Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Biological Chemistry

Denna kursplan gäller: 2018-10-29 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5KE111

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-05-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-05-31

Innehåll

I kursen ges en introduktion till ämensområdet biologisk kemi som omfattar studier av de grundläggande kemiska processer som ligger till grund för liv, från molekyl till organism. I kursen ingår även grundläggande allmän kemi. Kursen är indelad i tre teman: Morgondagens mediciner, Kost, idrott och hälsa samt Modern kriminalteknik. Under varje tema behandlas aktuella och centrala frågeställningar inom Biologisk kemi. I anslutning till varje tema ingår introduktion till teorin; planering och genomförande av olika experiment; analys, värdering och presentation av erhållna resultat. Kraftfulla kemiska analystekniker samt statistiska och kemometriska metoder kommer att användas för att besvara uppställda frågeställningar. I kursen ingår även en introduktion i rapportskrivning och presentationsteknik samt vetenskapshistoria och vetenskapsteori.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • redogöra för grundläggande begrepp inom Biologisk och grundläggande allmän kemi, vetenskapshistoria och vetenskapsteori
  • redogöra för grundläggande teori gällande statistiska metoder och kemometri
  • tillämpa kemiska laborations- och analystekniker
  • planera och genomföra en praktisk studie
  • redovisa laborationsresultat muntligt såväl som skriftligt.

Behörighetskrav

Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b /3c (områdesbehörighet 11/A11 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen är tema- och kontextbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer i anslutning till varje tema samt föreläsningar och övningar inom områdena grundläggande allmän kemi samt rapportskrivning och presentationsteknik.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av; i) muntlig och skriftlig avrapportering av varje tema, ii) examination av praktiska laborativa färdigheter iii) sammanfattande skriftlig tentamen som inkluderar delmomenten a) statistik/kemometri, b) grundläggande allmän kemi, c) Tema1: Morgondagens mediciner, d) Tema 2: Kost, idrott och hälsa, e) Tema 3: Modern kriminalteknik. Vid examination av praktiska laborativa färdigheter bedöms och betygsätts varje examinerat moment/metod separat, vilket innebär att endast underkända delmoment kommer i fråga vid omexamination. I den sammanfattade skriftliga tentamen bedöms och betygsätts varje delmoment a-e separat, vilket innebär att endast underkända delmoment kommer i fråga vid omexamination. Betyg på kursen sätts när alla examinerade moment i-iii är bedömda. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget G måste alla examinerade delmoment på kursen vara godkända, samt att betyget G uppnåtts på alla delmoment a-e i den sammanfattande skriftliga tentamen. För betyget VG måste alla examinerade delmoment på kursen vara godkända samt att betyget VG uppnåtts på alla delmoment a-e i den sammanfattande skriftliga tentamen. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerade moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.
Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräkande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.