"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biologisk psykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Engelskt namn: Biological Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS134

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2015-05-11

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Biologisk psykologi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde där man försöker förstå och förklara psykologiska funktioner (t ex beteenden, tankar och känslor) m.h.a biologiska processer. I fokus ligger hjärnan och nervsystemets aktivitet. Kursen i Biologisk psykologi, 7.5hp ger en grundläggande kunskap om hjärnans, nervsystemets och hormonsystemets struktur och organisation samt hur dess delar tar emot, bibehåller, bearbetar och förmedlar information. Kursen behandlar neuroanatomi, nervcellernas kommunikation, grundläggande sensorisk och perceptuell informationsbearbetning, motorik, emotionernas biologi samt hormoner och kopplingen till stress och smärta. Vidare kommer olika metoder av betydelse för biologisk psykologi att presenteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
*    beskriva huvuddragen i hjärnans tidiga utveckling.
*    redogöra för hjärnans grundläggande anatomi och funktion, nervsystemets elementära uppbyggnad samt grundläggande genetik.
*    redogöra för hur vårt sinnessystem registrerar och förmedlar stimuli genom nervbanor till olika delar av hjärnan och att detta ligger till grund för tankar, beteende, emotioner och motorik.
*    redogöra för autonoma nervsystemets och hormonsystemets elementära uppbyggnad samt kopplingen till stress och smärta.
*    redogöra för olika forskningsmetoder av betydelse inom biologisk psykologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    diskutera normers inflytande över hur vi förstår biologi, biologiska processer och biologisk psykologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier på campus eller online. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via internetbaserad kursplattform. Detta innebär specifika krav på teknisk utrustning och kompetens.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker i grupp genom två workshops samt individuellt genom en skriftlig salstentamen. Examinerande workshops kan komma att ske digitalt.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för exmination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

An introduction to brain and behavior
Kolb Bryan, Whishaw Ian Q., Teskey G. Campbell
Sixth edition : New York : Worth Publishers : [2019] : xxx, 592 pages :
ISBN: 9781319243562
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen.