"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biokemi - Proteinkemi och enzymkinetik, 15 hp

Engelskt namn: Biochemistry - Protein Chemistry and Enzyme Kinetics

Denna kursplan gäller: 2009-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5KE076

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-04-24

Reviderad av: tekniska naturvetenskapliuga fakultetsnämnden, 2010-01-08

Innehåll

Alla processer som sker i levande organismer är beroende av proteiner. Vissa proteiner deltar i transport och lagring medan andra katalyserar reaktioner. Kursen innehåller en grundläggande genomgång av proteiners uppbyggnad, struktur och funktion. Detta omfattar hur aminosyror sätts samman och bildar en definierad strukturell enhet med specifika egenskaper liksom vad som stabiliserar denna struktur. Kursen omfattar även teoretiska grunder för att tillämpa och tolka moderna metoder för rening och separation av protein liksom olika metoder för att analysera proteiners strukturella och funktionella egenskaper. Den laborativa delen av kursen omfattar rening och analys av protein och enzymkinetik liksom molekylgrafik för att studera proteiners struktur.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för aminosyrors kemiska egenskaper och deras struktur - redogöra för proteiners struktur och funktion liksom sambandet mellan struktur och funktion - förklara vad hydrofob kollaps och vätebindningar innebär för proteiners struktur - beskriva hur mutagenes används för att få strukturell information - använda molekylgrafik för enklare analyser av proteinstrukturer - redogöra för olika analysmetoder för att bestämma proteiners struktur såsom spektroskopi, N-terminal- och storleksbestämning och masspektroskopi - förklara enzymers funktion och reglering av deras aktivitet - redogöra för enzymkinetik och enzyminhibition liksom utföra enklare beräkningar av enzymkinetik - beskriva de teoretiska grunderna för proteinseparation med olika metoder - tillämpa moderna metoder för rening och separation av protein liksom sammanställa och utvärdera erhållna resultat - tillämpa, välja och utvärdera moderna proteinanalytiska metoder - tänka strategiskt och väga in slutproduktens användning i valet av reningsstrategi - redovisa och försvara sina resultat i seminarie- och posterform

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Kemins grunder (5KE016/5KE080) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier, demonstrationer och laborationer. Laborationerna med tillhörande gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur