndomsdiskurser.
Lund : Studentlitteratur, 2003 (Lund : 133, [3]s. :
ISBN: 91-44-02785-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: (s 5-15) Tillhandahålls av institutionen.

Hållén Nicklas
Barnbiblioteket Sagas Selim och Kalulu. : Afrika som sagoland och civilisering som metafor för mognad.
Ingår i:
Tidskrift för litteraturvetenskap
Göteborg : Litteraturvetenskapliga institutionen : 2007- : sid. 23-37 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Kåreland Lena
Frihet eller närhet? Om Benny och Malla
Ingår i:
Modig och stark - eller ligga lågt
Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. : sid. 25-51 (25 s.) :
Obligatorisk

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Kåreland Lena
Möte med barnboken : linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur
Stockholm : Natur och kultur : 1994 : 141 s. :
ISBN: 91-27-03827-0 (inb.) ; 190:00
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s.1-113 (112 s.)

Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur : analyser
Andersson Maria, Druker Elina
Upplaga 1:1 : [Lund] : Studentlitteratur : [2017] : 279 sidor :
ISBN: 9789144111810
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 181-196

Nikolajeva Maria
Barnbokens byggklossar.
Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 201 s. :
ISBN: 91-44-00511-3
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Eller senare utgåva

Nikolajeva Maria
Bilderbokens pusselbitar.
Lund : Studentlitteratur, 2000 ; (Lund : tur) : 307 s. : ill. :
ISBN: 91-44-01362-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Rhedin Ulla
Bilderboken : på väg mot en teori
2., rev. uppl. : Stockholm : Alfabeta : 2001 : 280 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-501-0092-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: s. 71-103

Söderberg Eva
upptäcktsläsning i Resor jag (aldrig ) gjort, av Syborg Stenstump, nedtecknade av Anna Höglund
Ingår i:
Barnboken
Stockholm : Svenska barnboksinstitutet : 1978- : [19]78:1- : sid. 5-18 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet.

Thorson Staffan
Den goda viljan och den dolda rasismen
Ingår i:
Opsis kalopsis
Stockholm : Opsis kalopsis : 1986-2008 : sid. 48-52 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen.

Debattinlägg om barnlitteratur och genus tillkommer enligt lärares anvisning. Även ytterligare artiklar kan tillkomma.

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum från denna lista.

Snäll
Dahle Gro, Nyhus Svein, Eklund Lotta
Göteborg : Daidalos : 2008 : [32] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-7173-277-4
Se bibliotekets söktjänst

Foley Douglas
Habib : meningen med livet
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2005 : 213, [1] s. :
ISBN: 91-638-4570-9 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Genar Katarina
Den magiska kappan
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : 107 s. :
ISBN: 9789163872136 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Gustavsson Per
Så gör prinsessor
Stockholm : Natur och kultur : 2003 : [32] s. :
ISBN: 91-27-08719-0 (inb.) : 151:00
Se bibliotekets söktjänst

Det är jag som är Juni
Hallberg Lin, Lesse Lovisa
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2014 : 135 s. :
ISBN: 9789129690040
Se bibliotekets söktjänst

Höglund Anna
Mina och Kåge
Stockholm : Alfabeta : 1995 : [62] s. :
ISBN: 91-7712-452-9 (inb.) ; 115:00
Se bibliotekets söktjänst

Höglund Anna
Om detta talar man endast med kaniner
Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : [55] s. :
ISBN: 9789187027499
Se bibliotekets söktjänst

Höglund Anna
Resor jag aldrig gjort, av Syborg Stenstump
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1992 : [46] s. :
ISBN: 91-48-52030-6 (inb.) ; 135:00
Se bibliotekets söktjänst

Lyckolandet
Johansson Kerstin, Walfridson Anna
Stockholm : AWE/Geber : 1992 : 92, [1] s. :
ISBN: 91-20-10146-5 (AWE/Geber (inb.) ; 93:00
Se bibliotekets söktjänst

Laestadius Ann-Helén
SMS från Soppero
Stockholm : Podium och Nordiska museets förlag i samarbete med Samiskt informationscentrum : 2007 : 151, [1] s. :
http://bilder.fsys.se/9789171085184.jpg
ISBN: 978-91-7108-518-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Lindenbaum Pija
Kenta och barbisarna
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2007 : [40] s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-29-66696-0 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Ronja rövardotter
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1981 : 235, [4] s. :
ISBN: 91-29-54877-2 (inb.) ; 65:00
Se bibliotekets söktjänst

Lilla Sparvel
Lindgren Barbro, Lindgren Andreas, Lindgren Mathias
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1976 : 123, [1] s. :
ISBN: 91-29-47415-9 (inb.) ;
Se bibliotekets söktjänst

Sandvargen
Lind Åsa, Digman Kristina
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2002 : 122, [1] s. :
ISBN: 91-29-65413-0 (inb.) : 155:00
Se bibliotekets söktjänst

Kiwi och monsterhunden
Lundqvist Jesper, Johansson Bettina
Linköping: Olika förlag : 2012 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (29 s.)

Ge järnet, Ina
Renberg Tore, Torseter Øyvind, Berg Ebba
Göteborg : Kabusa : 2011 : [31] s. :
ISBN: 978-91-7355-192-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Dom som är kvar
Saler Karin, Ahmed Backström Siri
1. uppl. : Stockholm : Urax : 2014 : [25] s. :
ISBN: 9789187208157
Se bibliotekets söktjänst

Sjögren Viveka
Den andra mamman
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Stark Ulf
Dårfinkar och dönickar
Stockholm : Bonniers juniorförl. : 1984 : 123, [1] s. :
ISBN: 91-48-50997-3 (inb.) ; 60:00
Se bibliotekets söktjänst

Det röda trädet
Tan Shaun, Roseen Ulla
Göteborg : Kabusa : 2011 : [32] s. :
ISBN: 978-91-7355-190-8 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst

Thorvall Kerstin
Jonas och kärleken
Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : 127, [1] s. :
ISBN: 91-29-54369-X (inb.) ; 39:00
Se bibliotekets söktjänst

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Se bibliotekets söktjänst

Jolanta
Tidholm Thomas, Tidholm Anna-Clara
Stockholm : Alfabeta : 2002 : [32] s. :
ISBN: 91-501-0167-6 (inb.) : 160:00
Se bibliotekets söktjänst

Wirsén Stina
Gul!
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2012 : [17] s. :
ISBN: 978-91-638-7154-2 (inb.)
Se bibliotekets söktjänst