"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologisk kemi, 15 hp

Engelskt namn: Biological Chemistry

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 5KE111

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Molekylärbiologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-05-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-05-31

Innehåll

I kursen ges en introduktion till ämensområdet biologisk kemi som omfattar studier av de grundläggande kemiska processer som ligger till grund för liv, från molekyl till organism. I kursen ingår även grundläggande allmän kemi inklusive organisk kemi. Kursen är indelad i tre teman: Morgondagens mediciner, Modern kriminalteknik samt Kost, idrott och hälsa. Under varje tema behandlas aktuella och centrala frågeställningar inom Biologisk kemi. I anslutning till varje tema ingår introduktion till teorin; planering och genomförande av olika experiment; analys, värdering och presentation av erhållna resultat. Kraftfulla kemiska analystekniker samt statistiska metoder introduceras och används för att besvara uppställda frågeställningar. I kursen ingår även en introduktion i rapportskrivning och presentationsteknik samt vetenskapshistoria och vetenskapsteori.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom Biologisk och grundläggande allmän kemi/organisk kemi, vetenskapshistoria och vetenskapsteori
  • redogöra för grundläggande teori gällande statistiska metoder
  • tillämpa kemiska laborations- och analystekniker
  • planera och genomföra en praktisk studie
  • redovisa laborationsresultat muntligt såväl som skriftligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, tutorials och laborationer samt rapportskrivning och presentationsteknik. Närvaro är obligatorisk vid samtliga laborationer och lab-säkerhetsgenomgångar.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av; i) muntlig och/eller skriftlig avrapportering av varje tema, ii) examination av praktiska laborativa färdigheter iii) sammanfattande skriftlig tentamen som inkluderar delmomenten a) statistik, b) grundläggande allmän kemi/organisk kemi, c) - e) Tema 1-3; Morgondagens mediciner, Modern kriminalteknik samt Kost, idrott och hälsa. Vid examination av praktiska laborativa färdigheter bedöms och betygsätts varje examinerat moment/metod separat, vilket innebär att endast underkända delmoment kommer i fråga vid omexamination. I den sammanfattade skriftliga tentamen bedöms och betygsätts varje delmoment a-e separat, vilket innebär att endast underkända delmoment kommer i fråga vid omexamination. Betyg på kursen sätts när alla examinerade moment i-iii är bedömda. På kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget G måste alla examinerade delmoment på kursen vara godkända, samt att betyget G uppnåtts på alla delmoment a-e i den sammanfattande skriftliga tentamen. För betyget VG måste alla examinerade delmoment på kursen vara godkända samt att betyget VG uppnåtts på alla delmoment a-e i den sammanfattande skriftliga tentamen. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerade moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräkande Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 35

Chemical principles : the quest for insight
Atkins P. W., Jones Loretta, Laverman Leroy
Seventh edition. : 2016 : xxvi, 106, 830, 26, 29, 57, 12 s. :
ISBN: 9781319154196
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst