Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Bilderboken och barnromanen, 7,5 hp

Engelskt namn: Picture books and children´s novels

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LV057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Innehåll

Vad läser dagens barn? Vilka samtidsaktuella teman, konflikter och maktförhållanden tar plats i den svenska bilderboken och barnboken? Hur gestaltas frågor om identitet, genus och etnicitet i litteratur riktad till barn? Hur samverkar text och bild i bilderboken? Det här är några av de frågor som behandlas på denna kurs. Kursen ger en introduktion till den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker genom närstudier av ett antal verk. Vi diskuterar också de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
• förvärvat grundläggande kunskaper om den moderna barnlitteraturens genrer, teman och berättartekniker.
• studerat och analyserat ett urval barnlitterära verk.
• uppnått förmåga att med kritiskt perspektiv förhålla sig till de motstridiga behov barnlitteraturen förväntas tillfredsställa – uppfostrande, pedagogiska, estetiska och emancipatoriska.
• fått en första orientering kring hur konflikter och maktförhållanden rörande genus, klass och etnicitet verkar i samtida barnlitteratur.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker över nätet och bedrivs genom föreläsningar, seminarier och individuellt arbete.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier samt i form av individuella skrivuppgifter. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
 
För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den student som godkänts i prov får ej undergå omprövning för högre betyg.
 
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska delmoment är godkända. För betyget Väl godkänd på kursen fordras Väl godkänd på 75% av de inlämnade individuella skrivuppgifterna.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
                               
Studerande som registrerats på en kurs och aktivt har påbörjat den, har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst/högst fem gånger på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.
 
Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll, t.ex. 6LV003 Bilderboken och barnromanen 7,5 hp. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

-

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.